Cơ bản về React Router ( Phần 3 )

1. Path trong router

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn tiếp các bạn phần router như sau

Khi bạn click vào Course thì sẽ list ra các Category con của Course , và sau khi click vào Category con thì nó sẽ hiển thị nội dụng của Category con của nó . Các bạn xem đoạn code nói trên mình sẽ giải thích như sau :

import React, { Component } from 'react';
import {
  Route,
  NavLink
 } from 'react-router-dom';
 
class Menu extends Component {
  render() {
   let {match} = this.props;
   console.log(match);
   return (
     <div>
       <h3>Course List</h3>
       <div className="list-group">
        <NavLink exact to={`${match.url}/angular`} activeClassName='active' className='list-group-item'>Angular</NavLink>
        
        <NavLink exact to={`${match.url}/react`} activeClassName='active' className='list-group-item'>React</NavLink>

        <NavLink exact to={`${match.url}/nodejs`} activeClassName='active' className='list-group-item'>Node</NavLink>
       </div>

        <Route exact path="/course" render= {()=>(
           <h3>Plaese enter the course</h3>
        )} />
     </div>
   );
  }
}

export default Menu;

Các bạn chú ý đoạn code sau

let {match} = this.props;
console.log(match);

to={${match.url}/angular} => Nó sẽ tương đương là http://localhost:3000/course/angular

Khi mình click vào các Category con của Course thì nó sẽ bị như sau:

Tiếp tục quay về component CourseList.js ta thêm dòng code như sau: <Route path={`${match.url}/:name`} component = {CourseItem} />

Code của component CourseItem.js như sau:

import React, { Component } from 'react';

class CourseItem extends Component {
  
  render() {
    let {match} = this.props;
    console.log(match);
    let courseName = match.params.name;
    return (
      <div >
       <h3>Couse Name: {courseName}</h3>
      </div>
    );
  }
}

export default CourseItem;

Mình sẽ giải thích đoạn code trên như sau:

let {match} = this.props;
console.log(match);
Sau khi console.log(match) ra thì mình nhận được Object như sau:

Sau khi mình có được params đó mình get được giá trị mình muốn và kết quả sẽ nhận được như sau

2. Lời kết:

Thông qua bài viết này , mình hi vọng các bạn sử dụng Path, Params trong router một cách hiệu quả . Đây là một phần nhỏ trong router , mình hi vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn sử dụng router một cách hiểu quả trong những dự án của mình .

3. Tài liệu tham khảo

https://reacttraining.com/react-router/

4. Source code tham khảo

https://github.com/tranthithanhmai130495/react-router


All Rights Reserved