Ở bài viết trước đã trình bày một số thuộc tính Selenium Python như: Locating by ID, Locating by Name, Locating by XPath, Locating Hyperlinks by Link Text, Locating Elements by Tag Name, Locating Elements by Class Name, Locating Elements by CSS Selectors, Waits, Explicit Waits, Explicit Waits thông qua bài viết https://viblo.asia/huong.quynh/posts/XQZkxZaBGwA Ở bài viết này sẽ tiếp tục với một số thuộc tính khác của Selenium Python ## 1. Page Objects ## Một page object trình bày giao diện bạn đang tương tác trong web application Thuận lợi khi sử dụng page objects: - Tạo code tái sử dụng có thể chia sẻ thông qua nhiều test case - Giảm số lượng code trùng lặp - Nếu giao diện bị thay đổi thì việc fix chỉ cần thay đổi ở một nơi duy nhất ### 1.1. Test case ### Dưới đây là một test case tìm kiếm cho một từ trong python.org website và đảm bảo một số kết quả được tìm thấy ``` import unittest from selenium import webdriver import page class PythonOrgSearch(unittest.TestCase): """A sample test class to show how page object works""" def setUp(self): self.driver = webdriver.Firefox() self.driver.get("http://www.python.org") def test_search_in_python_org(self): """ Tests python.org search feature. Searches for the word "pycon" then verified that some results show up. Note that it does not look for any particular text in search results page. This test verifies that the results were not empty. """ #Load the main page. In this case the home page of Python.org. main_page = page.MainPage(self.driver) #Checks if the word "Python" is in title assert main_page.is_title_matches(), "python.org title doesn't match." #Sets the text of search textbox to "pycon" main_page.search_text_element = "pycon" main_page.click_go_button() search_results_page = page.SearchResultsPage(self.driver) #Verifies that the results page is not empty assert search_results_page.is_results_found(), "No results found." def tearDown(self): self.driver.close() if __name__ == "__main__": unittest.main() ``` ### 1.2. Page object classes ### Page object pattern dành cho việc tạo một đối tượng cho mỗi web page bằng cách làm theo kĩ thuật tách lớp giữa test code và thực hiện kĩ thuật được tạo `page.py ` sẽ như sau: ``` from element import BasePageElement from locators import MainPageLocators class SearchTextElement(BasePageElement): """This class gets the search text from the specified locator""" #The locator for search box where search string is entered locator = 'q' class BasePage(object): """Base class to initialize the base page that will be called from all pages""" def __init__(self, driver): self.driver = driver class MainPage(BasePage): """Home page action methods come here. I.e. Python.org""" #Declares a variable that will contain the retrieved text search_text_element = SearchTextElement() def is_title_matches(self): """Verifies that the hardcoded text "Python" appears in page title""" return "Python" in self.driver.title def click_go_button(self): """Triggers the search""" element = self.driver.find_element(*MainPageLocators.GO_BUTTON) element.click() class SearchResultsPage(BasePage): """Search results page action methods come here""" def is_results_found(self): # Probably should search for this text in the specific page # element, but as for now it works fine return "No results found." not in self.driver.page_source ``` ### 1.3. Page elements ### `element.py` sẽ như sau: ``` from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait class BasePageElement(object): """Base page class that is initialized on every page object class.""" def __set__(self, obj, value): """Sets the text to the value supplied""" driver = obj.driver WebDriverWait(driver, 100).until( lambda driver: driver.find_element_by_name(self.locator)) driver.find_element_by_name(self.locator).send_keys(value) def __get__(self, obj, owner): """Gets the text of the specified object""" driver = obj.driver WebDriverWait(driver, 100).until( lambda driver: driver.find_element_by_name(self.locator)) element = driver.find_element_by_name(self.locator) return element.get_attribute("value") ``` ### 1.4. Locators ### Đây là một trong những ví dụ để tách chuỗi locator từ nơi đang đượ sử dụng. Trong ví dụ này locators của cùng một trang thuộc về cùng một lớp. `locators.py` sẽ như sau: ``` from selenium.webdriver.common.by import By class MainPageLocators(object): """A class for main page locators. All main page locators should come here""" GO_BUTTON = (By.ID, 'submit') class SearchResultsPageLocators(object): """A class for search results locators. All search results locators should come here""" pass ``` ## 2. WebDriver API ## Ở phần này bao gồm tất cả giao diện của Selenium WebDriver Gợi ý Import Style: Định nghĩa API trong chương này cho thây vị trí xác thực của lớp. Tuy nhiên gợi ý import style được cung cấp như sau: ``` from selenium import webdriver ``` Sau đó bạn có thể truy cập class như sau: ``` webdriver.Firefox webdriver.FirefoxProfile webdriver.Chrome webdriver.ChromeOptions webdriver.Ie webdriver.Opera webdriver.PhantomJS webdriver.Remote webdriver.DesiredCapabilities webdriver.ActionChains webdriver.TouchActions webdriver.Proxy ``` Khóa chính class `keys` có thể được import như sau: ``` from selenium.webdriver.common.keys import Keys ``` Exception classes có thể được import như là (Thay thế `TheNameOfTheExceptionClass với tên class hiện tại được cung cấp như dưới): ``` from selenium.common.exceptions import [TheNameOfTheExceptionClass] ``` **Conventions sử dụng trong API** Một số thuộc tính hoặc phương thức có thể được gọi tới thì kết thúc với dấu ngoặc tròn Một số property không được gọi tới thì không kết thúc bằng dấu ngoặc tròn Đây là ví dụ cho property current_url URL của page hiện tại sử dụng: ``` driver.current_url ``` Đây là ví dụ cho method • close() Close cửa sổ hiện tại sử dụng: ``` driver.close() ``` ## 3. Alerts ## Alert được sử dụng như dưới đây ``` classselenium.webdriver.common.alert.Alert(driver) ``` Sử dụng class này để tương tác với alert cảnh báo, nó chứa các phương thức cho dismissing, accepting, inputting và lấy text lên Accepting / Dismissing alert như sau: ``` Alert(driver).accept() Alert(driver).dismiss() ``` Input một giá trị trong alert name_prompt = Alert(driver) name_prompt.send_keys(“Willian Shakesphere”) name_prompt.accept() Đọc một text từ cảnh báo như dưới: ``` alert_text = Alert(driver).text self.assertEqual(“Do you wish to quit?”, alert_text) ``` Chấp nhận Alert có sẵn như sau: ``` Usage:: Alert(driver).accept() # Confirm a alert dialog. ``` Gửi username/password tới một Authenticated dialog (như với Basic HTTP Auth) sử dụng: ``` Usage:: driver.switch_to.alert.authenticate(‘cheese’, ‘secretGouda’) ``` **Nguồn tham khảo** http://selenium-python.readthedocs.io/api.html