+3

ES6 Decorators cho ExpressJS

Cover

Express

Đối với các bạn làm backend node thì chắc hẵn không còn lạ lẫm gì với framework Express. Nó là một web framework cực kỳ mạnh mẽ và dễ sử dụng. Nó giúp những bạn đã có kiến thức về javascript có thể dễ dàng tạo ra một con server mà không nhất thiết phải học thêm một ngôn ngữ khác.

Decorators

Decorators là một khái niệm khá phổ biến đối với các ngôn ngữ lập trình: chúng ta có attributes trong C#, trong Java người ta gọi là annotations, còn trong Python thì gọi là decorators. Trong JavaScript cũng có khái niệm này và nó khá giống với decorators trong Python, có lẽ đó là lý do tại sao cái tên decorators trong JavaScript được lấy tên tương tự và có các tính năng tương đương.

Để hiểu rõ hơn các ạn có thể đọc tại đây

Getting Started

Trước khi bắt đầu, mình cũng xin nói sơ qua về de-express. Đây là một thư viện mình đã viết và lấy cảm hứng từ NestJS. Giúp các bạn có thể sử dụng Express với decorators thay vì cách viết thông thường:

app[method]('<path>', (request, response) => {
  // Doing something...
})

hoặc

router[method]('<path>', (request, response) => {
  // Doing something...
})

Mình sẽ cố gắng có một bài viết nói rõ hơn về cách mình đã viết de-express. Ở thời điểm mình viết bài này, phiên bản của de-express đang là 1.0.1.

Install

$ yarn add -D @babel/cli @babel/core @babel/node @babel/preset-env @babel/plugin-transform-runtime
# npm install --save-dev @babel/cli @babel/core @babel/node @babel/preset-env @babel/plugin-transform-runtime

$ yarn add -D @babel/plugin-proposal-decorators @babel/plugin-proposal-class-properties
# or npm install --save-dev @babel/plugin-proposal-decorators @babel/plugin-proposal-class-properties

$ yarn add de-express
# or npm install de-express

Structure

.
├── src
│  ├── controllers
│  │  └── example.controller.js
│  ├── modules
│  │  └── example.module.js
│  └── index.js
├── .babelrc
└── package.json

.babelrc

{
 "presets": ["@babel/env"],
 "plugins": [
  "@babel/transform-runtime",
  ["@babel/plugin-proposal-decorators", { "legacy": true }],
  ["@babel/proposal-class-properties", { "legacy": true }]
 ]
}

example.controller.js

import { Get } from 'de-express/decorator';

class ExampleController {
 @Get()
 async greeting(
   req, // (Optional) if you need to get query or body from request.
   res, // (Optional) if you want to custom response.
 ) {
  return { message: 'Hello world!!!' };
 }
}

export default ExampleController;

example.module.js

import { Module } from 'de-express/decorator';
import ExampleController from '../controllers/example.controller';

export default
@Module(ExampleController)
class ExampleModule {}

index.js

import Factory from 'de-express';
import ServerError from 'de-express/middleware/server-error';
import NotFoundError from 'de-express/middleware/not-found-error';
import ExampleModule from '../modules/example.module';

const port = process.env.PORT || 8080;

const isLog = process.env.NODE_ENV !== 'production';

const { app } = Factory.create(ExampleModule, isLog).applyMiddlewares(
 ServerError(),
 NotFoundError(),
);

const bootstrap = () => {
 app.listen(port, () => {
  console.log(`Server is serving on port ${port}...`);
 });
};

bootstrap(); // => Server is serving on port 8080...

Run it

$ yarn run babel-node src/index.js

Tổng kết

Như vậy, mình đã giới thiệu với các bạn một cách viết mới cho Express bằng việc sử dụng decorators.

Với cách viết này:

 • Các bạn có thể chia nhỏ dự án của bạn thành nhiều module.
 • Tách bạch được nơi xử lý logic và dễ dàng viết Unit testing.
 • Hỗ trợ async/await.

References


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.