+3

ការកសាងតំបន់បណ្តាញដោយប្រើប្រាស់AngularJs នឹង Rails

ជំហាានដំបូងនៃការបង្កើតនេះតម្រូវឲ្យយើងបង្កើតគម្រោងកម្មវិធីRailsជាមុនសិនដោយខ្ញុំនិងបង្កើតកម្មវិធីធម្មតាមួយដើម្បីជាគំរូសម្រាប់លោកអ្នកដើម្បីយកគំរូតាម។ដោយនៅក្នុងការកសាងគម្រោងនេះយើងចាត់ទុកថាលោកអ្នកមានការយល់ដឹងខ្លះអំពីAngularJs នឹង Railsហើយ។

បង្កើតគម្រោងកម្មវីធី Rails៖

$rails new AngularJsRails --skip-test-unit

ក្រោយពីកម្មវិធីRailsបានបង្កើតយើងត្រូវការបន្ថែមនូវ gem rspec ទៅក្នុង Gemfile ដើម្បី ឲ្យយើងអាចធ្វើការតិស្តកម្មវិធីRailsរបស់យើងបាន។

group :test do
 gem "rspec-rails"
end

ក្រោយពី gem rspecបានដាក់បញ្ចូលយើងត្រូវការវាយCommand ដើម្បីដំឡើងrspecទៅក្នុង​កម្មវិធីរបស់យើង។

$ bundle install
$ rails g rspen:install

ជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវការបង្កើតនូវ modelសម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការជាមួយ។

$ rails g model Contact name:string email:string description:text
$ rake db:create
$ rake db:migrate

បន្ទាប់មកយើងសាកល្បងសរសេ rspec ដើម្បីតិស្ត model ដែលយើងទើបបានបង្កើត៖

#spec/model/contact_spec.rb
require "rails_helper"

RSpec.describe Contact, type: :model do
 before :each do
  @contact = Contact.new name: "Gallery Name 1",
              email: "test@yoyo.com",
              description: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
                    adipisicing elit. Sed necessitatibus
                    mollitia rerum rem inventore voluptatem
                    esse suscipit, quas vel dolorem autem,
                    eaque ullam enim, minus ratione commodi
                    hic, ex modi."
 end

 it "name should be valid" do
  expect(@contact).to be_valid
 end

 context "Name" do
  it "should invalid when it is not present" do
   @contact.name = ""
   expect(@contact).not_to be_valid
  end

  it "should invalid when it is short than 5 character" do
   @contact.name = "AAAA"
   expect(@contact).not_to be_valid
  end

  it "should invalid when it is long than 80 character" do
   @contact.name = "AAAAAAAAAA" * 9
   expect(@contact).not_to be_valid
  end
 end

 context "Email" do
  it "should invalid when it is not present" do
   @contact.email = ""
   expect(@contact).not_to be_valid
  end

  it "should invalid when it is incorrect format" do
   @contact.email = "DDDDDDDDDD@dddddd"
   expect(@contact).not_to be_valid

   @contact.email = "DDDDDDDDDD@dddddd"
   expect(@contact).not_to be_valid

   @contact.email = "DDD..DDDDDDD@dddddd.com"
   expect(@contact).not_to be_valid

   @contact.email = "DDDDDDDDDD@dddddd.commmm"
   expect(@contact).not_to be_valid
  end

  it "should invalid when it is short than 10 character" do
   @contact.email = "A" * 9
   expect(@contact).not_to be_valid
  end

  it "should invalid when it is long than 80 character" do
   @contact.email = "AAAAAAAAAA" * 9
   expect(@contact).not_to be_valid
  end
 end

 context "Description" do
  it "should invalid when it is not present" do
   @contact.description = ""
   expect(@contact).not_to be_valid
  end
 end
end

ដើម្បីឲ្យការតិស្តទទួលបានជោគជ័យនោះយើងត្រូវការបន្ថែមកូដមួយចំនួនទៅក្នុង model contact.rb ដូចខាងក្រោម៖

class Contact < ActiveRecord::Base
 validates :description, presence: true
 validates :name, presence: true, length: {minimum: 5, maximum: 50}
 EMAIL = /\A[a-zA-Z][a-zA-Z\d]*[_.-]?[a-zA-Z\d]+@[a-zA-Z]+\.[a-zA-Z]{2,3}\Z/i
 validates :email, presence: true, length: {minimum: 10, maximum: 80}, format: EMAIL
end

