Protection

Protection

Sort by: Newest posts

Lỗ hổng Session Fixation

522 1 1
3

DOM-BASED XSS

182 0 1
2

Open Redirects

118 0 2
2

Lỗ hổng File upload

596 1 0
3

Lỗ hổng Reflected XSS

191 0 0
4

CSRF là gì

487 2 0
3

Lỗ hổng Clickjacking

422 0 3
4

Lỗ hổng Command execution

165 1 0
4

Lỗ hổng Cross-site Scripting

111 0 0
2

Lỗ hổng SQL Injection

297 0 0
1

Một số lỗ hổng phổ biến của website và cách đối phó

1.5K 7 0
6