Protection

Protection

Sort by: Newest posts

Lỗ hổng Session Fixation

417 1 1
3

DOM-BASED XSS

162 0 1
2

Open Redirects

96 0 2
2

Lỗ hổng File upload

518 1 0
3

Lỗ hổng Reflected XSS

168 0 0
4

CSRF là gì

449 2 0
3

Lỗ hổng Clickjacking

259 0 3
4

Lỗ hổng Command execution

115 1 0
4

Lỗ hổng Cross-site Scripting

96 0 0
2

Lỗ hổng SQL Injection

252 0 0
1

Một số lỗ hổng phổ biến của website và cách đối phó

1.4K 6 0
5