+1

Tìm hiểu về Proxy design pattern: Nâng cao hiệu suất và bảo mật (Phần 2)

6. Triển khai Proxy pattern

6.1. Trừu tượng hóa và kế thừa

Trong việc triển khai Proxy pattern, chúng ta sử dụng các khái niệm trừu tượng hóa và kế thừa trong lập trình hướng đối tượng. Proxy pattern liên quan đến việc tạo ra các lớp liên quan đến quyền truy cập và kiểm soát truy cập vào một đối tượng.

Một phương pháp phổ biến để triển khai Proxy pattern là sử dụng kế thừa. Chúng ta tạo ra một lớp Proxy, mở rộng từ lớp Subject gốc và triển khai các phương thức của Subject. Lớp Proxy hoạt động như một trung gian giữa client và đối tượng gốc, kiểm soát truy cập và thực hiện các chức năng bổ sung.

Việc sử dụng kế thừa cho phép Proxy được sử dụng như một đối tượng của lớp Subject gốc. Điều này có nghĩa là client có thể sử dụng Proxy một cách tương đương với việc sử dụng đối tượng gốc, mà không cần biết về sự tồn tại của Proxy. Điều này đảm bảo tính tương thích và dễ sử dụng trong mã hiện có mà không cần thay đổi quá nhiều.

Trong triển khai sử dụng kế thừa, lớp Proxy có thể gọi phương thức của đối tượng gốc và thực hiện các chức năng bổ sung trước hoặc sau khi gọi đến đối tượng gốc. Điều này cho phép Proxy kiểm soát và mở rộng hành vi của đối tượng gốc mà không ảnh hưởng đến client.

Một ưu điểm của triển khai sử dụng kế thừa là tính linh hoạt trong việc thêm các chức năng mới vào Proxy mà không làm thay đổi đối tượng gốc. Proxy có thể được mở rộng và tùy chỉnh mà không làm ảnh hưởng đến client hoặc đối tượng gốc. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa việc quản lý mã nguồn.

Ngoài kế thừa, triển khai Proxy pattern cũng có thể sử dụng các kỹ thuật khác như sự kết hợp (composition) và gói lại (wrapping) để xây dựng lớp Proxy và quản lý truy cập đến đối tượng gốc. Sự lựa chọn giữa kế thừa và các kỹ thuật khác phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng và kiến ​​trúc hệ thống.

Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá cách triển khai Proxy pattern bằng cách sử dụng kỹ thuật kết hợp (composition) và cung cấp ví dụ mã nguồn trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

6.2. Kỹ thuật kết hợp (Composition)

Một phương pháp khác để triển khai Proxy pattern là sử dụng kỹ thuật kết hợp (composition). Thay vì sử dụng kế thừa, chúng ta tạo ra một lớp Proxy mới, chứa một đối tượng Subject thực sự (real subject) như một thành viên. Lớp Proxy này triển khai các phương thức của lớp Subject và có khả năng kiểm soát truy cập.

Kỹ thuật kết hợp cho phép chúng ta mở rộng chức năng của Proxy bằng cách thêm các phương thức bổ sung hoặc logic kiểm soát vào lớp Proxy mà không làm thay đổi đối tượng gốc. Lớp Proxy nhận yêu cầu từ client và chuyển tiếp chúng cho đối tượng Subject thực sự để thực hiện công việc.

Khi sử dụng kỹ thuật kết hợp, client tương tác với Proxy mà không cần biết về sự tồn tại của đối tượng gốc. Proxy đóng vai trò trung gian và có thể thực hiện các hoạt động bổ sung như kiểm soát truy cập, đăng nhập, đăng ký hoặc bất kỳ công việc nào khác trước hoặc sau khi gọi đến đối tượng gốc.

Một ưu điểm của kỹ thuật kết hợp là tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Chúng ta có thể thêm nhiều Proxy khác nhau, mỗi Proxy có thể có logic kiểm soát và chức năng bổ sung riêng. Điều này cho phép tạo ra các lớp Proxy phức tạp và linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu đa dạng của ứng dụng.