បន្ទាប់មកយើងត្រូវការបង្កើត StaticPages controler មួយដើម្បីបម្រើជាទំព័រដើមសម្រាប់ការដំណើរការAngularJs។

$ rails g controller StaticPages Home
resources :contacts
root "static_pages#home"

ក្រោយពីការដំឡើងកម្មវីធីRailsបានជោគជ័យ ជាបន្ទាប់នេះយើងធ្វើការដំឡើង AngularJsទៅក្នុងកម្មវីធីRails របស់យើង។ ដើម្បីជាជំនួយឲ្យការគ្រប់គ្រងកូដមានភាពងាយស្រួលនោះយើងគួររៀបចំទីតាំងសម្រាប់រក្សាទុកកួដAngularJSដូចខាងក្រោម៖

app-> assets->javascripts->

 • lib ជាថតឯកសារសម្រាប់ផ្ទុកAngularJs file libary ដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់នូក្នុងគម្រោងរបស់យើង
 • directives សម្រាប់ផ្ទុកឯកសារកូដដែលទាក់ទងទៅនឹង directives
 • controllers សម្រាប់ផ្ទុកឯកសារកូដដែលទាក់ទងទៅនឹង controllers
 • services សម្រាប់ផ្ទុកឯកសារកូដដែលទាក់ទងទៅនឹង services និង factory
 • filter សម្រាប់ផ្ទុកឯកសារកូដដែលទាក់ទងទៅនឹង filter

public->templates សម្រាប់ផ្ទុក templatesទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវីធីនេះ។

spec->javascripts

 • controllers សម្រាប់តិស្ត controllers
 • directives សម្រាប់តិស្ត directives
 • services សម្រាប់តិស្ត services
 • ......

សម្រាប់គម្រោងកម្មវីធីនេះយើងត្រូវការឯកសារAngularJs មួយចំនួនដូចជា៖

 • angularjs.js
 • angular-route.js
 • angular-resource.js
 • angular-animate.js
 • angular-mocks.js

ហើយឯកសារទាំនោះអាចរកបានតាមតណរនេះhttps://code.angularjs.org/1.4.3/ ហើយក្រោយពីការរទាញយកបានជោគជ័យ យើងធ្វើការថតចម្លងឯកសារទាំងនោះទៅក្នុងថតឯកសារ app->javascripts->lib

បន្ទាប់មកដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីអាចការប្រើប្រាស់AngularJsនោះយើងត្រូវបន្ថែមកូដទៅក្នុង application.js ដូចខាងក្រោម៖

// This is a manifest file that'll be compiled into application.js, which will include all the files
// listed below.
//
// Any JavaScript/Coffee file within this directory, lib/assets/javascripts, vendor/assets/javascripts,
// or any plugin's vendor/assets/javascripts directory can be referenced here using a relative path.
//
// It's not advisable to add code directly here, but if you do, it'll appear at the bottom of the
// compiled file.
//
// Read Sprockets README (https://github.com/rails/sprockets#sprockets-directives) for details
// about supported directives.
//
//= require jquery
//= require jquery_ujs
//= require bootstrap
//= require turbolinks
//= require lib/angular
//= require_tree .

$(document).on("page:load", function() {
 return $("[ng-app]").each(function() {
  var module;
  module = $(this).attr("ng-app");
  return angular.bootstrap(this, module);
 });
});

បន្ទាប់មកដាក់AngularJs Appទៅក្នុងកម្មីធីរបស់យើងដោយធ្វើការបន្ថែមកូដទៅលើឯកសារ application.html.erb ដូចខាងក្រោម៖

<!DOCTYPE html>
<html ng-app="AngularDemo">
<head>
 <base href="/">
 <title>AngularRails</title>
 <%= stylesheet_link_tag  "application", media: "all", "data-turbolinks-track" => true %>
 <%= javascript_include_tag "application", "data-turbolinks-track" => true %>
 <%= csrf_meta_tags %>
</head>
<body>
 <div class="navbar navbar-inverse" ng-controller="NavController">
 <div class="navbar-header">
  <ul class="nav navbar-nav">
   <li class="{{home}}"><a href="/">Home</a></li>
   <li class="{{help}}"><a href="/help">Help</a></li>
   <li class="{{about}}"><a href="/about">About</a></li>
  </ul></div>
 </div>
 <div ng-view>
  <%= yield %>
 </div>
</body>
</html>

