0

[Android] How to handle item event for recycler view

Việc setup sự kiện onClick cho item của RecyclerView trong Android đã ko còn quá xa lạ với nhiều lập trình viên, nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một thư viện để bắt các sự kiện như onTap, onDoubleTaponLongPress để có thể sử dụng lại một cách nhanh chóng và đơn giản 😄

Chúng ta sẽ tạo một project là item-handle, sau đó tạo một android module là handling

Trước hết chúng ta sẽ xây dựng module trước nhé 😄

Xây dựng module

Thêm dependence

Vì chúng ta đang xây dựng thư viện cho RecyclerView nên chúng ta cần add vào trong module

compile 'com.android.support:recyclerview-v7:26.0.0-alpha1'

Tạo các class và interface cần thiết

 1. OnItemActionListener

Chungs ta sẽ tạo interface này để định nghĩa các action mà mình cần handle

public interface OnItemActionListener {
  void onTap(View view, int position);
  void onLongTap(View view, int position);
  void onDoubleTap(View view, int position);
}
 1. ItemAction

Chúng ta sẽ dùng abstract class này để handle action của interface trên. Điều này giúp người sử dụng thư viện có thể handle action mà họ muốn mà ko cần phải handle cả 3 action trên.

public abstract class ItemAction implements OnItemActionListener{

  @Override
  public void onTap(View view, int position) {

  }

  @Override
  public void onLongTap(View view, int position) {

  }

  @Override
  public void onDoubleTap(View view, int position) {

  }
}
 1. SimpleViewHolder

Xử lý các event với ViewHolder và GestureDetector

public class SimpleViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {

  private OnItemActionListener mOnItemActionListener;

  private View mView;

  public SimpleViewHolder(View itemView) {
    super(itemView);
    mView = itemView;
    mView.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() {
      private GestureDetector gestureDetector =
          new GestureDetector(mView.getContext(), new GestureDetector.SimpleOnGestureListener() {
            @Override
            public boolean onDoubleTap(MotionEvent e) {
              if (mOnItemActionListener != null) {
                mOnItemActionListener.onDoubleTap(mView, getAdapterPosition());
              }
              return true;
            }

            @Override
            public boolean onSingleTapConfirmed(MotionEvent e) {
              if (mOnItemActionListener != null) {
                mOnItemActionListener.onTap(mView, getAdapterPosition());
              }
              return true;
            }

            @Override
            public void onLongPress(MotionEvent e) {
              if (mOnItemActionListener != null) {
                mOnItemActionListener.onLongTap(mView, getAdapterPosition());
              }
            }
          });

      @Override
      public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
        gestureDetector.onTouchEvent(event);
        return true;
      }
    });
  }

  void setHandler(OnItemActionListener onItemActionListener) {
    mOnItemActionListener = onItemActionListener;
  }
}
 1. SimpleAdapter

Cái này đơn giản rồi các bạn nhỉ, tạo ra để set listener cho holder thoai 😄

public abstract class SimpleAdapter extends RecyclerView.Adapter<SimpleViewHolder> {

  private OnItemActionListener mOnItemActionListener;
  
  @Override
  public void onBindViewHolder(SimpleViewHolder holder, int position) {
    holder.setHandler(mOnItemActionListener);
  }

  void setHandler(OnItemActionListener onItemClickListener) {
    mOnItemActionListener = onItemClickListener;
  }
}
 1. SimpleRecyclerView

Cuối cùng là tạo một recyclerView để nhận ItemAction. Khi Dev khác sử dụng sẽ extends class này 😄

public class SimpleRecyclerView extends RecyclerView {

  public SimpleRecyclerView(Context context) {
    super(context);
  }

  public SimpleRecyclerView(Context context, @Nullable AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
  }

  public SimpleRecyclerView(Context context, @Nullable AttributeSet attrs, int defStyle) {
    super(context, attrs, defStyle);
  }

  public void setOnItemAction(OnItemActionListener onItemAction) {
    if (this.getAdapter() != null && this.getAdapter() instanceof SimpleAdapter) {
      SimpleAdapter adapter = ((SimpleAdapter) this.getAdapter());
      adapter.setHandler(onItemAction);
    }
  }
}

Sử dụng module

Chúng ta sẽ làm trong module app mà đã tạo ban đầu nhé. Để đơn giản list của chúng ta là một danh sách các số kiểu nguyên, mỗi item là một TextView

Thêm module vào gradle của project

implementation project(':handling')

Tạo resource

 1. activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.simple.empty.MainActivity"
  >

  <com.simple.handling.SimpleRecyclerView
    android:id="@+id/simple_recycler_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"/>

</RelativeLayout>
 1. item.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:padding="10dp"
  android:gravity="center">

  <TextView
    android:id="@+id/text_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    />

</LinearLayout>

Tạo các class cần thiết

 1. Adapter

Trong này chúng ta sẽ extends adapter và viewholder. Code cũng khá đơn giản thôi D:

public class SampleAdapter extends SimpleAdapter {

  private List<String> mList;

  public SampleAdapter(List<String> list) {
    mList = list;
  }

  @Override
  public SimpleViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    View view = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.item, parent, false);
    return new ViewHolder(view);
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(SimpleViewHolder holder, int position) {
    super.onBindViewHolder(holder, position);
    TextView textView = holder.itemView.findViewById(R.id.text_view);
    textView.setText(mList.get(position));
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return mList == null ? 0 : mList.size();
  }

  private class ViewHolder extends SimpleViewHolder {
    ViewHolder(View itemView) {
      super(itemView);
    }
  }
}
 1. MainActivity

Cuối cùng là tạo dữ liệu giả và set các sự kiện cho RecyclerView của mình thôi 😄

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    List<String> list = new ArrayList<>();

    for (int i = 0; i < 100; i++) {
      list.add("" + i);
    }

    SimpleRecyclerView simpleRecyclerView =
        (SimpleRecyclerView) findViewById(R.id.simple_recycler_view);
    simpleRecyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
    simpleRecyclerView.setHasFixedSize(true);
    simpleRecyclerView.setAdapter(new SampleAdapter(list));
    simpleRecyclerView.setOnItemAction(new ItemAction() {
      @Override
      public void onTap(View view, int position) {
        Log.i("tap", position + "");
      }

      @Override
      public void onLongTap(View view, int position) {
        Log.i("long", position + "");
      }

      @Override
      public void onDoubleTap(View view, int position) {
        Log.i("double", position + "");
      }
    });

  }
}
 • Chú ý: Chúng ta chỉ cần Override action mà chúng ta muốn thôi .

Public module

Cách đơn giản nhất chính là sử dụng github 😄 Chi tiết các bạn có thể tham khảo ở bài viết của mình ở đây nhé here

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Happy coding!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.