Việc sử dụng kỹ thuật kết hợp cũng giúp tách biệt rõ ràng giữa Proxy và đối tượng gốc. Proxy chỉ thực hiện kiểm soát truy cập và thêm chức năng bổ sung, trong khi đối tượng gốc tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi của nó. Điều này tạo ra sự phân tách rõ ràng và dễ dàng quản lý mã nguồn.

Kỹ thuật kết hợp là một lựa chọn phổ biến trong triển khai Proxy pattern, đặc biệt khi chúng ta cần sự linh hoạt cao và khả năng mở rộng trong việc quản lý truy cập và chức năng bổ sung.

Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá cách triển khai Proxy pattern bằng cách sử dụng mã nguồn của các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

6.3. Ví dụ mã nguồn trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau

Để hiểu cách triển khai Proxy pattern trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau, chúng ta sẽ xem xét ví dụ mã nguồn trong Java và Python.

6.3.1. Java

Trong Java, chúng ta có thể triển khai Proxy pattern bằng cách sử dụng interface (interface) và kế thừa. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

// interface Subject
public interface Image {
  void display();
}

// Lớp RealSubject
public class RealImage implements Image {
  private String filename;
  
  public RealImage(String filename) {
    this.filename = filename;
    loadFromDisk();
  }
  
  private void loadFromDisk() {
    System.out.println("Loading image: " + filename);
  }
  
  public void display() {
    System.out.println("Displaying image: " + filename);
  }
}

// Lớp Proxy
public class ProxyImage implements Image {
  private RealImage realImage;
  private String filename;
  
  public ProxyImage(String filename) {
    this.filename = filename;
  }
  
  public void display() {
    if (realImage == null) {
      realImage = new RealImage(filename);
    }
    realImage.display();
  }
}

// Sử dụng Proxy pattern
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Image image = new ProxyImage("image.jpg");
    image.display(); // Loading image: image.jpg, Displaying image: image.jpg
    image.display(); // Displaying image: image.jpg (sử dụng RealImage đã được tạo trước đó)
  }
}

Trong ví dụ này, interface Image định nghĩa phương thức display() cho việc hiển thị hình ảnh. Lớp RealImage là lớp thực sự thực hiện việc tải và hiển thị hình ảnh. Lớp ProxyImage là lớp Proxy giữ vai trò trung gian giữa client và đối tượng RealImage . Khi client gọi phương thức display() trên đối tượng ProxyImage , nó sẽ kiểm tra xem RealImage đã được tạo hay chưa, và sau đó gọi phương thức display() của RealImage .

6.3.2. Python

Trong Python, chúng ta có thể triển khai Proxy pattern bằng cách sử dụng kỹ thuật kết hợp và đa hình. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

# Lớp Subject
class Image:
  def display(self):
    pass

# Lớp RealSubject
class RealImage(Image):
  def __init__(self, filename):
    self.filename = filename
    self.load_from_disk()

  def load_from_disk(self):
    print("Loading image:", self.filename)

  def display(self):
    print("Displaying image:", self.filename)

# Lớp Proxy
class ProxyImage(Image):
  def __init__(self, filename):
    self.filename = filename
    self.real_image = None

  def display(self):
    if self.real_image is None:
      self.real_image = RealImage(self.filename)
    self.real_image.display()

# Sử dụng Proxy pattern
image = ProxyImage("image.jpg")
image.display() # Loading image: image.jpg, Displaying image: image.jpg
image.display() # Displaying image: image.jpg (sử dụng RealImage đã được tạo trước đó)

Trong ví dụ này, lớp Image định nghĩa phương thức display() . Lớp RealImage là lớp thực sự thực hiện việc tải và hiển thị hình ảnh. Lớp ProxyImage là lớp Proxy giữ vai trò trung gian giữa client và đối tượng RealImage . Khi client gọi phương thức display() trên đối tượng ProxyImage , nó sẽ kiểm tra xem RealImage đã được tạo hay chưa, và sau đó gọi phương thức display() của RealImage .

Trên đây là ví dụ về cách triển khai Proxy pattern trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Qua các ví dụ này, bạn có thể thấy cách Proxy pattern được áp dụng và cách triển khai nó theo các phong cách và cú pháp khác nhau của từng ngôn ngữ.