បន្ទាប់បង្កើត ឯកសារ app.js នៅក្នុងទីតាំង app/javascripts/ ហើយសរសេរកូដទៅក្នុងឯកសារដូចខាងក្រោមនេះ៖

//app/assets/javascripts/app.js
myApp = angular.module("AngularDemo", ["ngAnimate","ngRoute", "ngResource"]);
myApp.config(function($routeProvider, $locationProvider){
 $locationProvider.html5Mode(true);
 $routeProvider
 .when("/", {
  templateUrl: "templates/home.html",
  controller: "ContactController"
 })
 .when("/help",{
  template: "<center><h1>This is help</h1></center>"
 })
 .when("/about",{
  template: "<center><h1>This is About Page</h1></center>"
 })
 .otherwise({ redirectTo: '/' });
});

សម្រាប់ការបង្ហាញ menu bar

//app/assets/javascripts/controllers/nav-controller.js
angular.module("AngularDemo").controller("NavController", [ "$scope", function ( $scope) {
 $scope.home = "active";
 $scope.help = "";
 $scope.about = "";
 $scope.$on('$locationChangeSuccess',
  function(evt, next, current) {
   // console.log(evt);
  $scope.reset();
  if(next.match("/help")){
   $scope.help = "active";
  }else if(next.match("/about")){
   $scope.about = "active";
  }else{
   $scope.home = "active";
  }
 });
 $scope.reset = function(){
  $scope.home = "";
  $scope.help = "";
  $scope.about = "";
 }
}]);

បន្ទាប់មកយើងអាចអាចធ្វើការបង្កើតឯកសារ home.html នៅក្នុងទីតាំង public/templates បន្ទាប់មកសរសេរកូដដូចខាងក្រោមនេះដើម្បីតិស្តថាតើAngularJSដំណើរការឫទេ។

	1+2 = {{1+2}}

ក្រោយពីការដំឡើង AngularJsបានដោយជោគជ័យជំឈានបន្ទាប់នេះគឺជាការដំឡើង test unit ដើម្បីធ្វើការតិស្តកូដ AngularJs របស់ពួកយើង។ ដោយជាដំបូងយើងត្រូវបង្កើតឯកសារមួយដើម្បីកំណត់ការតិស្តរបស់យើងដែលឯកាសរដែលត្រូវបង្កើតនោះគឺស្ថិតនៅក្រោម project rootនិងមានឈ្មោះangularjs-demo.conf.js ហើយងកូដដែលត្រូវសរសេរមានដូចខាងក្រោម៖

// Karma configuration
// Generated on Thu Jul 16 2015 10:54:01 GMT+0700 (ICT)

module.exports = function(config) {
 config.set({

  // base path that will be used to resolve all patterns (eg. files, exclude)
  basePath: '',

  // frameworks to use
  // available frameworks: https://npmjs.org/browse/keyword/karma-adapter
  frameworks: ['jasmine'],

  // list of files / patterns to load in the browser
  files: [
    'app/assets/javascripts/lib/angular.js',
    'app/assets/javascripts/lib/angular-mocks.js',
    'app/assets/javascripts/lib/angular-route.js',
    'app/assets/javascripts/lib/angular-animate.js',
    'app/assets/javascripts/lib/angular-resource.js',
    'app/assets/javascripts/app.js',
    'app/assets/javascripts/controllers/*.js',
    'app/assets/javascripts/directives/*.js',
    'app/assets/javascripts/services/*.js',
    'app/assets/javascripts/filters/*.js',

    'spec/javascripts/unit/**/*.js'
  ],

  // list of files to exclude
  exclude: [
  ],

  // preprocess matching files before serving them to the browser
  // available preprocessors: https://npmjs.org/browse/keyword/karma-preprocessor
  preprocessors: {
  },

  // test results reporter to use
  // possible values: 'dots', 'progress'
  // available reporters: https://npmjs.org/browse/keyword/karma-reporter
  reporters: ['progress'],

  // web server port
  port: 9876,

  // enable / disable colors in the output (reporters and logs)
  colors: true,

  // level of logging
  // possible values: config.LOG_DISABLE || config.LOG_ERROR || config.LOG_WARN || config.LOG_INFO || config.LOG_DEBUG
  logLevel: config.LOG_INFO,

  // enable / disable watching file and executing tests whenever any file changes
  autoWatch: true,

