+6

Một số errors thường gặp trong nhiều dự án Rails và cách fix

Những errors sau đây là errors khá phổ biến và thường gặp nhất trong dự án Rails. Trong bài này thì mình sẽ giải thích từng cái và nói về giải pháp để fix nó.

ActionController::RoutingError

Error này xảy ra khi user gõ sai url link mà không tồn tại trong hệ thống.

ActionController::RoutingError (No route matches [GET] "/wp-admin"):

cách fix

Khi gặp trường hợp này, thì sẽ redirect tới trang Not Found.

Rails.application.routes.draw do
 # all your other routes
 match '*unmatched', to: 'application#route_not_found', via: :all
end
class ApplicationController < ActionController::Base
 protect_from_forgery with: :exception
 def route_not_found
  render file: Rails.public_path.join('404.html'), status: :not_found, layout: false
 end
end

NoMethodError: undefined method '[]' for nil:NilClass

Vd: Ta có giá trị hash

params = { user: { address: { street: '123 Fake Street', town: 'Faketon', postcode: '12345' } } }

Sau đo mình gọi params[:user][:abc][:streen] sẽ return error vì params[:user][:abc] có giá trị là nil.

Cách fix error này:

Check trước điều kiện như dưới

street = params[:user] && params[:user][:abc] && params[:user][:abc][:street]

Hoặc có thể viết một cách ngắn gọn hơn là

street = params.dig(:user, :abc, :street)

ActionController::InvalidAuthenticityToken

Error ActionController::InvalidAuthenticityToken xảy ra khi các method như POST, PUT, PATCH, hoặc DELETE được gọi nhưng sai CSRF (Cross Site Request Forgery) token.

Nó liên quan đến security , Rails nó sẽ lo cho mình về việc này, vậy khi có attacker hoặc sai token thì sẽ có error này xảy ra.

Trong ApplicationController thì chúng ta sẽ thấy đoạn này:

class ApplicationController < ActionController::Base
 protect_from_forgery with: :exception
end

Ajax Khi request từ frontEnd tới server sử dụng Ajax, bạn cần phải thêm CSRF token trong header. Nếu không thì bạn sẽ gặp lỗi ActionController::InvalidAuthenticityToken.

Trong <head>

<%= csrf_meta_tags %>

Khi request Ajax:

const csrfToken = document.querySelector('[name="csrf-token"]').getAttribute('content');
fetch('/posts', {
 method: 'POST',
 body: JSON.stringify(body),
 headers: {
  'Content-Type': 'application/json'
  'X-CSRF-Token': csrfToken
 }
).then(function(response) {
 // handle response
});

NoMethodError: undefined method 'id' for nil:NilClass

Error này rất hay xảy ra. Lý do là do có variable hoặc hàm nào đó bị nil. Ví dụ

  user = User.find_by id: 100 // => nil
  user.id // => NoMethodError: undefined method 'id' for nil:NilClass

Để avoid bug như thế này, bạn phải cẩn thật và check trước để đảm bảo là không bị nil.

ActionController::ParameterMissing

Đây là loại error của strong parameters. Khi gặp errors này, Rails đã rescued bởi ActionController::Base, do vậy nó sẽ không trả về lỗi 500 mà lại trả về 400 Bad Request.

Ví du:

 class UsersController < ApplicationController
 def create
  @user = User.new(user_params)
  if @user.save
   redirect_to @user
  else
   render :new
  end
 end
 private
 def user_params
  params.require(:user).permit(:name, :email)
 end
end

params.require(:user) có nghĩa là params cần có :user key, nhưng nếu không có :user key hoặc params[:user], ActionController::ParameterMissing sẽ xảy ra.

Vậy bạn phải check là đã truyền params lên đúng hay chưa.

ActionController::UnknownFormat

Error này xảy ra khi user truyền sai format mà hệ thông không có. Giả sư, hệ thống respond về với format Html,hoặc json, nhưng user lại truyển format khác lên, error này sẽ raise.

Ví dụ bạn có code như sau:

class BlogPostsController < ApplicationController
 def index
  respond_to do |format|
   format.html { render :index }
  end
 end
end

Sau đó user request với format JSON, error này sẽ xảy ra:

ActionController::UnknownFormat (ActionController::UnknownFormat):       

Ở trên là những error xảy ra khá nhiều, ngoài cái trên cũng còn nhiều cái khác. Bạn xem chi tiết ở đây https://rollbar.com/blog/top-10-ruby-on-rails-errors/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.