7. Proxy pattern và Decorator pattern: Sự so sánh giữa hai pattern

7.1. So sánh giữa hai pattern

Proxy pattern và Decorator pattern là hai design pattern phổ biến trong lập trình hướng đối tượng. Mặc dù cả hai pattern có mục tiêu chung là tăng cường chức năng của một đối tượng, chúng có những khác biệt quan trọng trong cách chúng hoạt động và mục đích sử dụng.

7.1.1. Mục tiêu

 • Proxy pattern: Mục tiêu của Proxy pattern là tạo ra một đối tượng Proxy để kiểm soát và quản lý truy cập vào đối tượng thực sự (Real Subject). Proxy có thể thực hiện các tác vụ như kiểm tra điều kiện truy cập, tải lười biếng, định tuyến yêu cầu, bảo vệ và bổ sung chức năng cho Real Subject mà không làm thay đổi interface của nó.
 • Decorator pattern: Mục tiêu của Decorator pattern là mở rộng chức năng của một đối tượng gốc bằng cách thêm các chức năng mới mà không ảnh hưởng đến các đối tượng khác trong cùng lớp. Decorator cung cấp một cách linh hoạt để mở rộng chức năng của đối tượng mà không cần tạo ra các lớp con mới.

7.1.2. Quan hệ

 • Proxy pattern: Proxy và Real Subject có mối quan hệ "is-a" hoặc "has-a". Proxy kế thừa hoặc chứa Real Subject và hoạt động như một lớp trung gian giữa client và Real Subject.
 • Decorator pattern: Decorator và Component có mối quan hệ "is-a". Decorator kế thừa từ Component và có thể thêm chức năng mới cho Component. Cả Decorator và Component đều có cùng interface, cho phép Decorator được xem như một phiên bản mở rộng của Component.

7.1.3. Tác động đến interface

 • Proxy pattern: Proxy pattern giữ nguyên interface của Real Subject. Proxy triển khai interface của Subject và truyền các yêu cầu từ client đến Real Subject thông qua phương thức interface.
 • Decorator pattern: Decorator pattern mở rộng interface của Component. Decorator triển khai cùng interface như Component và thêm các phương thức và thuộc tính mới để mở rộng chức năng của Component.

7.1.4. Tác động đến đối tượng gốc

 • Proxy pattern: Proxy pattern không thay đổi đối tượng gốc. Nó chỉ tạo ra một lớp trung gian để kiểm soát truy cập và bổ sung chức năng cho đối tượng gốc.
 • Decorator pattern: Decorator pattern không thay đổi đối tượng gốc. Nó chỉ thêm chức năng mới cho đối tượng bằng cách bọc nó bên ngoài bằng các lớp Decorator.

7.1.5. Số lượng lớp con

 • Proxy pattern: Proxy pattern có thể có một lớp Proxy duy nh

ất và một lớp Real Subject duy nhất. Số lượng lớp con không tăng lên khi sử dụng Proxy pattern.

 • Decorator pattern: Decorator pattern có thể có nhiều lớp Decorator khác nhau, mỗi lớp Decorator thêm một chức năng mới cho Component. Số lượng lớp con tăng lên theo số lượng chức năng mới được thêm vào.

7.2. Khi nào sử dụng Proxy pattern và Decorator pattern

Proxy pattern và Decorator pattern là hai mẫu thiết kế có các ứng dụng và tình huống sử dụng khác nhau. Dưới đây là những trường hợp khi nên sử dụng từng mẫu thiết kế:

7.2.1. Trường hợp nên sử dụng Proxy pattern

 • Bảo vệ truy cập: Khi bạn muốn kiểm soát quyền truy cập vào đối tượng thực tế và áp dụng các kiểm tra trước khi cho phép truy cập. Proxy pattern cho phép bạn thiết lập các quy tắc bảo mật và kiểm tra điều kiện trước khi chuyển yêu cầu đến đối tượng thực tế.
 • Lazy Initialization: Khi việc tạo đối tượng thực tế tốn kém và bạn muốn trì hoãn việc tạo đối tượng cho đến khi nó thực sự cần thiết. Proxy pattern cho phép bạn tạo một đối tượng Proxy trước và chỉ khởi tạo đối tượng thực tế khi nó được yêu cầu bởi client.
 • Định tuyến yêu cầu: Khi bạn muốn điều hướng yêu cầu từ client đến nhiều đối tượng khác nhau theo các điều kiện hoặc quy tắc cụ thể. Proxy pattern cho phép bạn xử lý và định tuyến yêu cầu cho các đối tượng thực tế tương ứng.
 • Bổ sung chức năng: Khi bạn muốn bổ sung chức năng cho đối tượng thực tế mà không làm thay đổi interface của nó. Proxy pattern cho phép bạn thêm các phương thức và logic mới vào đối tượng Proxy để cung cấp chức năng bổ sung.