  // start these browsers
  // available browser launchers: https://npmjs.org/browse/keyword/karma-launcher
  browsers: ['Chrome'],

  // Continuous Integration mode
  // if true, Karma captures browsers, runs the tests and exits
  singleRun: false
 })
}

បន្ទាប់មកនេះយើងចាប់ផ្តើមសរសេរកូដតិស្តទៅលើ AngularJs ជាលើកដំបូង៖

//spec/javascripts/appSpec.js
describe("Spec Route Test", function(){
 var location, route, rootScope;
 beforeEach(module("AngularDemo"));
 beforeEach(inject(function($location, $route, $rootScope){
  location = $location;
  route = $route;
  rootScope = $rootScope;
 }));

 describe('"/" path', function(){
  beforeEach(inject(function($httpBackend){
   $httpBackend.expectGET("templates/home.html").respond(200);
  }))
  it('should load right controller with path "/" ', function(){
   location.path("/");
   rootScope.$digest();
   expect(route.current.controller).toBe ("ContactController");
  });

  it('should redirect to / and call "ContactController" when user type wrong path', function(){
   location.path("/this/the/wrong/path");
   rootScope.$digest();
   expect(route.current.controller).toBe ("ContactController");
  });
 });
});
//spec/javascripts/unit/controllers/nav-controller-spec.js
describe('Spec NavController Test', function(){
 var scope, controller;
 beforeEach(module("AngularDemo"));
 beforeEach(inject(function($rootScope, $controller){
  scope = $rootScope.$new();
  controller = $controller("NavController", {$scope: scope});
 }));

 it('should define home help about', function(){
  expect(scope.home).toBeDefined();
  expect(scope.help).toBeDefined();
  expect(scope.about).toBeDefined();
 });

 it('should clear all value when function reset was trigger', function(){
  scope.home = "active";
  scope.help = "active";
  scope.about = "active";
  scope.reset();
  expect(scope.home).toEqual("");
  expect(scope.help).toEqual("");
  expect(scope.about).toEqual("");
 });
});

បន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមដំណើរការតិស្តរបស់យើងដោយដំឡើងនិងដំណើរការម៉ាស៊ីនម៉េ karma៖

$ sudo apt-get install nodejs-legacy npm
$ sudo npm install -g karma
$ sudo npm install -g karma-ng-scenario
$ sudo npm install -g karma-jasmine karma-chrome-launcher --save-dev

$ karma start angularjs-demo.conf.js

ក្រោយពីការតិស្តខាងលើទទួលបានជោគជ័យ។ យើងចាបផ្ដើមបន្តការអនុវត្តរបស់យើងបន្តមកទៀត។ ដើម្បីឲ្យAngularJs អាចធ្វើការជាមួយម៉ាស៊ីនម៉េបានយើងត្រូវការបង្កើត controller មួយដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើររបស់ Angularjs

$rails g controller contacts

ហើយនៅក្នុង contcts_controller.rb យើងសរសេរកូដមួយំនួនើម្បីធ្វើការឆ្លើតបទៅកាន់រាល់សំណើររបស់ client៖

class ContactsController < ApplicationController

 def index
  render json: Contact.all
 end

 def create
  @contact = Contact.new contact_params
  if @contact.save
   render json: @contact
  else
   render json: {status: 404, message: @contact.errors.full_messages}
  end
 end

 def destroy
  @contact = Contact.find params[:id]
  @contact.destroy
  render json: @contact
 end

 private
 def contact_params
  params.require(:contact).permit :id, :name, :email, :description
 end
end

ហើយដើម្បីអនុញាតអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការបង្កើតរបស់លុបនូវព័តមានបាននៅក្នុង AngularJs នោះយើងត្រូវបន្ថែមកូដទៅក្នុង application_controller.rb ដូចខាងក្រោម៖

after_filter :set_csrf_cookie_for_ng
 def set_csrf_cookie_for_ng
  cookies['XSRF-TOKEN'] = form_authenticity_token if protect_against_forgery?
 end

 protected
  def verified_request?
   super || valid_authenticity_token?(session, request.headers['X-XSRF-TOKEN'])
  end

យើងក៏ត្រូវបន្ថែម resources :contacts ទៅក្នុង routes.rb

#config/routes.rb
.....
resources :contacts

ហើយដើម្បីមានទិន្នន័យមួយចំនួនមកធ្វើការប្រើប្រាស់នោះយើងត្រូវការបង្កើតពត័មានមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់នក្នុងកម្មវិធី។

