+9

Async download with Rails and Sidekiq Status

Lời mở đầu

Trong dự án hiện tại mình đang tham gia có chức năng export dữ liệu từ các bảng trong database ra file Excel (*.xlsx). Việc export dữ liệu ít (trên môi trường development hoặc testing) thì không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Nhưng khi lên môi trường production với lượng dữ liệu rất lớn sẽ cần rất nhiều thời gian để export file và gây ra chết trang. Vậy nên mình đã được giao tìm hiểu làm sao để có thể thực hiện công việc này mà không gây ra vấn đề gặp phải. Và mình đã làm theo thằng Google!Drive là thực hiện công việc export file ở background, client sẽ thực hiện gọi lên server theo một khoảng thời gian cố định để kiểm tra xem công việc đã hoàn tất chưa. Nếu hoàn tất thì thực hiện download file đó. Nghe có vẻ khó hiểu nhỉ? Vậy chúng ta đi vào chi tiết bằng bài viết dưới đây của mình nhé!

Chuẩn bị

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một project Rails để thực hiện test nhé!

rails new simple-async-download -d mysql --skip-action-mailer --skip-action-cable --skip-turbolinks --skip-test

Sau đó, chúng ta thêm một số gem sau vào Gemfile để làm việc với background job:

# Background Job
gem "resque"
gem "resque-scheduler"
gem "sidekiq"
gem "sidekiq-status"

Tiếp, chúng ta thêm gem sau vào Gemfile để làm việc với file Microsoft Excel (*.xlsx):

gem "axlsx"
gem "zip-zip"

Rồi chạy lệnh

bundle install

để thực hiện cài các gem mới đã thêm. Tiếp theo, chúng ta tạo migration và seed data để thực hiện export ra file *.xlsx. Đầu tiên là file migration:

rails g model user --migration
class CreateUsers < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  create_table :users do |t|
   t.string :name
   t.string :email
   t.string :address
   t.string :phone
   t.timestamps
  end
 end
end

Tiếp theo, tạo seed dữ liệu cho bảng user. Bạn hãy thêm gem faker vào Gemfile để tạo cho tiện nhé.

(1..100).each do |idx|
 name = Faker::Name.unique.name
 email = Faker::Internet.email
 addr = Faker::Address.full_address
 phone = Faker::PhoneNumber.cell_phone

 puts "Create user #{idx}:\n\t- Name: #{name}\n\t- Email: #{email}\n\t- Address: #{addr}\n\t- Phone: #{phone}"

 User.create name: name, email: email, address: addr, phone: phone
end

Đã xong phần dữ liệu mẫu. Giờ chúng ta sang phần cài đặt cho Sidekiq và Resque. Đầu tiên là include Resque tasks vào Rake tasks:

rails g task resque setup
# lib/tasks/resque.rake
require "resque/tasks"
require "resque/scheduler/tasks"

task "resque:setup" => :environment do
 ENV["QUEUE"] = "*"
end

Tiếp, cài đặt cho Resque kết nối với Redis

# config/initializers/resque.rb
require "resque/scheduler"
require "resque/scheduler/server"

redis_configs = Rails.configuration.database_configuration[Rails.env]["redis"]
Resque.redis = Redis.new redis_configs
Resque.redis.namespace = "resque:AsyncDownload"

Dir[Rails.root.join("app", "jobs", "*.rb")].each{|file| require file}

Tiếp theo là Sidekiq với Redis và Sidekiq Status:

# config/initializers/sidekiq.rb
REDIS_SERVER_CONFIG = Rails.application.config
 .database_configuration[Rails.env]["redis"]
REDIS_HOST = REDIS_SERVER_CONFIG["host"]
REDIS_PORT = REDIS_SERVER_CONFIG["port"]
REDIS_DB = REDIS_SERVER_CONFIG["db"]

Sidekiq.configure_server do |config|
 config.redis = {url: "redis://#{REDIS_HOST}:#{REDIS_PORT}/#{REDIS_DB}"}
 Sidekiq::Status.configure_server_middleware config
end

