Child Router trong Angular 4

1. Cấu hình Router trong Angular 4

Như lần trước mình đã có viết bài Router trong Angular 4, cấu hình như sau:

const courseListRoutes: Routes = [
 { path: '', redirectTo: '/courses', pathMatch: 'full'},
 { path: 'home',     component: HoneComponent },
 { path: 'courses',   component: CourseListComponent },
 { path: 'course/:id',  component: CourseDetailComponent },
 { path: 'contact',   component: ContactComponent },
 { path: 'about',    component: AboutComponent },
 { path: 'about/web',  component: AboutComponent },
 { path: '**',      component: NotFoundComponent }
];

2. Child Router trong Angular 4

 • Mình định nghĩa child router như sau :
const courseListRoutes: Routes = [
{ 
 path: 'course/:id', 
 component: CourseComponent, 
 children: [
  { path: ' '		, redirectTo: 'detail' },
  { path: 'detail', component: CourseDetailComponent },
  { path: 'edit'	, component: CourseEditComponent },
  { path: 'delete', component: CourseDeleteComponent },
 ] 
},
 { path: 'courses', component: CourseListComponent } ,
 { path: 'contact',   component: ContactComponent },
 { path: 'about',    component: AboutComponent },
 { path: 'about/web',  component: AboutComponent },
 { path: '**',      component: NotFoundComponent }
];

Mình giải thích đoạn code trên như sau : path: 'course/:id' , đây chính link cha của nó ví dụ : localhost:3000/course/1/ , trong link này có 3 link con của nó đó chính là localhost:3000/course/1/detail , localhost:3000/course/1/edit , localhost:3000/course/1/delete .

 • Ở File component-list-component.ts , ta viết như sau để điều hướng khi click vào View, Edit, Delete
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { Router } from '@angular/router';

import { CourseService } from './../services/course.service';
import { ICourse } from './../defines/course.interface';

@Component({
  moduleId: module.id,
  selector: 'zvn-course-list',
  template: `
<div class="panel panel-info">
  <div class="panel-heading">
    <h3 class="panel-title">Course List</h3>
  </div>
  <div class="panel-body">
    <table class="table table-striped table-hover">
      <thead>
        <tr>
          <th>#</th>
          <th>Name</th>
          <th>Action</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr *ngFor="let course of courses ; let i = index">
         <td>{{ i+1 }}</td>
         <td >{{ course.name | capitalize }}</td>
         <td >
          <span (click)="onSelectDetail(course.id)" class="label label-success">View</span>
          <span (click)="onSelectEdit(course.id)" class="label label-warning">Edit</span>
          <span (click)="onSelectDelete(course.id)" class="label label-danger">Delete</span>
         </td>
       </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
`
})

export class CourseListComponent implements OnInit {
 courses: ICourse[];

 constructor(
  private _courseService: CourseService,
  private _routerService: Router,
 ) {}

 ngOnInit() {
  this.courses = this._courseService.getCourses();
 }

 onSelectDetail(courseID: number){
  this._routerService.navigate(['/course', courseID]);
 }

 onSelectEdit(courseID: number){
  this._routerService.navigateByUrl(`/course/${courseID}/edit`);
 }

 onSelectDelete(courseID: number){
  this._routerService.navigate(['course', courseID, 'delete']);
 }
}

3. Kết luân:

Thông qua bài viết giới thiệu về Child Router trong Angular 4 mình tin sẽ giúp bạn hiểu 1 phần nào đó về phần Router và làm chủ Router trong Angular 4 một cách cơ bản và dễ tiếp cận nhất. Tài liệu tham khảo :


All Rights Reserved