#db/seed
10.times do |n|
 Contact.create name: "Name #{n}", email: "sss_#{n}sss@kuku.ca",
         description: "Lorem ipsum dolor sit amet,
               consectetur adipisicing elit. Corrupti reiciendis
               aspernatur veniam officiis adipisci voluptatem
               eius odio error, nihil quam quisquam illo in modi
               id alias, expedita aliquam iusto omnis."
end

នៅក្នុង app/assets/javascripts/services/ បង្កើតឯកសារឈ្មោះ contact-factory.jsដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់សំណើរទៅកាន់ម៉ាស៊ីនម៉េ។

//app/assets/javascripts/services/contact-factory.js
angular.module("AngularDemo").factory('Contact', ["$http", function ($http) {
 var contact_obj={
  contact_datas: []
 };

 contact_obj.getAll = function(){
  return $http.get("/contacts.json").success(function(data){
   angular.copy(data, contact_obj.contact_datas);
  });
 }

 contact_obj.create = function(value){
  return $http.post("/contacts.json", value).success(function(data){
   console.log(data);
   if(data.status != 404){
    contact_obj.contact_datas.unshift(data);
   }
  });
 }

 contact_obj.destroy = function(id){
  return $http.delete("/contacts/" + id + ".json").success(function(data){
   var new_arr = contact_obj.contact_datas.filter(function(val){
    return val["id"] !== id;
   });
   angular.copy(new_arr, contact_obj.contact_datas);
  });
 }

 return contact_obj;
}]);

នៅក្នុង app.js យើងធ្វើការកែប្រែកូដមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

//app/assets/javascripts/app.js
myApp = angular.module("AngularDemo", ["ngAnimate","ngRoute", "ngResource"]);

myApp.config(function($routeProvider, $locationProvider){
 $locationProvider.html5Mode(true);
 $routeProvider
 .when("/", {
  templateUrl: "templates/home.html",
  controller: "ContactController",
  resolve: {
   postPromise: ["Contact", function(Contact){
    return Contact.getAll();
   }]
  }
 })
 .when("/help",{
  template: "<center><h1>This is help</h1></center>"
 })
 .when("/about",{
  template: "<center><h1>This is About Page</h1></center>"
 })
 .otherwise({ redirectTo: '/' });
});

and in our ContactController we need to make some change ហើយនៅក្នុង ContactController យើងក៏ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ផ្តូរមួយចំនួនផងដែរ៖

//app/assets/javascripts/controllers/contact-controller.js
angular.module("AngularDemo").controller("ContactController", [ "$scope", "Contact", function ( $scope, Contact) {
 $scope.contacts = [];
 $scope.contacts = Contact.contact_datas;
 $scope.contact = {
  name: "",
  email: "",
  description: ""
 }

 $scope.create = function(){
  Contact.create($scope.contact).success(function(){
   $scope.contact = null;
  });
 }

 $scope.delete = function(id){
  Contact.destroy(id);
 }
}]);

ជាចុងក្រោយគឺធ្វើការបន្ថែមកូដមួយចំនួនទៅកាន់ home.html template ដើម្បីអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការ បង្ហាញ បន្ថែមឫលុបពត័មានរបស់Contactបាន។

<!-- public/templates/home.html -->
<div class="col-md-4 col-md-offset-4 well">
 <form name="formContact" ng-submit="create()" novalidate >
  <div class="form-group">
   <div class="input-group">
    <label class="input-group-addon" >Name</label>
    <input autofocus="autofocus" class="form-control" type="text" ng-model = "contact.name" name="contact.name" required ng-minlength="5" ng-maxlength="50">

    <div class="input-group-addon" ng-show="formContact['contact.name'].$dirty">
     <i class="fa fa-check" style="color:green" ng-show="formContact['contact.name'].$valid">Ok</i>
     <i class="fa fa-times" style="color:red" ng-show="formContact['contact.name'].$invalid">X</i>
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="form-group">
   <div class="input-group">
    <label class="input-group-addon" >Email</label>
    <input class="form-control" type="email" ng-model = "contact.email" name="contact.email" required
    ng-minlength="10" ng-maxlength="80">

    <div class="input-group-addon" ng-show="formContact['contact.email'].$dirty">
     <i class="fa fa-check" style="color:green" ng-show="formContact['contact.email'].$valid">Ok</i>
     <i class="fa fa-times" style="color:red" ng-show="formContact['contact.email'].$invalid">X</i>
    </div>
   </div>
  </div>

