Published at May 20th, 2021 12:52 p.m. 494 6 0 3
  • 494 6

Recommender System là một trong những ứng dụng phổ biến nhất của khoa học dữ liệu ngày nay. Chúng được sử dụng để dự đoán "rating" hoặc "preference" mà người dùng sẽ dành cho một mặt hàng. Hầu hết mọi công ty công nghệ lớn đều đã áp dụng chúng dưới nhiều hình thức. Ở series này, mình sẽ trình bày tổng quan về cách thức hoạt động của một hệ thống Recommender System, cách xây dựng một mô hình Recommender System cơ bản. Từ đó ứng dụng vào thực tế với bộ dữ liệu của Movilens, sử dụng các thư viện NumPy, Pandas, Scikit-Learn để xây dựng 2 ví dụ minh họa hệ thống đề xuất phim với hai hướng tiếp cận là Content-based Recommender và Collaborative filtering Recommender.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.