+9

Phương thức protect_from_forgery và cơ chế phòng chống CSRF trong Ruby on Rails

Lời mở đầu

Cross-Site Request Forgery (CSRF) là một phương thức tấn công buộc người dùng thực thi các hành động không mong muốn trên 1 ứng dụng web mà họ đang được xác thực thông qua đăng nhập. Phương thức tấn công này tập trung vào việc gửi lên các request thay đổi trạng thái chứ không phải lấy cắp dữ liệu do người thực thi tấn công không thể truy vấn các response được trả về. Với sự trợ giúp của các công cụ xã hội hiện đại (gửi link thông qua mail hoặc công cụ chat), hacker có thể lừa cho người dùng thực thi một request mà chúng đã dựng sẵn. Nếu người dùng là user thường, thì hậu quả của tấn công CSRF có thể ép người dùng thực thi các hành động như chuyển khoản, thay đổi email, thông tin cá nhân,... Nếu người dùng có quyền admin, hậu quả sẽ nặng nề hơn, có thể gây hư hại cho cả 1 hệ thống.

Trên Viblo đã có một bài viết chi tiết về tấn công CSRF, mọi người có thể tham khảo tại đây

Để ngăn chặn các cuộc tấn công CSRF, Rails sẽ sinh ra một token đặc biệt, và token này sẽ được xác thực mỗi khi submit gửi lên 1 request thông qua phương thức protect_from_forgery, được include mặc định trong application_controller khi khởi tạo ứng dụng Rails.

Gần đây mình có làm 1 ticket liên quan đến phương thức protect_from_forgery. Để giải quyết vấn đề mặc dù không mất quá nhiều effort, nhưng mình quyết định tìm hiểu kĩ hơn về cách mà tính năng này được áp dụng và thực thi trong Rails. Và mình sẽ chia sẽ nhưng tìm hiểu của mình trong bài viết này.


Bề nổi của vấn đề

Khi làm việc với Rails, các bạn chắc hẳn không còn xa lạ với phương thức form_for hay form_tag. Và chắc hẳn phần lớn các bạn biết rằng, khi xây dựng form, sẽ có 1 thẻ hidden_field của thuộc tính authenticity_token được chèn vào nội dung form.

Token này, ngoài ra còn được lưu trữ trên session với key là _csrf_token. Khi người dùng thực hiện gửi request lên với phương thức POST, authenticity_token sẽ được gửi lên cùng với form. Rails sẽ xác thực token này bằng cách so sánh với token được lưu trong session.

Sinh và mã hóa token

Khi chúng ta gọi đến phương thức form_for hoặc form_tag được định nghĩa tương ứng trong 2 helper form_helperform_tag_helper, 2 phương thức này đều sẽ gọi tới phương thức form_tag_with_body, chạy qua form_tag_html và gọi tiếp tới phương thức extra_tags_for_form. Chúng ta sẽ phân tích đoạn code của phương thức này:

# File actionview/lib/action_view/helpers/form_tag_helper.rb, line 836
def extra_tags_for_form(html_options)
 authenticity_token = html_options.delete("authenticity_token")
 method = html_options.delete("method").to_s

 method_tag = case method
  when /^get$/ # must be case-insensitive, but can't use downcase as might be nil
   html_options["method"] = "get"
   ''
  when /^post$/, "", nil
   html_options["method"] = "post"
   token_tag(authenticity_token)
  else
   html_options["method"] = "post"
   method_tag(method) + token_tag(authenticity_token)
 end

 if html_options.delete("enforce_utf8") { true }
  utf8_enforcer_tag + method_tag
 else
  method_tag
 end
end

Khi chúng ta khai báo 1 form, sẽ có 1 tham số optional là :method. Khi :method được gửi lên kèm với html_options vào phương thức extra_tags_for_form sẽ xuất hiện 3 case. Nếu method được gửi lên match với /^post$/, hoặc có giá trị là rỗng, nil thì phương thức token_tag sẽ được gọi đến để sinh ra 1 thẻ hidden input với name là authenticity_token. Nếu method gửi lên không match với cả /^post$//^get$/, có nghĩa là người dùng muốn thực thi phương thức PUT, PATCH hoặc DELETE, thì ở đây html_options["method"] vẫn có giá trị là POST, nhưng đi kèm với thẻ hidden_field authenticity_token, sẽ có thêm 1 thẻ hidden input có name là method để lưu method tương ứng. Giá trị của thẻ token_tag được khởi tạo bằng cách gọi từ phương thức form_authenticity_token để đi vào masked_authenticity_token. Tại đây, chúng ta đang làm việc với module RequestForgeryProtection thuộc module ActionController. Module này phụ trách các vấn đề liên quan đến CSRF, bao gồm cả việc khởi tạo, mã hóa và xác thực CSRF token.