  <div class="form-group">
   <label>Description</label><br>
   <textarea class="form-control" rows= "5" ng-model = "contact.description" name="contact.description" required></textarea>
  </div>
  <div class="actions">
   <input type="submit" name="commit" value="Create Contact" class="btn btn-primary" ng-disabled = "formContact.$invalid">
  </div>
 </form>
</div>
<div class="col-md-12">
 <table class="table">
  <thead>
   <th>Name</th>
   <th>Email</th>
   <th>Description</th>
   <th></th>
  </thead>
  <tbody>
   <tr ng-repeat="contact in contacts">
    <td>{{contact.name}}</td>
    <td>{{contact.email}}</td>
    <td><pre>{{contact.description}}</pre></td>
    <td><a ng-click="delete(contact.id)">delete</a></td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

ជាចុងក្រោយគឺជាការធ្វើតិស្តទៅលើ Services ដែលបានបង្កើត៖

//spec/javascripts/unit/services/contact-factories-spec.js
describe('Service Contact', function(){
 var scope, contact;
 beforeEach(module("AngularDemo"));
 beforeEach(inject(function(Contact, $rootScope){
  contact = Contact;
  scope = $rootScope.$new();
 }));

 beforeEach(function(){
  contact.contact_datas.push({id: 1, name: "Kuku 1", description: "description 1",
                email:"sssss1ss@yoyo.com"});
  contact.contact_datas.push({id: 2, name: "Kuku 2", description: "description 2",
                email:"sssss1ss@yoyo.com"});
  contact.contact_datas.push({id: 3, name: "Kuku 3", description: "description 3",
                email:"sssss1ss@yoyo.com"});
 });
 describe('get all methods', function(){
  var httpBackend;
  beforeEach(inject(function($httpBackend){
   httpBackend = $httpBackend;
    $httpBackend.whenGET("/contacts.json").respond(200,[
    {
     name: "Name 1",
     description: "rrrrrrr",
     email: "sssss1sssss@yoyo.com"
    },
    {
     name: "Name 2",
     description: "kakakak",
     email: "sssssdddddds@yoyo.com"
    },
    {
     name: "Name 3",
     description: "lalala",
     email: "bababa@yoyo.com"
    }
    ]);
  }));
  it('should get all data form server', function(){
   contact.getAll();
   scope.$digest();
   httpBackend.flush();
   expect(contact.contact_datas.length).toBe(3);
  });
 });

 describe('function create', function(){
  it('should save and add one more colomn', inject(function($httpBackend){
   $httpBackend.whenPOST("/contacts.json").respond(200,
    {
     name: "Sok ka",
     description: "The 4 description",
     email: "saaaa@yoyo.com"
    }
   );
   contact.create({name: "Sok ka", description: "The 4 description",
           email: "saaaa@yoyo.com"});
   scope.$digest();
   $httpBackend.flush();
   expect(contact.contact_datas.length).toBe(4);
  }));
  it('should not be able to save and or add any data', inject(function($httpBackend){
   $httpBackend.whenPOST("/contacts.json").respond(404,
    {
     "error": "Something wrong"
    }
   );
   contact.create({"description": "Before Create"});
   scope.$digest();
   $httpBackend.flush();
   expect(contact.contact_datas.length).toBe(3);
  }));
 });

 describe('function delete', function(){
  it('should delete one row if successful delete', inject(function($httpBackend){
   $httpBackend.whenDELETE("/contacts/1.json").respond(200,
    {
     "success": "Delete success"
    }
   );
   contact.destroy(1);
   scope.$digest();
   $httpBackend.flush();
   expect(contact.contact_datas.length).toBe(2);
  }));
  it('should delete one row if successful delete', inject(function($httpBackend){
   $httpBackend.whenDELETE("/contacts/1.json").respond(404,
    {
     "error": "Delete fail"
    }
   );
   contact.destroy(1);
   scope.$digest();
   $httpBackend.flush();
   expect(contact.contact_datas.length).toBe(3);
  }));
 });
});

Screenshot from 2015-07-29 23:52:39.png

ជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំ សង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះអាចជាឯកសារជំនួយក្នុងការកសាងកម្មវិធីរបស់លោកអ្នកនាពេលអនាគត។

សូមអគុណ!

source code


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.