0

Delegation Pattern trong Swift

Khi mà bắt đầu làm quen với SwiftiOS, chúng ta sẽ thấy một từ rất quen thuộc là Delegate, điều này có thể thấy rõ ràng trong những framework của Apple. UITableViewUICollectionView là những ví dụ cụ thể nhất của delegation trong Swift. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu delegate pattern là gì và làm thế nào implement nó trong Swift.

Delegation pattern là một messaging design pattern trong Swift, được sử dụng trong việc giao tiếp 1-1 giữa những object, tận dụng protocol trong Swift để ủy thác cho một object.

Hãy xem một ví dụ đơn giản bằng cách tạo một view đơn giản

class BubbleView: UIView {
  override init(frame: CGRect) {
    super.init(frame: frame)
    setup()
  }
  required init?(coder aDecoder: NSCoder) {
    super.init(coder: aDecoder)
    setup()
  }
  private func setup() {
    self.isUserInteractionEnabled = true
    let tapGestureRecognizer = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(BubbleView.didTapIntoButton))
    self.addGestureRecognizer(tapGestureRecognizer)
  }

  @objc func didTapIntoButton(_ sender: UITapGestureRecognizer) {
  }
}

Chúng ta có một class tên là BubbleView. Giờ define một delegate bằng cách viết một protocol

protocol BubbleViewDelegate {
  func userDidTap(into bubbleView: BubbleView)
}

Hãy chú ý cả cách đặt tên theo Apple là Delegate ở cuối và những method theo format "didDo"

Trở lại với class view, giờ ta thêm property mới

class BubbleView: UIView {
  { ... }
  weak var delegate: BubbleViewDelegate?

  @objc func didTapIntoButton(_ sender: UITapGestureRecognizer) {
    delegate?.userDidTap(into: self)
  }
}

Hãy chú ý ở đây chúng ta sử dụng weak cho property mới. Điều này tránh khả năng có retain cycle mà có thể thấy dưới đây

Tại đây chúng ta muốn view controllerbubble view có thể xử lý tất cả những tương tác UI, ví dụ như chạm vào bubble view. Có thể thấy đây là một MVC với việc chia ra view riêng và controller riêng

class ContainerViewController: UIViewController {

  lazy var bubbleView: BubbleView = {
    let bubbleView = BubbleView(frame: CGRect(x: 90, y: 10, width: 200, height: 200))
    bubbleView.backgroundColor = .black
    bubbleView.layer.cornerRadius = 100
    bubbleView.delegate = self
    return bubbleView
  }()
  override func loadView() {
    super.loadView()
    view.addSubview(bubbleView)
  }
}
extension ContainerViewController: BubbleViewDelegate {
  func userDidTap(into bubbleView: BubbleView) {
    let currentBounds = view.bounds
    UIView.animate(withDuration: 1.5) {
      var frame = bubbleView.frame
      frame.origin.y = currentBounds.height
      bubbleView.frame = frame
    }
  }
}

That's it, phía trên là một ví dụ của delegation - xử lý sự kiện chạm vào view của user, bằng việc ủy quyền logic cho controller

Với những điều trên hi vọng bạn sẽ hiểu và cảm thấy thoải mái khi dùng Delegate Pattern. Bài viết đầu có nhiều thiếu sót, mong mọi người giúp đỡ.

Nguồn: https://dev.to/mrcflorian/delegation-pattern-in-swift-by-example-30g3


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.