Hãy cùng nghĩa qua đoạn code trong 2 phương thức được đề cập ở trên:

# Sets the token value for the current session.
def form_authenticity_token(form_options: {})
  masked_authenticity_token(session, form_options: form_options)
end
 
# Creates a masked version of the authenticity token that varies
# on each request. The masking is used to mitigate SSL attacks
# like BREACH.
def masked_authenticity_token(session, form_options: {}) # :doc:
  one_time_pad = SecureRandom.random_bytes(AUTHENTICITY_TOKEN_LENGTH)
  encrypted_csrf_token = xor_byte_strings(one_time_pad, real_csrf_token(session))
  masked_token = one_time_pad + encrypted_csrf_token
  Base64.strict_encode64(masked_token)
end 

1 lưu ý nhỏ, đoạn code bên trên là thuộc phiên bản Rails 4.2.7. Từ phiên bản Rails 5 trở đi, phương thức masked_authenticity_token đã trở nên phức tạp hơn (tham khảo trên Github của Rails). Tuy nhiên với mục đích của bài viết, chúng ta chỉ cần tập trung vào việc thực hiện ban đầu như trong phiên bản 4.2.7.

Tiếp tục vọc code. Trước hết tập trung vào phương thức real_csrf_token. Tại sao ở đây chúng ta cần truyền vào session? Bởi, phương thức này sẽ sinh ra 1 mã raw, chưa được mã hóa, và mà nãy sẽ được lưu lại trong session.

# File actionpack/lib/action_controller/metal/request_forgery_protection.rb, line 315
def real_csrf_token(session)
  session[:_csrf_token] ||= SecureRandom.base64(AUTHENTICITY_TOKEN_LENGTH)
  Base64.strict_decode64(session[:_csrf_token])
end

Bằng việc gọi đến hàm real_csrf_token cuối cùng sẽ đảm bảo cho token được lưu trong session luôn khớp với token được nhúng vào trong form, bởi việc nhúng token vào form không thể xảy ra nếu token chưa được sinh và lưu lại trong session.

Quay trở lại với phương thức masked_authenticity_token. Đầu tiên, chúng ta định nghĩa 1 one time pad (OTP) dùng để mã hóa token. OTP là kỹ thuật mã hóa sử dụng khóa được sinh ngẫu nhiên để mã hóa 1 tin nhắn văn bản thô có cùng độ dài (ở đây là 32 ký tự), và yêu cầu chính khóa đó để giải mã. Kỹ thuật này được gọi là "one time" vì 1 lí do: mỗi khóa chỉ được sử dụng 1 lần cho 1 thông điệp và sau đó bị loại bỏ. Rails sử dụng kỹ thuật này để sinh ra 1 OTP đối với mỗi CSRF token mới được sinh, và dùng nó để mã hóa token sử dụng toán tử bitwise XOR. Chuỗi OTP được thêm vào phía trước chuỗi mã hóa, sau đó sử dụng kỹ thuật mã hóa Base64 để cho ra kết quả cuối cùng. Chuỗi trả về này sẽ là đoạn mã giá trị của thẻ authenticity_token mà chúng ta thấy trên HTML. 0

Giải mã và xác thực

Bây giờ, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cơ chế Rails xác thực 1 request được gửi lên.

Như đã nói ở trên, khi người dùng thực hiện gửi request lên với phương thức POST, authenticity_token sẽ được gửi lên cùng với form. Bởi phương thức protect_from_forgery đã được thêm sẵn vào trong ApplicationController, nên mỗi khi ứng dụng của chúng ta chạy, 1 callback sẽ mặc định được thêm vào:

def protect_from_forgery(options = {})
  options = options.reverse_merge(prepend: false)

  self.forgery_protection_strategy = protection_method_class(options[:with] || :null_session)
  self.request_forgery_protection_token ||= :authenticity_token
  before_action :verify_authenticity_token, options
  append_after_action :verify_same_origin_request
end

Callback mà mình đang nhắc đến là verify_authenticity_token

def verify_authenticity_token # :doc:
  mark_for_same_origin_verification!