Sidekiq.configure_client do |config|
 config.redis = {url: "redis://#{REDIS_HOST}:#{REDIS_PORT}/#{REDIS_DB}"}
 Sidekiq::Status.configure_client_middleware config
end

Vậy là khâu chuẩn bị đã gần xong rồi. Giờ chúng ta chỉ cần một view hiển thị nút Export nữa là có thể đi vào phần chính rồi. Chúng ta làm nốt nào. Tạo controller:

rails g controller users index --no-stylesheets --no-javascripts --no-assets --no-helper

Update lại 2 file là config/routes.rbapp/views/users/index.html.erb

# config/routes.rb
Rails.application.routes.draw do
 root to: "users#index"
end
<!-- app/views/users/index.html.erb -->
<h1>Export users</h1>
<button id="export">Export</button>
<div class="export-status"></div>

Vậy là xong, phần chuẩn bị nghe có vẻ vật vã nhỉ 😈. Tiếp theo, chúng ta bắt tay vào thực hiện phần chính là export user ở background và response file đã export cho download nhé.

Thực hiện

OK, giờ chúng ta bắt tay thực hiện phần chính của bài viết này, là export tất cả users ra file Excel ở worker và trả file ra cho người dùng download khi thực hiện export xong. Đầu tiên chúng ta thêm mime xlsx vào mime_types.rb:

# config/initializers/mime_types.rb
Mime::Type.register "application/vnd.ms-excel", :xlsx

Tiếp, chúng ta thực hiện phía server, tạo một Sidekiq worker để thực hiện export danh sách users ra file:

rails g sidekiq:worker ExportUser

Sau đó, chúng ta thực hiện nghiệp vụ export ở ExportUserWorker:

# app/workers/export_user_worker.rb
class ExportUserWorker
 include Sidekiq::Worker
 # Include thêm cái này để chúng ta có thể track status của 1 worker.
 # Các bạn có thể đọc thêm doc của sidekiq-status để có thêm chi tiết.
 include Sidekiq::Status::Worker

 def perform
  # Lấy tất users
  users = User.pluck :id, :name, :email, :address, :phone
  # Báo cho SidekiqStatus rằng có tổng bao nhiêu users
  total users.size
  # Tạo Axlsx package
  xlsx_package = Axlsx::Package.new
  # Tạo Axlsx workbook
  xlsx_workbook = xlsx_package.workbook
  
  # Thêm sheet với tên Users
  xlsx_workbook.add_worksheet(name: "Users") do |worksheet|
   # Thêm dòng đầu gọi là header của file
   worksheet.add_row %w(ID Name Email Address Phone)
   
   # Duyệt tất cả users với index tính từ 1.
   users.each.with_index(1) do |user, idx|
    # Thêm row dữ liệu tương ứng với header đã tạo
    worksheet.add_row user
    # Báo cho SidekiqStatus rằng chúng ta đang thực hiện export đến user thứ bao nhiêu
    # để nó tính toán % hoàn thành cho chúng ta sử dụng sau đó
    at idx
    # Tạm nghỉ 500ms cho mỗi lần thêm 1 dòng.
    # Dùng trong khi chúng ta test. Bạn có thể sử dụng số khác :D
    sleep 0.5
   end
  end
  
  # Lưu file vào thư mục tmp với suffix là ID của job đang chạy
  xlsx_package.serialize Rails.root.join("tmp", "users_export_#{self.jid}.xlsx")
 end
end

Xong phần export ra file ở worker. Giờ chúng ta thực hiện edit Users controller. Thêm 3 methods sau:

# app/controllers/users_controller.rb
 # Method này thực hiện gọi worker và trả ra Job ID để chúng ta track status
 def export
  respond_to do |format|
   format.json do
    job_id = ExportUserWorker.perform_async

    render json: {
     jid: job_id
    }
   end
  end
 end

 # Method này sẽ track job status theo Job ID
 def export_status
  respond_to do |format|
   format.json do
    job_id = params[:job_id]
    # Method get_all này trả ra cho chúng ta khá nhiều dữ liệu
    # các bạn có thể xem thêm tại Github của gem
    job_status = Sidekiq::Status.get_all(job_id).symbolize_keys

    render json: {
     # Status hiện tại của job
     status: job_status[:status],
     # % hoàn thành của job
     percentage: job_status[:pct_complete]
    }
   end
  end
 end
 
