+5

Tôi đã áp dụng Redux vào ứng dụng Android như thế nào?

Lời mở đầu

Tình cờ mình có cơ hội được tham gia vào một dự án sử dụng React-Native và kiến trúc Redux, quả thực mình cảm thấy rất hứng thú với Redux. Đó cũng là lý do mà mình muốn áp dụng kiến trúc Redux vào ứng dụng Android.

Thư viện mà mình sử dụng trong bài viết này có tên gọi là Kdux

Redux là gì

Redux là một predictable state management tool cho các ứng dụng JS. Nó giúp bạn viết các ứng dụng hoạt động một cách nhất quán, chạy trong các môi trường khác nhau (client, server, and native) và dễ dàng để test. Chi tiết

Redux gồm các thành phần chính:

 • Store: Là nơi quan lý những State hay còn gọi là trạng thái của ứng dụng.
 • Actions: Là nơi mà bạn định nghĩa các event mà ứng dụng muốn giao tiếp đến những State được quản lý trong Store thông qua phương thức store.dispatch().
 • Reducers: Là tầng xử lý, chúng sẽ lấy những trạng thái hiện tại, thông qua các event được định nghĩa trong Actions, ứng với mỗi action, chúng sẽ trả về một trạng thái mới.

Bắt đầu

Chúng ta sẽ bắt đầu làm một ứng dụng đếm số đơn giản.

 • Khởi tạo một State
  data class CounterState(val number: Int = 0): State
  
 • Khởi tạo một Action
  sealed class CounterAction: Action {
    object INCREASE: CounterAction()
  
    object DECREASE: CounterAction()
  
    companion object {
      fun increaseAction(dispatch: Dispatch) = dispatch(INCREASE)
  
      fun decreaseAction(dispatch: Dispatch) = dispatch(DECREASE)
    }
  }
  
 • Khởi tạo một Reducer
  class CounterReducer: Reducer<CounterState> {
    override fun reduce(state: CounterState, action: Action): CounterState {
      return when (action) {
        CounterAction.INCREASE -> state.copy(number = state.number + 1)
  
        CounterAction.DECREASE -> state.copy(number = state.number - 1)
  
        else -> state
      }
    }
  }
  
 • CounterActivity
  class CounterActivity: AppCompatActivity(), Enhancer<CounterState> {
    private val store: Store<CounterState> by lazy {
      Store(
        CounterReducer(),
        CounterState()
        // applyMiddleware(...)
      )
    }
    
    /**
    * Nếu bạn muốn xem lịch sử thay đổi của các trạng thái,
    * Kdux có cung cấp cho chúng ta một công cụ gọi là KduxDevTools.
    * Chúng ta sẽ khởi tạo store thông qua thương thức composeWithDevTools.
    * 
    * private val store: Store<CounterState> by lazy {
    *   composeWithDevTools(
    *     CounterReducer(),
    *     CounterState()
    *     // applyMiddleware(...)
    *   )
    * }
    */
  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
      super.onCreate(savedInstanceState)
      setContentView(R.layout.activity_counter)
  
      btnIncrease.setOnClickListener {
        CounterAction.increaseAction { store.dispatch(it) }
      }
  
      btnDecrease.setOnClickListener {
        CounterAction.decreaseAction { store.dispatch(it) }
      }
      
      // btnUndo.setOnClickListener {
      //   store.dispatch(KduxDevToolAction.UNDO)
      // }
  
      // btnRedo.setOnClickListener {
      //   store.dispatch(KduxDevToolAction.REDO)
      // }
  
      // btnReset.setOnClickListener {
      //   store.dispatch(KduxDevToolAction.RESET)
      // }
    }
  
    override fun onStart() {
      super.onStart()
  
      store.subscribe(this)
    }
  
    override fun onStop() {
      super.onStop()
  
      store.unsubscribe(this)
    }
  
    override fun enhance(state: CounterState) {
      txtNumber.text = "${state.number}"
    }
  }
  

Kết quả

Tada

Tổng kết

Redux là một tool giúp bạn có thể quản lý các trạng thái của ứng dụng. Ngoài ra nó giúp tách biệt các login function, dễ dàng cho việc kiểm thử.

Hy vọng với bài viết này, phần nào giúp các bạn hiểu được cách hoạt động của Redux. Chúc các bạn thành công.

References


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.