  if !verified_request?
   if logger && log_warning_on_csrf_failure
    if valid_request_origin?
     logger.warn "Can't verify CSRF token authenticity."
    else
     logger.warn "HTTP Origin header (#{request.origin}) didn't match request.base_url (#{request.base_url})"
    end
   end
   handle_unverified_request
  end
end

Callback này sẽ thực thi việc kiểm tra request có được xác thực hay không thông qua hàm verified_request? bằng cách so sánh token trong session với token được gửi lên trong params hoặc token trong header của request

# * Does the form_authenticity_token match the given token value from the params?
# * Does the X-CSRF-Token header match the form_authenticity_token?
def verified_request? # :doc:
!protect_against_forgery? || request.get? || request.head? ||
 (valid_request_origin? && any_authenticity_token_valid?)
end

Chúng ta sẽ quan tâm đến việc check any_authenticity_token_valid?

 def any_authenticity_token_valid? # :doc:
  request_authenticity_tokens.any? do |token|
   valid_authenticity_token?(session, token)
  end
end

Do 1 request có thể gửi token lên theo cả params và request header nên Rails chỉ yêu cầu 1 trong 2 token thỏa match với token lưu trong session.

def valid_authenticity_token?(session, encoded_masked_token) # :doc:
  if encoded_masked_token.nil? || encoded_masked_token.empty? || !encoded_masked_token.is_a?(String)
   return false
  end

  begin
   masked_token = Base64.strict_decode64(encoded_masked_token)
  rescue ArgumentError # encoded_masked_token is invalid Base64
   return false
  end

  # See if it's actually a masked token or not. In order to
  # deploy this code, we should be able to handle any unmasked
  # tokens that we've issued without error.

  if masked_token.length == AUTHENTICITY_TOKEN_LENGTH
   # This is actually an unmasked token. This is expected if
   # you have just upgraded to masked tokens, but should stop
   # happening shortly after installing this gem.
   compare_with_real_token masked_token, session

  elsif masked_token.length == AUTHENTICITY_TOKEN_LENGTH * 2
   csrf_token = unmask_token(masked_token)

   compare_with_real_token(csrf_token, session) ||
    valid_per_form_csrf_token?(csrf_token, session)
  else
   false # Token is malformed.
  end
end

Phương thức valid_authenticity_token? nhằm mục đích giải mã và so sánh token. Đầu tiên, để trả về masked_token, đoạn token được mã hóa Base64 trước đó sẽ được giải mã. Tiếp đến đoạn code ở dưới, cần chú ý rằng masked_token trả về khi mã hóa sẽ là 1 chuỗi 64 kí tự bao gồm 32 kí tự OTP và 32 kí tự của đoạn mã Base64, do đó ở đoạn điều kiện ta có 1 điều kiện là nếu masked_token.length == AUTHENTICITY_TOKEN_LENGTH * 2 (với AUTHENTICITY_TOKEN_LENGTH = 32) thì sẽ thực hiện unmask_token để trả về csrf_token. Nếu masked_token.length == AUTHENTICITY_TOKEN_LENGTH thì chúng ta có thể thấy được như trong đoạn comment: đây thực chất đã là 1 unmasked_token.

def unmask_token(masked_token) # :doc:
  # Split the token into the one-time pad and the encrypted
  # value and decrypt it.
  one_time_pad = masked_token[0...AUTHENTICITY_TOKEN_LENGTH]
  encrypted_csrf_token = masked_token[AUTHENTICITY_TOKEN_LENGTH..-1]
  xor_byte_strings(one_time_pad, encrypted_csrf_token)
end

Phương thức unmask_token sẽ thực hiện tách masked_token thành 2 thành phần cấu thành nên nó: 1 OTP và 1 token đã được mã hóa, rồi từ 2 thành phần đó sẽ trả về được 1 đoạn văn bản thô. Với unmasked_token được trả về sẽ tiến hành so sánh thông qua compare_with_real_token

def compare_with_real_token(token, session) # :doc:
  ActiveSupport::SecurityUtils.fixed_length_secure_compare(token, real_csrf_token(session))
end

Thực thi sau xác thực

Vậy sau khi xác thực xong, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy 1 lần nữa nhìn lại phương thức verify_authenticity_token:

def verify_authenticity_token # :doc:
  mark_for_same_origin_verification!

  if !verified_request?
   #code
   handle_unverified_request
  end
end

Ngoài những đoạn log cảnh báo, mình muốn các bạn chú ý vào phương thức handle_unverified_request

def handle_unverified_request # :doc:
  forgery_protection_strategy.new(self).handle_unverified_request
end