7.2.2. Trường hợp nên sử dụng Decorator pattern

 • Mở rộng chức năng: Khi bạn muốn mở rộng chức năng của một đối tượng gốc mà không làm thay đổi interface của nó. Decorator pattern cho phép bạn thêm chức năng mới vào đối tượng bằng cách bọc nó bên ngoài bằng các lớp Decorator. Điều này giúp bạn mở rộng chức năng mà không ảnh hưởng đến các đối tượng khác trong cùng lớp.
 • Tính linh hoạt và động: Khi bạn cần linh hoạt và có khả năng động thêm/bớt chức năng của đối tượng. Decorator pattern cho phép bạn thêm nhiều Decorator khác nhau vào cùng một đối tượng, tạo ra các kết hợp chức năng linh hoạt và dễ dàng thay đổi.
 • Sử dụng đa lớp con: Khi bạn muốn sử dụng nhiều lớp con để tạo ra các kết hợp chức năng phức tạp. Decorator pattern cho phép bạn sử dụng nhiều lớp Decorator khác nhau để kết hợp chức năng theo ý muốn, mà không cần tạo ra các lớp con mới.
 • Tránh việc tạo nhiều lớp con mới: Khi việc tạo ra nhiều lớp con mới gây ra sự phức tạp và làm mã nguồn khó hiểu và khó bảo trì. Decorator pattern giúp bạn mở rộng chức năng mà không cần tạo ra các lớp con mới, giảm sự phức tạp và tăng tính linh hoạt của hệ thống.

8. Khám phá sức mạnh của Proxy Design Pattern qua ứng dụng thực tế

8.1. Phát huy hiệu suất thông qua Caching

Trong môi trường phát triển phần mềm ngày càng tiên tiến như hiện nay, việc tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng không còn là mục tiêu tùy chọn, mà trở thành yếu tố then chốt quyết định thành công của một dự án. Proxy pattern, qua việc áp dụng lưu trữ tạm thời hay caching, đem đến một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này.

Caching, một khái niệm quen thuộc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, là cách thức lưu trữ dữ liệu hay kết quả tính toán nặng nề một cách tạm thời, giúp tăng tốc độ truy cập khi cần sử dụng lại. Trong quá trình một ứng dụng thực hiện gọi phương thức hay yêu cầu dữ liệu từ một nguồn nào đó, Proxy pattern có thể thực hiện việc kiểm tra xem kết quả đó đã được lưu vào cache hay chưa. Nếu đã tồn tại trong cache, Proxy sẽ trả lại kết quả từ cache mà không cần đến nguồn gốc, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Ứng dụng caching qua Proxy pattern đem lại nhiều lợi ích không nhỏ. Trước hết, nó giúp giảm thời gian truy cập dữ liệu từ nguồn gốc, qua đó đẩy mạnh hiệu suất và tốc độ xử lý của ứng dụng. Việc truy vấn dữ liệu từ cache thường nhanh hơn rất nhiều so với việc tìm kiếm từ nguồn gốc, qua đó mang đến trải nghiệm sử dụng tốt hơn cho người dùng.

Thứ hai, caching cũng giúp giảm áp lực lên hệ thống nguồn dữ liệu. Khi dữ liệu đã được lưu trữ sẵn trong cache, Proxy có thể trả lại dữ liệu mà không cần truy cập nguồn gốc, giảm bớt khối lượng công việc xử lý và giảm độ trễ mạng.

