+1

Để xây dựng API tốt, bạn cần những gì?

Mục đích của bài này là hướng dẫn cho bạn làm thế nào để bắt đầu với việc xây dựng API tốt trong Rails.

Để xây dụng tốt API, bạn cần biết và tìm hiểu những cái cần thiết như sau:

Tạo project API mới

Với Rails, từ phiên bản 5 trở lên thì Rails có hỗ trợ mình tạo project API , không liên quan đến View. Để tạo project API mới, bạn chỉ cần thêm --api như sau:

rails new api_app_name --api

Command này sẽ tạo project API mới để bạn có thể bắt đầu với API một cách nhanh chống và dễ dàng.

Sử dụng RSpec cho việc testing API

Rails thì có sẵn unit test để mình có thể dùng luôn không cần dùng gem ở ngoài. Tuy nhiên, nó không flexible để dùng lắm, vậy người ta thường dùng gem khác để hỗ trợ viêc viết test một cách dễ dàng, nó là gem "rspec-rails"gem "factory_girl_rails" để tạo test data

group :development, :test do

 # Use RSpec for specs
 gem "rspec-rails"

 # Use Factory Girl for generating random test data
 gem "factory_girl_rails"
end
bundle install
# generate các file và folder cần thiết để viết RSpec
rails g rspec:install 

Serializing API Output

Kết quả trả về của API là rất quan trọng. Vậy để hỗ trợ việc format kết quả trả về hiêu quả và dễ dàng, ở đây gem "active_model_serializers" sẽ giúp bạn việc này.

gem "active_model_serializers"

bundle install

Sau đó bạn có thể tạo serializer cho model nào đó như sau

rails g serializer user

Nó sẽ generate ra file như sau:

# app/serializers/user_serializer.rb

class UserSerializer < ActiveModel::Serializer
 attributes :id
end

Ngoài id, bạn có thể thêm các attributes khác mình cần. Để xem chi tiết hơn cách sử dụng nó, bạn xem ở đây https://github.com/rails-api/active_model_serializers

Enabling CORS

Nếu bạn đang xây dựng public API, bạn cần phải enable Cross-Origin Resource Sharing (CORS) để có thể cho phép các cross-origin AJAX requests khác gọi đưọc.

Ví dụ cụ thể hơn, bạn viết project sử dụng ReactJs ở domain khác, và API thì lại ở domain khác. Vậy để ReactJs gọi API đó được thì phải enable CORS.

gem "rack-cors"
bundle install

Bổ sung code trong config/application.rb như sau

module YourApp
 class Application < Rails::Application

  # ...

  config.middleware.insert_before 0, "Rack::Cors" do
   allow do
    origins '*'
    resource '*', :headers => :any, :methods => [:get, :post, :options]
   end
  end

 end
end

Code trên có nghĩa là nó sẽ cho phép requests :get, :post, :options từ các origin bất kỳ.

Chi tiết hơn bạn xem ở đây https://github.com/cyu/rack-cors

Versioning API

Cái này là rất quan trọng đối với bất kỳ project API nào. Trước khi code, bạn phải chuẩn bị cấu trúc folder và files cho API.

Versioning API có nghĩa là bạn sẽ tạo namespace API cho từng version như v1, v2, ... Với cách như thế này, khi bạn cần implement version mới cho API, nhưng bạn vẫn giữa được version API cũ mà không ảnh hưởng đến những Clients đang sử dụng.

Cấu trúc như sau:

app/controllers/
.
|-- api
|  `-- v1
|    |-- api_controller.rb
|    `-- users_controller.rb
|-- application_controller.rb

Controller có code nư sau:

# app/controllers/api/v1/api_controller.rb

module Api::V1
 class ApiController < ApplicationController
  # Generic API stuff here
 end
end
# app/controllers/api/v1/users_controller.rb

module Api::V1
 class UsersController < ApiController

  # GET /v1/users
  def index
   render json: User.all
  end

 end
end

Routes có code như sau:

# config/routes.rb

 scope module: "api" do
  namespace :v1 do
   resources :users
  end
 end

Authenticating API

Khi code API, việc authenticate thì không có cookies hoặc sessions. Vậy để xây dựng authenticate trong API thì bạn cần sử dụng HTTP Token.

Khi client gọi vào thì phải kèm thêm HTTP Authorization trong header có dạng như sau:

Authorization: Token token="WCZZYjnOQFUYfJIN2ShH1iD24UHo58A6TI"

Nếu bạn không muốn dùng gem khác, bạn cũng có thể tự viết.

 • Đầu tiên, thêm column api_key vào bảng user
rails g migration AddApiKeyToUsers api_key:string

Trong mode User thì update code như sau:

class User < ActiveRecord::Base

 # Assign an API key on create
 before_create do |user|
  user.api_key = user.generate_api_key
 end

 # Generate a unique API key
 def generate_api_key
  loop do
   token = SecureRandom.base64.tr('+/=', 'Qrt')
   break token unless User.exists?(api_key: token)
  end
 end
end

Trước khi tạo user, mình sẽ generate ra một api_key / token cho user đó.

 • Sử dụng method sẵn của Rails authenticate_or_request_with_http_token trong controllers để implement việc authentication
class ApplicationController < ActionController::Base
 include ActionController::HttpAuthentication::Token::ControllerMethods

 # Add a before_action to authenticate all requests.
 # Move this to subclassed controllers if you only
 # want to authenticate certain methods.
 before_action :authenticate

 protected

 # Authenticate the user with token based authentication
 def authenticate
  authenticate_token || render_unauthorized
 end

 def authenticate_token
  authenticate_with_http_token do |token, options|
   @current_user = User.find_by(api_key: token)
  end
 end

 def render_unauthorized(realm = "Application")
  self.headers["WWW-Authenticate"] = %(Token realm="#{realm}")
  render json: 'Bad credentials', status: :unauthorized
 end
end

Bây giờ, nếu bạn muốn request đến API nào đó, bạn phải kèm theo Authorization: Token token=:token trong header. Nếu không có, nó sẽ return unauthorized.

Ngoài ra, nếu bạn không muốn tự viết, bạn có thể dùng gem khác để cho việc phát triên của mình dễ dàng và hiêu quả hơn.

gem 'doorkeeper'

Chi tiết: https://github.com/doorkeeper-gem/doorkeeper

API Documenting

Sau khi bạn code xong các model, controllers, ... bạn cũng phải có tài liệu để đặc tả các API của mình để cho người khác xem và biết các sử dụng API đó.

Có những gem sau đây, bạn có thể chọn để sử dụng:

Tool để request API

Cách đơn giản nhất là sử dụng curl command, nhưng nó khá mất nhiều thời gian. Mình recommend bạn sử dụng phần mêm postman, là tool hỗ trợ rất nhiều chức năng khi làm việc với API. https://www.getpostman.com/

References

https://ntam.me/building-the-perfect-rails-5-api-only-app/

https://sourcey.com/articles/building-the-perfect-rails-api


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí