+5

Role management trong Rails với rolify gem

Giới thiệu

Rolify là gem trong Rails dùng để hỗ trợ việc quản lý các Roles trong Rails một cách dễ dàng và nhanh chống.

Nó hỗ trợ cả scope trên resource object nào đó. Ví dụ:

user.has_role?(:moderator, @forum)
=> false # check user đó có phải là role moderator cho đối tượng forum nào đó không

Cài đặt

gem "rolify"

=> bundle install

Cách sử dụng

1. Tạo Role Model

Đầu tiên, mình phải sử dụng generator của nó để setup cho Rolify. Model Role và User là tên default. Tuỳ nhiên, bạn cũng có thể dùng tên khác tuỳ thuộc vào project thực tế của bạn.

rails g rolify Role User

The generator will create your Role model, add a migration file, and update your User class with new class methods.

Generator này sẽ:

  • tạo model Role
  • tạo file migration mới
  • cập nhật model User với class method mới
rake db:migrate

2. Configure resource models

Trong những model bạn muốn apply role vào, bạn chỉ cần add method resourcify như sau:

class Forum < ActiveRecord::Base
  resourcify
end

Tạo role cho User

Tạo global Role: Role cho tất cả resource object

user = User.find(1)
user.add_role :admin

Tạo role cho một resource instance nào đó:

user = User.find(2)
user.add_role :moderator, Forum.first

Tạo role cho resource class nào đó:

user = User.find(3)
user.add_role :moderator, Forum

Xoá role:

user = User.find(3)
user.remove_role :moderator

Role queries

Kiểm tra user đó có global role hay không:

user = User.find(1)
user.add_role :admin # tạo global role
user.has_role? :admin
=> true

Kiểm tra user đó có role trên resource instance đó hay không:

user = User.find(2)
user.add_role :moderator, Forum.first # tạo role cho resource instance
user.has_role? :moderator, Forum.first
=> true
user.has_role? :moderator, Forum.last
=> false

Kiểm tra user đó có role trên resource class đó hay không:

user = User.find(3)
user.add_role :moderator, Forum # tạo role cho resource class
user.has_role? :moderator, Forum
=> true
user.has_role? :moderator, Forum.first
=> true
user.has_role? :moderator, Forum.last
=> true

Nếu bạn tạo global role cho user, gloabl role sẽ overrides toàn bộ các role cho resource:

user = User.find(4)
user.add_role :moderator # tạo global role
user.has_role? :moderator, Forum.first
=> true
user.has_role? :moderator, Forum.last
=> true

Để kiểm tra user đó có role cụ thể cho resource nào đó hay không:

user = User.find(5)
user.add_role :moderator # tạo a global role
user.has_role? :moderator, Forum.first
=> true
user.has_strict_role? :moderator, Forum.last
=> false

Ở trên là các method cần thiết để sử dụng Roliy, tuỳ nhiên còn có các method khác nữa. Để chi tiết hơn bạn tham khảo tài liệu của nó ở đây.

https://github.com/RolifyCommunity/rolify


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.