Black Box

Black Box

Sort by: Newest posts
Avatar

HopSkipJumpAttack: Cách tấn công một mô hình học máy khi chỉ biết dữ liệu đầu ra.

497 0 3
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

[B5'] Simple Black-box Adversarial Attack

159 0 0
6
Avatar

KIỂM THỬ HỘP ĐEN

977 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.