Cơ bản về React Router ( Phần 2 )

Tìm hiểu về Navlink

import React, { Component } from 'react';
import {Link , Navlink} from 'react-router-dom';

class Menu extends Component {
  render() {
    return (
    	<div className="col-xs-4 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4">
				<div className="list-group">
          <Navlink to="/" className="list-group-item active">Home</Navlink>
          <Navlink to="/about" className="list-group-item">About</Navlink>
				</div>
			</div>
    );
  }
}

export default Menu;

Như bài trước mình đã giới thiệu

<Link to="/" className="list-group-item active">Home</Link>

Mình muốn active 1 menu thì mình sẽ dùng như trên , bây giờ mình sẽ dùng 1 cách nó sẽ tự động add class acitve khi mỗi lần bạn click

<Navlink to="/" className="list-group-item">Home</Navlink>

Đây là code sẽ sinh ra khi chạy trình duyệt

<a class="list-group-item active" aria-current="page" href="/">Home</a>

Nếu bạn có nhiều 1 menu khi click khi các bạn click nó điều sinh ra class acitve nên xảy ra ko đúng , để khắc phục điểm đó mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi đó như sau

<NavLink to="/" exact="/" className="list-group-item">Home</NavLink>
<NavLink to="/about" className="list-group-item">About</NavLink>
 • Khi dùng Navlink nếu các không muốn dùng class acitve mặc định của nó thì bạn có thể dùng như sau
<Navlink to="/" className="list-group-item" avtiveClassName="selected">Home</Navlink>

Tìm hiểu về Notfound

import React, { Component } from 'react';

class Notfound extends Component {
  render() {
    return (
      <div >
        <h3>Notfound</h3>
      </div>
    );
  }
}

export default Notfound;

Đây là code Component NotFound

Bây giờ mình cấu hình lại phần App.js như sau

import React, { Component } from 'react';
import {
 BrowserRouter as Router,
 Route,
 Switch
} from 'react-router-dom';

import Menu from './Menu';
import Title from './Title';
import Home from './Home';
import About from './About';
import Notfound from './Notfound';

class App extends Component {
  render() {
    return (
      <Router>
        <div className="container">
          <div className="row">
            <Title />
            <Menu />
            <div className="col-xs-8 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8">
              <div className="panel panel-danger">
                <div className="panel-heading">
                  <h3 className="panel-title">Content</h3>
                </div>
                <div className="panel-body">
                  <Switch>
                    <Route exact path="/" component={ Home } />
                    <Route path="/about" component={ About } />
                    <Route component={ NotFound } />
                  <Switch>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </Router>
    );
  }
}

export default App;
 • Mình sẽ giải thích phần Switch như sau khi đường đẫn trùng với /home hay /about thì nó sẽ lấy component tương ứng, còn không thì nó sẽ chạy vào component NotFound

Tổng kết

 • Đây là những kiến thức cơ bản nhất về react-router, thông qua bài viết này sẽ giúp được các bạn 1 phần nào đó thì làm việc với React Router về phần Link, Nav-Link, và NotFound.

All Rights Reserved