Sự hiệu quả của việc ứng dụng Proxy pattern cùng caching dễ thấy nhất trong các hệ thống web thường xuyên truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Thay vì truy v

ấn cơ sở dữ liệu mỗi khi có yêu cầu, Proxy có thể kiểm tra cache trước. Nếu dữ liệu cần thiết đã có trong cache, Proxy sẽ trả về kết quả mà không cần tương tác với cơ sở dữ liệu. Điều này giúp giảm đáng kể khối lượng truy cập cơ sở dữ liệu và tăng tốc thời gian phản hồi, mang đến trải nghiệm sử dụng tốt hơn cho người dùng.

Tuy nhiên, việc sử dụng caching không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Một điểm cần lưu ý là dữ liệu trong cache có thể không đồng bộ với dữ liệu nguồn. Vì vậy, việc cân nhắc cơ chế làm mới cache để đảm bảo sự nhất quán giữa dữ liệu cache và dữ liệu nguồn là một yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai Proxy pattern kết hợp với caching.

Qua việc khám phá ứng dụng thực tế của Proxy pattern - việc tăng cường hiệu suất thông qua caching - chúng ta có thể thấy rõ lợi ích mà Proxy mang lại: cải thiện tốc độ truy cập dữ liệu, giảm tải cho nguồn dữ liệu gốc và nâng cao trải nghiệm người dùng. Những ưu điểm này càng chứng minh sự hữu ích và tiềm năng của Proxy pattern trong việc phát triển các ứng dụng hiện đại.

8.2. Đảm bảo bảo mật và quản lý truy cập với Proxy pattern

Không chỉ đơn thuần là một mô hình thiết kế, Proxy pattern còn đóng vai trò như một bảo vệ mạnh mẽ, giúp kiểm soát và bảo mật việc truy cập vào các tài nguyên trong các ứng dụng phần mềm. Proxy pattern được vận dụng rộng rãi để tạo ra một lớp bảo vệ, kiểm soát quyền truy cập vào các đối tượng và hạn chế những truy cập không hợp pháp.

Khi Proxy pattern được triển khai nhằm mục đích bảo mật, Proxy hoạt động như một người trung gian giữa Client và Real Subject. Tất cả các yêu cầu từ Client phải qua Proxy trước khi đến Real Subject. Điều này cho phép Proxy kiểm tra quyền truy cập của Client đối với tài nguyên hoặc chức năng cần thiết.

Một ứng dụng cụ thể của Proxy pattern trong bảo mật là "Protection Proxy". Protection Proxy có thể xác nhận quyền của Client trước khi cho phép thực hiện một hành động nào đó. Nếu Client không có đủ quyền, Proxy sẽ từ chối yêu cầu và không cho phép truy cập vào tài nguyên hay chức năng liên quan.

Hãy lấy ví dụ về một hệ thống quản lý tài liệu, chúng ta có thể sử dụng Proxy pattern để quản lý quyền truy cập vào các file. Proxy sẽ kiểm tra quyền truy cập của người dùng trước khi cho phép truy cập file. Nếu người dùng không có quyền truy cập, Proxy sẽ từ chối yêu cầu và thông báo lỗi.

Ngoài ra, Proxy pattern cũng có thể tăng cường bảo mật bằng cách thực hiện các kiểm tra xác thực và phân quyền. Proxy có thể yêu cầu người dùng cung cấp thông tin xác thực, sau đó xác định quyền truy cập của họ trước khi cho phép thực hiện các yêu cầu tương ứng.

Không chỉ giữ vững an ninh, Proxy pattern còn giúp quản lý việc truy cập vào các tài nguyên quan trọng. Proxy có thể thiết lập các chế độ truy cập, như chỉ cho phép đọc hoặc cho phép cả đọc và ghi, giúp bảo vệ tính toàn vẹn và an toàn của tài nguyên.

Nhìn chung, Proxy pattern là một công cụ mạnh mẽ trong việc cung cấp bảo mật và quản lý truy cập trong các ứng dụng phần mềm. Với khả năng kiểm tra quyền truy cập, thực hiện xác thực và phân quyền, hạn chế truy cập vào các tài nguyên quan trọng, Proxy pattern góp phần xây dựng các ứng dụng an toàn và bảo mật, đáp ứng nhu cầu của người dùng và quản trị hệ thống.