Trước khi chạy vào callback verify_authenticity_token, forgery_protection_strategy được định nghĩa như sau:

self.forgery_protection_strategy = protection_method_class(options[:with] || :null_session)

Và đây là phương thức protection_method_class:

def protection_method_class(name)
  ActionController::RequestForgeryProtection::ProtectionMethods.const_get(name.to_s.classify)
rescue NameError
  raise ArgumentError, "Invalid request forgery protection method, use :null_session, :exception, or :reset_session"
end

Vậy, forgery_protection_strategy ở đây sẽ là một Object thuộc Module ProtectionMethods. Bên trong module này có các lớp được định nghĩa như sau:

module ProtectionMethods
 class NullSession
  def initialize(controller)
   @controller = controller
  end

  # This is the method that defines the application behavior when a request is found to be unverified.
  def handle_unverified_request
   request = @controller.request
   request.session = NullSessionHash.new(request)
   request.flash = nil
   request.session_options = { skip: true }
   request.cookie_jar = NullCookieJar.build(request, {})
  end

  private

   class NullSessionHash < Rack::Session::Abstract::SessionHash #:nodoc:
    def initialize(req)
     super(nil, req)
     @data = {}
     @loaded = true
    end

    # no-op
    def destroy; end

    def exists?
     true
    end
   end

   class NullCookieJar < ActionDispatch::Cookies::CookieJar #:nodoc:
    def write(*)
     # nothing
    end
   end
 end

 class ResetSession
  def initialize(controller)
   @controller = controller
  end

  def handle_unverified_request
   @controller.reset_session
  end
 end

 class Exception
  def initialize(controller)
   @controller = controller
  end

  def handle_unverified_request
   raise ActionController::InvalidAuthenticityToken
  end
 end
end

Trong cả 3 class đều được định nghĩa phương thức handle_unverified_request. Vậy việc phương thức nào sẽ được gọi tới phụ thuộc vào tham số được truyền vào method protection_method_class. Mặc định tham số truyền vào sẽ là :null_session, và khi đó class NullSession sẽ được gọi tới. Và vì lí do này, đi kèm với phương thức protect_from_forgery sẽ có 1 vài options đi kèm, nhưng mình muốn nói ở đây là options :with với các giá trị đi kèm là :exception, :reset_session:null_session. Với mỗi giá trị được truyền vào, phương thức handle_unverified_request ở Class tương ứng sẽ được gọi tới. Khi khởi tạo một ứng dụng Rails, protect_from_forgery with: :exception sẽ được thêm vào mặc định để gọi tới lớp Exception. Tại sao lại như vậy?

Có thể thấy, trong lớp Exception, khi hàm handle_unverified_request, một exception sẽ được raise lên và thông báo, và chương trình không chạy tiếp nữa, đồng nghĩa với việc request không hợp lệ gửi lên sẽ không được thực thi. Đối với lớp ResetSession, chỉ đơn thuần là khởi tạo lại session, và lớp NullSession thì thực thi clear dữ liệu trong session cũng như dữ liệu của flash và các cookies được liên kết, tuy nhiên, chương trình vẫn tiếp tục chạy, đồng nghĩa với việc, các thông tin người dùng nhập trong các ô input submit lên vẫn sẽ được xử lý và gây ra thay đổi, và đây chính là lỗ hổng bảo mật.

Có lẽ đây chính là lí do tham số with: :exception được mặc định thêm vào khi khởi tạo 1 ứng dụng Rails. Trong nhiều trường hợp, việc gọi đến hàm handle_unverified_request thuộc class NullSession sẽ không còn là vấn đề, đơn cử như khi ứng dụng Devise vào ứng dụng, lúc này khi người dùng gửi lên 1 request sẽ thông qua xác thực người dùng, tuy nhiên lúc này session đã bị clear nên xác thực không được thông qua, và request không được thực hiện. Tuy nhiên, mình vẫn khuyến cáo mọi người nên sử dụng tham số with: :exception để nâng cao tính bảo mật của hệ thống.

Lời kết

Trên đây là những gì mình đã tìm hiểu được về cơ chế phòng chống CSRF trong Rails. Tất nhiên, đó là những kiến thức mình tổng hợp và đúc kết được khi tham khảo nhiều nguồn trên mạng cũng như qua dự án thực tế. Nếu có gì mình viết trên đây chưa thực sự đúng, rất mong nhận được phản hồi từ các bạn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.