 # Method này sẽ trả lại file đã được export cho người dùng
 def export_download
  job_id = params[:id]
  exported_file_name = "users_export_#{job_id}.xlsx"
  filename = "UserData_#{DateTime.now.strftime("%Y%m%d_%H%M%S")}"

  respond_to do |format|
   format.xlsx do
    send_file Rails.root.join("tmp", exported_file_name), type: :xlsx, filename: filename
   end
  end
 end

Vậy là xong controller. Giờ chúng ta thêm 3 routes vào file config/routes.rb:

# config/routes.rb
 get "/export" => "users#export"
 get "/export_status" => "users#export_status"
 get "/export_download" => "#users#export_download"

OK, đã xong phía server. Tiếp theo, chúng ta sang phía client, đầu tiên là tạo một file JavaScript để thực hiện gọi AJAX lên server thực hiện export file, kiểm tra trạng thái của việc export và thực hiện download khi export xong rồi nhúng nó vàp app/assets/javascripts/application.js:

//= require users

Giờ chúng ta thực hiện viết code cho file app/assets/javascripts/users.js:

// app/assets/javascripts/users.js
$(function() {
 var $statusElm = $("div.export-status");
 // Gắn sự kiện cho cho nút export
 $("button#export").on("click", function(e) {
  // Gọi AJAX lên server để tạo job
  $.ajax({
   url: "/export",
   dataType: "json"
  }).done(function(response, status, ajaxOpts) {
   if (status === "success" && response && response.jid) {
    // Khi gọi thành công, lấy Job ID
    var jobId = response.jid;
    // Tạo tên cho vòng lặp kiểm tra status, để chúng ta sẽ clear vòng lặp
    // khi hoàn thành.
    var intervalName = "job_" + jobId;

    $statusElm.text("Exporting 0%...");
    /**
     * Tạo vòng lặp với mỗi 800ms sẽ gọi lên để kiểm tra status.
     * Đây là môi trường localhost nên tốc độ response nhanh.
     * Còn môi trường server thực tế thì bạn nên tăng lên. Mình xem thử thì
     * thằng Google!Drive nó 4s (4000ms) mới gọi 1 lần kiểm tra
     */
    window[intervalName] = setInterval(function() {
     getExportJobStatus(jobId, intervalName);
    }, 800);
   }
  }).fail(function(error) {
   console.log(error);
  });
 });

 function getExportJobStatus(jobId, intervalName) {
  // Gọi AJAX lên kiểm tra status của Job ID hiện tại
  $.ajax({
   url: "/export_status",
   dataType: "json",
   data: {
    job_id: jobId
   }
  }).done(function(response, status, ajaxOpt) {
   if (status === "success") {
    // Lấy % hoàn thành của Job hiện tại
    var percentage = response.percentage;

    $statusElm.text("Exporting " + percentage + "%...");
    
    if (response.status === "complete") {
     $statusElm.text("Export completed. Downloading...");
     setTimeout(function() {
      /**
       * Nếu job có status là complete thì thực hiện xóa vòng lặp
       * với tên đã đặt ở phía trên rồi xóa biến đã tạo và cuối cùng là
       * redirect user tới method download file với job id hiện tại
       */
      clearInterval(window[intervalName]);
      delete window[intervalName];

      $(location).attr("href", "/export_download.xlsx?id=" + jobId);
      $statusElm.text("");
     }, 500);
    }
   }
  }).fail(function(error) {
   console.log(error);
  });
 }
});

Đến đây là xong. Chúng ta đã hoàn thành việc export file bằng worker và thực hiện trả file cho người dùng khi export thành công. Giờ chúng ta thử test nhé. Đầu tiên bạn bật Rails server lên:

rails server

Sau đó, bật Sidekiq:

bundle exec sidekiq

Giờ chúng ta sẽ truy cập vào http://localhost:3000 và bật F12, chọn tab Network và bấm thử nút Export để hưởng thụ thành quả 😃!

