Sidekiq Logging

Sidekiq Logging

Sidekiq là một gem hỗ trợ đa luồng trong ruby có nghĩa là bạn có rất nhiều hành động xảy ra một lúc. Vì vậy khi hệ thống gặp lỗi thì dev sẽ luôn gặp khó khăn cho một hệ thống đa luồng như vậy. Tuy nhiên Sidekiq có hỗ trợ cho dev một công cụ là Logging sẽ export cho người dev thấy được các tiến trình trong sidekiq.

VD:

UTC Timestamp------- PID-- ThreadID----- LLvl YourKlass- JobID--------
2012-03-02T19:40:45Z 32515 TID-oveahmcxw INFO: HardWorker JID-oveaivtrg start
2012-03-02T19:40:45Z 32515 TID-oveajt7ro INFO: HardWorker JID-oveaish94 start  
2012-03-02T19:40:55Z 32515 TID-oveahmcxw INFO: HardWorker JID-oveaivtrg done: 10.003 sec
2012-03-02T19:40:55Z 32515 TID-oveajt7ro INFO: HardWorker JID-oveaish94 done: 10.002 sec

Theo mặc định Sidekiq ghi dưới dạng STDOUT, vì vậy thời gian sẽ được ghi dưới định dạng UTC.

Thêm log

Worker có thể xử dụng logger trong ruby như sau:

class YourWorker
 include Sidekiq::Worker

 def perform
  logger.info "=========="
  logger.debug "This is log"
 end
end

Tìm kiếm log

Khi chạy sidekiq thì hệ thống sẽ sinh ra một file log/sidekiq.log. File này đươc lưu trữ tại thư mục dự án. Nếu bạn gặp lỗi và cần kiểm tra log. Bạn có thể sử dụng awk/grep/ack để tìm kiếm vấn đề mình cần.

VD: Mình thường xuyên sử dụng grep thay vì awk vì thấy đa số mọi người đều vậy và cũng chưa kịp tìm hiểu grep vs awk, ack có khác nhau gì không.

Nếu bạn muốn tìm kiếm từ This is log trong ví dụ trên thì có thể sử dụng câu lệnh:

grep "This is log" log/sidekiq.log

hoặc zgrep "This is log" log/sidekiq.log

giữa 2 câu lệnh grep & zgrep thì đều cho ra một kết qua, tuy nhiên zgrep thì tìm kiếm kết quả với file nén(hệ thống thông thường sẽ lưu log trong vòng 1 tuần hoặc 30 ngày tùy vào config, vì vậy file của bạn có thê bị nén).

Định nghĩa tên file log

Để quyết định tên file Log bạn có thê dùng -L trên CLI.

bundle exec sidekiq ... -L log/sidekiq.log

Hoặc trong phần logfile của file config config/sidekiq.yml

---
:verbose: false
:pidfile: ./tmp/pids/sidekiq.pid
:logfile: ./log/sidekiq.log
:concurrency: 2

Tắt Logging trong môi trường Test

Thường thì chúng ta sẽ không ghi log trong môi trường test vì vậy bạn cần thêm:

require "rspec/rails"
require "sidekiq/testing"
Sidekiq::Logging.logger = nil

Với Rspec..

Chỉnh sửa Sidekiq Log theo ý

Mặc định Log sidekiq sẽ ghi mọi Log theo như Lib của ruby vì vậy để tùy chỉnh log bạn mong muốn hiển thị có thể dùng

Sidekiq::Logging.logger.level = Logger::WARN

Sẽ quyết định file log của bạn gồm những gì. Theo như ở trên thì file log ghi ra sẽ chỉ gồm những log có trạng thái WARN.

Format Log

"#{time.utc.iso8601} #{Process.pid} TID-#{Thread.current.object_id.to_s(36)}#{context} #{severity}: #{message}\n" 

Mặc định log của sidekiq sẽ được ghi theo định dạng trên. Mình cũa chưa làm phần tùy chỉnh log của phần này tuy nhiên thấy có hỗ trợ bạn có thể sử dụng:

Sidekiq.logger.formatter = MyFormatter.new

Ghi đè cấu hình log

Mặc định phần log của Sidekiq được viết trong file: JobLogger.

Bạn có thể tùy chỉnh cấu hình bằng cách:

Sidekiq.configure_server do |config|
 config.options[:job_logger] = MyJobLogger
end

class MyJobLogger
 def call(item, queue)
  #
  # Optionally add context to all log lines of a given job, in addition to
  # Sidekiq’s default “TID-xxx JID-yyy” context.
  #
  Sidekiq::Logging.with_context("source=#{item['class']}") do
   begin
    start = Time.now
    logger.info('start')
    yield
    logger.info("count#job.success=1 measure#job.duration=#{elapsed(start)}s")
   rescue Exception
    logger.info("count#job.failure=1 measure#job.duration=#{elapsed(start)}s")
    raise
   end
  end
 end

 private

 def elapsed(start)
  (Time.now - start).round(3)
 end

 def logger
  Sidekiq.logger
 end

Thay đổi thuộc tính config.options[:job_logger] bằng class tùy chỉnh của bạn để phù hợp với dự án...

Kết Luận

Cám ơn các bạn đã theo dõi, Log là một thành phần không thể thiếu khi bạn làm việc với môi trường production. Vì vậy hãy tạo ra một log dễ hiểu nhất vừa giúp được cho mình và đồng nghiệp sau này. Bản chính tại Wiki Sidekiq.

All Rights Reserved