Viblo CTF
0

Elasticsearch Nested Query

Nested query trong elasticsearch là gì ?

Là thực hiện 1 truy vấn để tìm kiếm các đối tượng lồng nhau. Nested query tìm kiếm các đối tượng lồng nhau như thể chúng được đánh index là những tài liệu riêng biệt. Nếu một đối tượng khớp với điều kiện tìm kiếm thì nested query sẽ trả về đối tượng gốc.

Tạo index

Để sử dụng nested query, thì index của bạn phải bao gồm những ánh xạ lồng nhau VD:

PUT /my_index
{
  "mappings" : {
    "properties" : {
      "obj1" : {
        "type" : "nested"
      }
    }
  }
}

Trong rails chúng ta dùng gem "chewy" để khai báo và quản lý index chewy ở trang chủ gem chewy này sẽ có hướng dẫn config, cài đặt, nên chúng ta sẽ bỏ qua bước này. VD: Có 2 model là User và Post.

 • User có các field (name, email),
 • Post có các field (title, content) Chúng ta sẽ thực hiện tìm kiếm Post title để lấy ra User tạo ra bài Post đó

User có quan hệ has_many với Post. Thì dùng chewy chúng ta sẽ khai báo index nested như thế này

class UsersIndex < Chewy::Index
 define_type Users.includes(:posts) do
  field :id, type: :integer
  field :name, type: :text
  field :email, type: :text
  field :posts, type: :nested do
   field :id, type: :integer
   field :title , type: :text
  end
 end
end
 • field --> khai báo tên trường cần đánh index
 • type --> khai báo kiểu dữ liệu của index đó Đến đây chung ta đã xong bước setup index để sử dụng cho nested query

Thực hiện query search

GET /users/_search
{
  "query": {
    "nested" : {
      "path" : "posts",
      "query" : {
        "bool" : {
          "must" : [
            { "match" : {"posts.title" : "Elasticsearch"} }
          ]
        }
      },
      "score_mode" : "avg"
    }
  }
}
 • path (require, string) : đường dẫn đến nested object mà bạn muốn tìm kiếm
 • query (require, object query): Truy vấn bạn muốn chạy trên các đối tượng lồng nhau trong path. Nếu một đối tượng thõa mãn điều kiện, nested query sẽ trả về đối tượng gốc là User

Các đối tượng lồng nhau nhiều cấp

cách khai báo index tương tự như trên

PUT /users
{
  "mappings" : {
    "properties" : {
      "posts" : {
        "type" : "nested",
        "properties" : {
          "title" : {
            "type" : "text"
          },
          "tags" : {
            "type" : "nested",
            "properties" : {
              "name" : {
                "type" : "text"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

Hoặc

class UsersIndex < Chewy::Index
 define_type Users.includes(:posts) do
  field :id, type: :integer
  field :name, type: :text
  field :email, type: :text
  field :posts, type: :nested do
   field :id, type: :integer
   field :title , type: :text
   field :tags, type: :nested do
     field :name, type: :text
   end
  end
 end
end

Đối với lồng nhau nhiều cấp thế này, query search cũng tương tự như trên

GET /users/_search
{
  "query" : {
    "nested" : {
      "path" : "posts",
      "query" : {
        "nested" : {
          "path" : "posts.tags",
          "query" : {
            "bool" : {
              "must" : [
                { "match" : { "posts.tags.name" : "ES Search" } }
              ]
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

Nếu có đối tượng thõa mãn điều kiện tìm kiếm, thì nó cũng trả về đối tượng gốc User.

Tham khảo

1: https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/query-dsl-nested-query.html

2: https://github.com/toptal/chewy/


All Rights Reserved