Vậy là xong. Giờ chúng ta sang phần cuối, là phần thực hiện xóa các file export để tránh rác server. Phần này không có gì ghê gớm cả. Chỉ đơn giản là chúng ta tạo một scheduler, chạy với thời gian nhất định, quét các file có trong thư mục tmp và kiểm tra xem file đó được tạo từ bao giờ, nếu quá thời gian quy định thì chúng ta sẽ thực hiện xóa file đó đi (tránh trường hợp có người dùng vừa tạo xong file mà chưa kịp download mà bị job của chúng ta xóa 😄)!

Chúng ta sẽ sử dụng Resque scheduler để thực hiện việc chạy job theo một khoảng thời gian nhất định nhé. Đầu tiên, update lại file config/initializers/resque.rb

Resque.schedule = YAML.load_file(
 Rails.root.join("config", "resque_schedule.yml")
)

Sau đó, tạo service để thực hiện quét và xóa các file hết hạn:

# app/services/clear_old_user_exports_service.rb

class ClearOldUserExportsService
 EXPIRED_TIME_IN_HOUR = 1

 class << self
  def clear
   # Lấy tất cả các *.xlsx có prefix là users_export_ trong thư mục tmp
   user_export_files = Dir[Rails.root.join("tmp", "users_export_*.xlsx")]
   # Tạo một mảng chứa danh sách các file đã hết hạn
   expired_files = []
   
   # Duyệt các file đã lấy
   user_export_files.each do |file|
    # Lấy thời gian tạo của file
    # Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://ruby-doc.org/core-1.9.3/File/Stat.html
    created_time = File::Stat.new(file).ctime
    # Tính thời gian đã tạo
    hour_ago = ((Time.now - created_time) / EXPIRED_TIME_IN_HOUR.hour)
    
    # Bỏ qua nếu nó chưa đủ thời gian
    next if hour_ago < EXPIRED_TIME_IN_HOUR
    # Thêm file đã hết hạn vào danh sách
    expired_files << file
    # Xóa file đã hết hạn
    FileUtils.rm file
   end

   write_log user_export_files.size, expired_files
  end

  private
  def write_log total_files, expired_files
   logger = Logger.new Rails.root.join("log", "clear_user_export.log")
   log_content = "\n==========ClearOldStaffExportsService==========\n"
   log_content << "Total files: #{total_files}\n"
   log_content << "Expired files: #{expired_files.size}\n"
   log_content << expired_files.map{|f| "- #{f}"}.join("\n")
   log_content << "\n==========***************************==========\n"

   logger.info log_content
  end
 end
end

Xong phần xử lý. Giờ chúng ta tạo một job để chạy. Thực hiện tạo và edit file app/jobs/clear_old_user_exports.rb:

class ClearOldUserExportsJob
 @queue = :clear_old_user_exports

 def perform
  ClearOldUserExportsService.clear
 end
end

Tiếp, thêm job vào file config/resque_schedule.yml

ClearOldUserExports:
 # Chúng ta thực hiện chạy 2h/lần. Nếu bạn muốn, bạn có thể sửa
 # Để test, chúng ta chạy 1'/lần thì bạn thay thành như sau:
 # cron: "*/1 * * * *"
 cron: "0 */2 * * *"
 description: "Clear old user export files"

Vậy là xong. Giờ bạn có thể chạy lệnh:

bundle exec rake resque:scheduler

bundle exec rake resque:work

để thực hiện chạy job và kiểm tra log file tại log/clear_user_export.log.

Lời kết

Đến đây là kết thúc bài viết của mình. Những gì mình viết ra nó không phải là hoàn hảo. Nhưng nó cũng sẽ cho mọi người một cái nhìn cơ bản về việc download một file cần nhiều thời gian thực thi ở background mà không gây ra chết trang khi server thực hiện công việc export quá lâu. Hy vọng bài viết sẽ phần nào có ích cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở bài viết sau nhé 👋!

Link source code: https://github.com/namnv609/ror-simple-async-export-download

Original post: https://namnv609.cf/posts/async-download-with-rails-and-sidekiq-status.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.