DISCUSSIONS

Nov 30th, 2017 1:58 AM

thanks sir, but my screen show a black screen , i don't know: Where is panorama show? ( I don't see a line hold the panoramaimage that I want to display) Can u help me? 😦 Thanks you so much

0
Nov 29th, 2017 2:56 PM

Đúng như bạn nói , ngắt truyền và ngắt nhận là 2 ngắt riêng biệt nên sẽ có 2 hàm xử lý khác nhau. Khi nhận 1byte thì ngắt nhận sẽ xảy ra và hàm xử lý trong ngắt nhận sẽ được tự động gọi

0
Vu Duc Luan
commented to the post php Traits là gì? by
Nov 29th, 2017 10:42 AM

Cảm ơn bạn về bài viết ngắn ngọn dễ hiểu!

0
Russell
commented to the post Integrate React, ES6, Webpack and Babel With Rails by
Nov 29th, 2017 9:35 AM

webpack build ra file js, được include vào đâu vậy ?

0
commented to answer in the question Dùng API Route trong Laravel như thế nào? by
Nov 29th, 2017 7:59 AM

Route::middleware('auth:api')->get('/user', function (Request $request) { return $request->user(); });

 • Mặc định, laravel sử dụng basic token. Middleware auth:api sẽ kiểm tra có api_token không và api_token này có tồn tại trong CSDL không? (thường là bảng users - Tùy cấu hình). Nếu có thì cho phép truy cập, còn không sẽ là lỗi Unauthorized - 401.
 • Vì khai báo middleware "auth:api" nên framework mới check có auth token không, với những route mà không cần xác thực thì bỏ đi, có thể vào bình thường như một guest.
0
Phạm Văn Doanh
commented to answer in the question Hỏi về cách phân quyền trong laravel 5.5 by
Nov 29th, 2017 6:02 AM

Mình đưa ra 1 ví dụ bạn tham khảo nhé. Mình tạo Policy quản lý việc sửa, xóa (update) Post. Chỉ có Admin hoặc creator của post đó mới có quyền update. Phương thức isAdmin()isUser() bạn tự viết để xác định xem đây là admin hay normal user. Tương tự bạn có thể viết thêm policy cho việc thêm mới hoặc view từng post.

<?php
namespace App\Policies;

use App\Models\User;
use App\Models\Post;
use App\Models\Contracts\UserInterface; // Tất cả User đều implement UserInterface
use Illuminate\Auth\Access\HandlesAuthorization;

class PostPolicy
{
  use HandlesAuthorization;

  // Mặc định Admin có tất cả các quyền
  public function before(UserInterface $user)
  {
    if ($user->isAdmin()) {
      return true;
    }
  }

  public function update(UserInterface $user, Post $post)
  {
    // Chỉ creator (normal user) mới cập nhật post (sửa, xóa)
    return $user->isUser() && $post->creator_id === $user->id;
  }
}

Thêm PostPolicy vào AuthServiceProvider

<?php
namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\Facades\Gate;
use Illuminate\Foundation\Support\Providers\AuthServiceProvider as ServiceProvider;

class AuthServiceProvider extends ServiceProvider
{
  protected $policies = [
    .....
    'App\Models\Post' => 'App\Policies\PostPolicy',
  ];

  public function boot()
  {
    $this->registerPolicies();
  }
}

Trong PostController:

public function __construct()
{
  $this->middleware($this->authMiddleware());
  $this->middleware('can:update', ['only' => ['update', 'delete']]);
}
+2
Nguyễn Ngọc Vịnh
commented to the series Cùng đi học Machine Learning by
Nov 29th, 2017 5:13 AM
0
Nov 29th, 2017 4:49 AM

bài viết hay..

0
Sơn Nguyễn
commented to answer in the question Hỏi về cách phân quyền trong laravel 5.5 by
Nov 29th, 2017 4:30 AM

Cho mình hỏi mình phân quyền nhóm group, ví dụ nhóm admin thì có tất cả quyền, nhóm mod thì chỉ có xem không có thêm hoặc sửa ấy 😦 . Cảm ơn bạn đã hỗ trợ

0
Pham Van Duc
commented to the series Cùng đi học Machine Learning by
Nov 29th, 2017 4:24 AM

@vinhnguyen link list emo đâu 😠

0
Nguyễn Ngọc Vịnh
commented to the series Cùng đi học Machine Learning by
Nov 29th, 2017 4:19 AM

👽

0
Trần Duy Khánh
commented to the series Cùng đi học Machine Learning by
Nov 29th, 2017 3:36 AM

👍

0
Ta Duy Anh
commented to the post Angular - Viết unit test với Mock và Spy by
Nov 29th, 2017 1:27 AM

Angular nhé AngularJS đâu ra :v

0
Hai Dong
commented to the post Eloquent: relationships in laravel-Phần 1 by
Nov 28th, 2017 11:01 AM

Cho mình hỏi phần many to many , lấy ra danh sách user by role_id thì query sao , thanks

0
Nov 28th, 2017 10:43 AM

có repo đó ko anh, share miếng lun anh 😄

0
Nov 28th, 2017 9:00 AM

bài viết hay. thanks bạn nhé.

0
Nov 28th, 2017 8:41 AM

bài viết hay nhưng chưa có phần demo thực tế. Hy vọng bạn có bài viết chi tiết hơn về phần này. thanks bạn

0
Nov 28th, 2017 8:25 AM

YOLO =))

0
Nov 28th, 2017 8:22 AM

uh, thế nên em đang nghĩ đến dropout anh ạ. Với lại cái tập dữ liệu của mình chán lắm. Người thì có đến mấy chục image, người thì có mỗi 1 cái, nên accuracy em nghĩ chỉ khoảng 80-85 là cùng

0
Nov 28th, 2017 8:13 AM

Theo mình sử dụng retrofit kết hợp với rxjava sẽ cõ những ưu điểm sau:

 • Giúp bạn quản lý các trường hợp lỗi về dữ liệu và trên đường truyền (mã lỗi 401, 405, 503 ...) tốt hơn.
 • RxJava giúp bạn quản lý cách gọi cũng như trình tự gọi api, vì Rx có 1 methods giúp bạn quản lý được những tiến trình nào đang chạy (mỗi 1 tiến trình chạy tương đương với 1 hoặc nhiều api được gọi trên nó). Như ví trên là CompositeDisposable
 • Giúp bạn tùy biến với dữ liệu từ api trả về để có kết quả dữ liệu mà bạn mong muốn
 • vvv
0