8.3. Proxy pattern: Lớp wrapper hoàn hảo cho các API từ bên thứ ba

Proxy pattern có nhiều ứng dụng thực tế đa dạng, trong đó, việc sử dụng nó như một "bức bình phong" cho các API từ bên thứ ba (3rd API) là vô cùng phổ biến. Proxy pattern hoạt động như một tầng trung gian, mang đến một giao diện dễ sử dụng hơn, đơn giản hơn cho Client khi tương tác với các API này.

Trong vai trò là một lớp wrapper cho các 3rd API, Proxy giúp che đậy các khía cạnh phức tạp và tiểu tiết của API gốc. Thay vì đưa ra một API phức tạp và khó tiếp cận cho Client, Proxy mang đến một giao diện thân thiện, dễ hiểu và tương tác với 3rd API.

Sử dụng Proxy pattern như một "vỏ bọc" cho 3rd API mang lại nhiều lợi ích. Đầu tiên, nó giúp tạo ra sự độc lập giữa ứng dụng của chúng ta và các 3rd API. Điều này quan trọng khi chúng ta muốn cập nhật API hoặc chuyển sang một API mới trong tương lai. Proxy giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào một API cụ thể, cho phép chúng ta dễ dàng thay đổi hoặc mở rộng API mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ ứng dụng.

Thứ hai, Proxy pattern cung cấp khả năng tùy biến và mở rộng cho 3rd API. Sử dụng Proxy, chúng ta có thể thêm các chức năng mới, kiểm soát lỗi, ghi log, thực hiện xác thực hoặc mã hóa dữ liệu trước khi gửi đến API gốc. Điều này giúp tạo ra một lớp trung gian linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của ứng dụng.

Chẳng hạn, khi tương tác với API thanh toán của một bên thứ ba, chúng ta có thể sử dụng Proxy pattern để tạo ra một lớp wrapper. Proxy xử lý các yêu cầu thanh toán, kiểm tra và định dạng dữ liệu đầu vào, thực hiện các kiểm tra bảo mật và ghi nhật ký trước khi chuyển tiếp yêu cầu đến API thanh toán gốc. Điều này giúp

tạo ra một giao diện đơn giản và an toàn hơn cho việc tích hợp thanh toán vào ứng dụng của chúng ta.

Tổng quát, Proxy pattern là giải pháp hoàn hảo để sử dụng như một "vỏ bọc" cho các 3rd API, giúp che giấu sự phức tạp và chi tiết của API gốc, đồng thời cung cấp một giao diện dễ dàng và thuận tiện hơn cho Client. Nó giúp tạo ra sự độc lập giữa ứng dụng và 3rd API, đồng thời mở rộng khả năng tùy chỉnh và mở rộng cho các API này. Khi làm việc với các 3rd API, Proxy pattern trở thành công cụ không thể thiếu trong tay chúng ta.

9. Proxy pattern và những điều cần xem xét

9.1. Khi nào nên sử dụng Proxy pattern

Proxy pattern là một trong những công cụ hàng đầu mà các lập trình viên có trong tay. Tuy nhiên, việc áp dụng nó không phải lúc nào cũng hiệu quả. Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào việc khám phá những tình huống thích hợp để áp dụng Proxy pattern và những yếu tố cần xem xét khi triển khai nó trong ứng dụng của chúng ta.

Dưới đây là một số trường hợp khi việc sử dụng Proxy pattern trở nên lý tưởng:

 1. Truy cập từ xa (Remote Access): Khi việc tương tác với các đối tượng hoặc tài nguyên ở xa là cần thiết, như khi sử dụng các API từ xa, Proxy pattern đem đến phương pháp tiếp cận an toàn và hiệu quả.
 2. Truy cập trực tiếp vào resource-intensive: Trong những tình huống truy cập trực tiếp vào một resource-intensive như cơ sở dữ liệu hoặc tệp tin lớn, Proxy pattern có thể tối ưu hóa hiệu suất thông qua việc thực hiện caching hoặc lazy initialization.
 3. Bảo mật và kiểm soát truy cập: Khi cần điều chỉnh quyền truy cập vào tài nguyên hoặc thực hiện xác thực và phân quyền, Proxy pattern giúp ta xây dựng một lớp kiểm soát ngoài để bảo vệ dữ liệu.
 4. Tích hợp và wrapper cho các API bên thứ ba: Trong quá trình làm việc với các API bên thứ ba, sử dụng Proxy pattern như một "vỏ bọc" giúp che giấu các chi tiết và độ phức tạp của API, đồng thời cung cấp một giao diện thân thiện và dễ sử dụng cho Client.
 5. Xử lý các yêu cầu bổ sung: Khi cần thực hiện các xử lý thêm trước hoặc sau khi gọi đến một đối tượng, như xác thực, kiểm tra lỗi, hoặc ghi nhật ký, Proxy pattern giúp ta thêm các logic này một cách linh hoạt.

