+2

Tuỳ biến input file type

Như chúng ta đã biết, thẻ <input type="file" /> dùng để chọn file, tuy nhiên cái nút này hiển thị có vẻ không được đẹp mắt cho lắm. Vì thế chúng ta sẽ dùng thêm thẻ label để dễ dàng hơn trong việc style.

<input type="file" name="file" id="file" class="inputfile" />
<label for="file">Choose a file</label>

Việc ấn vào input hay label đều cho kết quả như nhau, chúng ta sẽ ẩn thẻ input đi

.inputfile {
	width: 0.1px;
	height: 0.1px;
	opacity: 0;
	overflow: hidden;
	position: absolute;
	z-index: -1;
}

và style cho thẻ label

.inputfile + label {
  font-size: 1.25em;
  font-weight: 700;
  color: white;
  background-color: black;
  display: inline-block;
  cursor: pointer;
}

.inputfile:focus + label,
.inputfile + label:hover {
  background-color: red;
}

JavaScript

<input type="file" name="file" id="file" class="inputfile" data-multiple-caption="{count} files selected" multiple />

var inputs = document.querySelectorAll( '.inputfile' );
Array.prototype.forEach.call( inputs, function( input )
{
	var label	 = input.nextElementSibling,
		labelVal = label.innerHTML;

	input.addEventListener( 'change', function( e )
	{
		var fileName = '';
		if( this.files && this.files.length > 1 )
			fileName = ( this.getAttribute( 'data-multiple-caption' ) || '' ).replace( '{count}', this.files.length );
		else
			fileName = e.target.value.split( '\\' ).pop();

		if( fileName )
			label.querySelector( 'span' ).innerHTML = fileName;
		else
			label.innerHTML = labelVal;
	});
});

Kết quả


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.