0

DataDog - Cài đặt và cấu hình cho rails application

Ở phần trước mình đã giới thiệu về những điều tuyệt vời từ DataDog mang lại. Sang phần tiếp theo này, mình sẽ hướng dẫn cài đặt agent của DataDog và config cho rails application

1. Cài đặt Agent

Truy cập vào https://app.datadoghq.com/signup và đăng ký tài khoản theo các bước sau: Bước 1: Đăng ký thông tin tài khoản Bước 2: Cài đặt Agent Trước bước này còn bước Your Stack thì các bạn có thể nhấn next luôn, không cần làm gì cả Tại bước này, chọn Ubuntu (Tùy vào hệ điều hành các bạn đang sử dụng nhé) và chạy đoạn script nó cho Nếu muốn hiểu rõ hơn thực tế cái file script kia nó làm gì thì các bạn có thể chọn setup step-by-step. Sau khi cài đặt xong, đợi thêm 1-2 phút để Agent gửi report lên server DataDog là chúng ta có thể nhấn finish Vậy là phần cài đặt Agent đã xong P/S: để cài đặt thêm cho nhiều máy khác chọn tab Intergration >> Agent và cài đặt như bước 2. Để kiểm tra trạng thái của Agent có thể dùng lệnh sau:

sudo datadog-agent status

nếu nhận được những dòng sau thì bạn đã cài Agent thành công

Getting the status from the agent.

==============
Agent (v6.1.3)
==============

 Status date: 2018-05-02 15:10:31.617150 UTC
 Pid: 1373
 Python Version: 2.7.12
 Logs: 
 Check Runners: 1
 Log Level: info

 Paths
 =====
  Config File: /etc/datadog-agent/datadog.yaml
  conf.d: /etc/datadog-agent/conf.d
  checks.d: /etc/datadog-agent/checks.d

 Clocks
 ======
  NTP offset: 0.034679659 s
  System UTC time: 2018-05-02 15:10:31.617150 UTC

 Host Info
 =========
  bootTime: 2018-05-02 07:37:24.000000 UTC
  kernelVersion: 4.13.0-39-generic
  os: linux
  platform: ubuntu
  platformFamily: debian
  platformVersion: 16.04
  procs: 243
  uptime: 49
  virtualizationRole: host
  virtualizationSystem: kvm

 Hostnames
 =========
  hostname: quyetlq
  socket-fqdn: framgia0176-pc.framgia.com.
  socket-hostname: framgia0176-pc
....

2. Cấu hình DataDog cho rails application

1, Bật APM

Nếu là Ubuntu thì sửa file sau

sudo vim /etc/datadog-agent/datadog.yaml

sau đó restart lại Agent theo lệnh sudo service datadog-agent restart Nếu là OSX thì follow theo đoạn script sau: https://github.com/DataDog/datadog-trace-agent#run-on-osx

2, Config DataDog cho rails application

Truy cập link sau: https://app.datadoghq.com/apm/install, chọn tab Ruby Bước 1: Add gem ddtrace vào Gemfile

gem 'ddtrace'

Bước 2: Tạo file config/initializers/datadog-tracer.rb và thêm vào đoạn mã sau

# config/initializers/datadog-tracer.rb

Datadog.configure do |c|
 c.use :rails, service_name: 'my-rails-app'
end

Sau đó truy cập vào ứng dụng rails của bạn và quay lại trang này https://app.datadoghq.com/apm/services?start=1525251365687&end=1525254965687&paused=false bạn sẽ thấy

3. Kết luận

Mình đã hướng dẫn các bạn các cài đặt Agent và cấu hình cho rails application, chúc các bạn thành công.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.