Khi triển khai Proxy pattern, cần lưu ý một số yếu tố quan trọng sau:

 • Cân nhắc giữa hiệu suất và bảo mật: Việc sử dụng Proxy có thể đồng nghĩa với việc thêm một lớp trung gian, điều này có thể gây ảnh hưởng đến hiệu suất. Vì vậy, việc cân nhắc giữa hiệu suất và bảo mật là cần thiết khi quyết định sử dụng Proxy pattern.
 • Bảo đảm tính nhất quán: Khi sử dụng Proxy, việc đảm bảo sự nhất quán giữa Proxy và Real Subject là quan trọng, đặc biệt là khi có các thay đổi xảy ra với Real Subject. Proxy cần đảm bảo thông tin được cập nhật và đồng bộ hóa với Real Subject để tránh sự không nhất quán và lỗi trong ứng dụng.
 • Xác định rõ vai trò của Proxy: Trong quá trình xây dựng một Proxy, việc xác định rõ vai trò của nó là cần thiết, liệu nó có phải là một Virtual Proxy, Remote Proxy, hay Protection Proxy. Điều này giúp đảm bảo rằng Proxy được triển khai đúng cách và đáp ứng đúng yêu cầu của ứng dụng.

Nói tóm lại, Proxy pattern nên được áp dụng trong các trường hợp như truy cập từ xa, truy cập trực tiếp vào resource-intensive, bảo mật và kiểm soát truy cập, tích hợp và wrapper cho các API bên thứ ba, và xử lý các yêu cầu bổ sung. Tuy nhiên, cần đánh giá hiệu suất, đảm bảo tính nhất quán, và xác định rõ vai trò của Proxy khi áp dụng mô hình này.

9.2. Thách thức tiềm ẩn và phương pháp đối phó trong việc áp dụng Proxy Design Pattern

Dù Proxy Design Pattern mang lại hàng loạt lợi ích và là công cụ quan trọng trong việc phát triển phần mềm, chúng ta cũng cần chú ý đến một số thách thức tiềm ẩn khi áp dụng mô hình này. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào các vấn đề có thể gặp phải và cách để phòng tránh chúng.

Dưới đây là những thách thức và cách giải quyết mà chúng ta cần lưu ý:

 1. Hiệu suất: Việc sử dụng Proxy có thể tác động tới hiệu suất do thêm vào một lớp trung gian. Để khắc phục điều này, chúng ta cần đánh giá hiệu suất trước khi tiến hành áp dụng Proxy Design Pattern. Nếu hiệu suất là yếu tố then chốt, việc tận dụng các chiến lược tối ưu hóa như lazy initialization, caching hay sử dụng cấu trúc dữ liệu hiệu quả là rất cần thiết.
 2. Tính nhất quán (Consistency): Khi triển khai Proxy, việc duy trì tính nhất quán giữa Proxy và Real Subject là điều quan trọng. Những thay đổi xảy ra ở Real Subject có thể gây ra sự không nhất quán. Để giải quyết vấn đề này, cần đồng bộ hóa và cập nhật thông tin trong Proxy mỗi khi có thay đổi từ Real Subject.
 3. Quyền truy cập và bảo mật: Proxy có thể đóng vai trò quản lý quyền truy cập và bảo mật. Tuy nhiên, cần chắc chắn rằng các cơ chế bảo mật và quản lý quyền truy cập được thực hiện chính xác và hiệu quả. Hãy tiến hành kiểm tra và xác thực kỹ lưỡng để đảm bảo Proxy chỉ cung cấp quyền truy cập cho những người dùng và hành động hợp lệ.
 4. Sự phụ thuộc: Việc áp dụng Proxy Design Pattern có thể tạo ra sự phụ thuộc giữa Client và Proxy. Điều này có thể tạo ra khó khăn khi cần thay đổi hoặc mở rộng Proxy sau này. Để giải quyết vấn đề này, hãy xác định rõ ràng interface chung cho Proxy và Real Subject, và hãy giữ cho Client phụ thuộc vào interface chung thay vì Proxy cụ thể.
 5. Quản lý tài nguyên: Khi sử dụng Proxy để quản lý tài nguyên, như kết nối cơ sở dữ liệu hoặc tệp tin, cần quản lý tài nguyên một cách chính xác và hiệu quả. Hãy đảm bảo rằng tài nguyên được giải phóng và thu hồi đúng cách khi không còn cần thiết.

