Những điều cần biết về this trong javascripts ( Phần 2)

I. Tìm hiểu về biến this

Như bài trước mình đã giới thiệu về biến this , giờ mình muốn mở rộng thêm một số vấn đề , các bạn quan sát ví dụ như sau :

var mouse = {
  name: 'Mickey',
  sayHi: function () {
    console.log('Hi, my name is ' +this.name)
  }
};

//mouse.sayHi();

var say = mouse.sayHi;
say();

Mình giải thích như sau về sự khác nhau 2 vấn đề trên

var say = mouse.sayHi;
say();

var say = mouse.sayHi thì nó đồng nghĩa say = function () {} , lúc này funtion này được gọi nó đóng vai trò không có object nào phía trước hay còn gọi không có context hay context của nó là global context

Và khi chạy hàm đó kết quả sẽ như sau

Hi, my name is undefined

Để fix cái cái vấn đề này mình cần fix lại như sau

var say = mouse.sayHi.bind(mouse);
say();
mouse.sayHi();

Cái này có nghĩa context của sayHi chính là mouse và biến this trong sayHi nó trỏ đến mouse dẫn đến nó vẫn chạy bình thường và không có lỗi.

II. Call trong javascript

Các bạn xem ví dụ sau:

function greeting(name, age) {
  console.log(`Hi ! ${name}. I am ${age}.`)
}

greeting.call(null, 'Tom ', 10)

Như ví dụ trên thì chạy bình thường không vấn đề gì , giờ mình mở rộng vấn đề thêm

function greeting() {
  console.log(`Hi ! ${this.name}. I am ${this.age}.`)
}

greeting.call()

Nếu sau khi chạy funtion nói trên thì nó sẽ ra kêt quả như này

Hi ! undefined. I am undefined.

Để fix vấn đề nói trên mình sẽ fix như sau:

function greeting() {
  console.log(`Hi ! ${this.name}. I am ${this.age}.`)
}

const cat = {
  name: 'Tom',
  age: '50'
}

greeting.call(cat);

Kết quả sẽ được như sau:

Hi ! Tom. I am 50.

III. Tổng kết

Qua 2 bài về biến this trong javascript , và call trong javascripts , tôi hi vọng sẽ giúp bạn tìm hiểu nhanh hơn và áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả hơn


All Rights Reserved