+3

Series Elasticsearch - Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Linux

References: https://stackjava.com/elasticsearch/huong-dan-cai-dat-elasticsearch-tren-ubuntu-16-04.html

(Xem thêm: Hướng dẫn toàn bộ Elasticsearch)

(Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Windows 10)

Yêu cầu

Elasticsearch yêu cầu Java 8 trở lên và phải thiết lập biến môi trường JAVA_HOME cho java, do đó trước khi cài Elasticsearch, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài Java version >= 8 trên máy rồi nhé.

Kiểm tra bằng lệnh java -version để biết máy máy mình đã cài Java chưa và phiên bản Java đang cài là bao nhiêu:

Kiểm tra biến môi trường JAVA_HOME đã được thiết lập chưa bằng lệnh: echo $JAVA_HOME

(Xem lại: Cài đặt Java và thiết lập biến môi trường trên Ubuntu)

Cài đặt Elasticsearch

Download và cài đặt Elasticsearch PGP Key bằng lệnh sau:

wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

Để cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu ta có 2 cách là cài từ Repository hoặc cài từ file .deb

Cách 1: Cách Elasticsearch bằng APT Repository

Cài gói apt-transport-https

sudo apt-get install apt-transport-https

Lưu định nghĩa repository vào /etc/apt/sources.list.d/elastic-6.x.list:

(Repository mặc định ko có elasticsearch)

echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-6.x.list

Cài đặt Elasticsearch bằng lệnh:

sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch

Done!

Cách 2: cài đặt elasticsearch bằng gói .deb

Chạy các lệnh dưới đây để tải và cài đặt elasticsearch bằng file .deb

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.4.0.deb
wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.4.0.deb.sha512
shasum -a 512 -c elasticsearch-6.4.0.deb.sha512 
sudo dpkg -i elasticsearch-6.4.0.deb

Done!

Chạy elasticsearch.

Elasticsearch sau khi được cài đặt sẽ không tự động chạy.

Để khởi động, start, stop elasticsearch ta làm như sau:

Kích hoạt serivce elasticsearch và tự động start khi khởi động máy:

sudo /bin/systemctl daemon-reload
sudo /bin/systemctl enable elasticsearch.service

Để start, stop, xem thông tin service elasticsearch ta dùng các lệnh sau:

sudo systemctl start elasticsearch
sudo systemctl stop elasticsearch
sudo systemctl status elasticsearch

Demo:

Start elasticsearch và xem trạng thái:

Sau khi cài đặt và start serice elasticsearch, mặc định elasticsearch sẽ chạy trên cổng 9200.

Các bạn có thể dùng lệnh curl localhost:9200 hoặc truy cập url localhost:9200 trên trình duyệt để xem thông tin elasticsearch:

Okay, Done!

References: https://stackjava.com/elasticsearch/huong-dan-cai-dat-elasticsearch-tren-ubuntu-16-04.html

https://www.elastic.co/…/current/deb.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.