DISCUSSIONS

Feb 8th, 2017 3:03 a.m.

def sum(numbers) if numbers.empty? // Neo kết thúc phải return 1 giá trị khác nil 0 else first, *rest = numbers first + sum(rest) end end

Bạn sửa thành như này nhé, mình phải debug ra giấy mới tìm được lỗi 😃)

0

def sum(numbers) if numbers.empty?

else first, *rest = numbers first + sum(rest) end end

sum([1, 3, 5, 7, 9]) # => 25

Em bỏ vào máy tính không chạy anh ơi. Nó báo lỗi. Có sai sót gì ở đây không ạ. Em dùng ruby 2.4.0p0 (2016-12-24 revision 57164) [x86_64-linux]

0

Những đề mục ấy, dịch thì dịch hết, để thì để hẳn cứ cái dịch cái ko ko ổn đâu e

0

Cách dưới sao rồi bạn?

0

B đã restart lại apache sau config chưa? => Mình đã restart config bằng lệnh service apache2 restart rồi. Để mình thử cách dưới thử xem.

0
  • B đã restart lại apache sau config chưa?
  • Nếu không được thì bạn đang dùng image tutum/apache như mình hướng dẫn hả, bạn thử thay imgae đó bằng webdevops/php-apache xem sao nhé.
0

Sau khi mình chạy thành công docker-compose up thì mình vào localhost thì OK, nhưng mình vào project của mình thì vẫn bị lỗi như thế này:

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Note: Mặc dù mình vào thử file apache2.conf thì:

<Directory /var/www/> Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride ALL Require all granted </Directory>

=> Có khi nào còn thiếu chỉnh chỗ nào nữa ko bạn?

0

hay qua, viet tiep di anh oi

0

bài viết ngắn gọn dễ hiểu, nhiều hình ảnh minh họa (y)

0
Feb 6th, 2017 10:54 a.m.

hóng phần 2 và 3

0
Feb 6th, 2017 10:53 a.m.

trình bày dài dòng ko phân đoạn nhỏ gây khó đọc. Cũng không có hình ảnh minh họa, toàn chữ là chữ

0
Feb 6th, 2017 7:34 a.m.

Không ghi nguồn tham khảo?

0

Cái bài này lần 1 lúc là ra sao đủ 16h được nhỉ?

0

Nhược điểm của cái tool này dư lào? Cái hình xanh ở mục "Các lớp Robotium test case" bị giãn chữ khó nhìn quá

0

Có một lỗi gặp khi chạy là : Table 'fulltextsearch.i tems' doesn't exist. thử đi thử lại nhiều mà vẫn ko được 😦

0

Sorry bạn nhé giờ mình mới để ý, selproject là lùi vào 1 tab nhé, mình đã sửa lại file docker-compose.yml như trên bạn so sánh lại nhé, network để thẳng hàng với services

0

Mình chạy docker-composer up thì bị lỗi này: ERROR: The Compose file '.\docker-compose.yml' is invalid because: Unsupported config option for services.networks: 'back-tier'

Bạn có biết tại sao bị lỗi này ko?

File docker-compose.yml của mình có format giống như thế này:

version: "2"

services:

selfproject:

chữ "selfproject" thụt vào bằng 1 phím tab, chứ ko thẳng hàng với "services"

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.