Khi tiến hành áp dụng Proxy Design Pattern, chúng ta cần nắm bắt rõ những thách thức tiềm ẩn và tìm cách để đối phó với chúng. Việc đánh giá hiệu suất, duy trì tính nhất quán, đảm bảo bảo mật và quyền truy cập, linh hoạt trong việc xử lý sự phụ thuộc và quản lý tài nguyên một cách chính xác sẽ là những yếu tố then chốt giúp áp dụng thành công Proxy Design Pattern.

10. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Proxy design pattern và cách nó có thể nâng cao hiệu suất và bảo mật trong phát triển phần mềm. Chúng ta đã bắt đầu bằng việc cung cấp một cái nhìn tổng quan về design pattern và sự quan trọng của Proxy pattern trong kỹ thuật phần mềm.

Chúng ta đã hiểu về cấu trúc và thành phần của Proxy pattern, bao gồm Client, Subject, Real Subject và Proxy Subject. Chúng ta đã khám phá các loại Proxy pattern như Virtual Proxy, Remote Proxy và Protection Proxy, và tìm hiểu cách chúng có thể được áp dụng trong các tình huống khác nhau.

Chúng ta cũng đã xem xét ứng dụng thực tế của Proxy design pattern, bao gồm việc sử dụng Proxy để tăng cường hiệu suất thông qua việc caching, cung cấp bảo mật và kiểm soát truy cập, và bọc các API của bên thứ ba.

Chúng ta đã so sánh Proxy design pattern với design Decorator pattern và xem xét khi nào nên sử dụng mỗi pattern.

Cuối cùng, chúng ta đã đề cập đến các nguyên tắc và quan điểm tốt nhất khi sử dụng Proxy design pattern, bao gồm khi nào nên áp dụng design pattern này và cách tránh các vấn đề tiềm năng.

Việc hiểu và áp dụng Proxy design pattern trong phát triển phần mềm có thể giúp chúng ta tăng cường hiệu suất, bảo mật và linh hoạt của ứng dụng. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần đánh giá cẩn thận và áp dụng design pattern theo các quy tắc và quan điểm tốt nhất để đạt được kết quả tốt nhất.

Proxy design pattern là một trong những công cụ mạnh mẽ trong hộp công cụ của lập trình viên để thiết kế và xây dựng phần mềm chất lượng cao. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Proxy pattern và cung cấp cho bạn kiến thức cần thiết để áp dụng design pattern này trong công việc của mình.

Tiếp tục khám phá và học hỏi về các design pattern khác và áp dụng chúng trong dự án của bạn để nâng cao chất lượng và hiệu suất phần mềm của bạn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này và chúc bạn thành công trong việc áp dụng Proxy design pattern!

11. Tài liệu tham khảo

 1. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Professional.
 2. Freeman, E., Robson, E., Bates, B., & Sierra, K. (2004). Head First Design Patterns. O'Reilly Media.
 3. Shalloway, A., & Trott, J. R. (2004). Design Patterns Explained: A New Perspective on Object-Oriented Design. Addison-Wesley Professional.
 4. Grand, M. (2002). Patterns in Java: A Catalog of Reusable Design Patterns Illustrated with UML, Volume 1. John Wiley & Sons.
 5. Nystrom, R. (2014). Game Programming Patterns. Genever Benning.
 6. Freeman, E., & Freeman, E. (2016). Design Patterns for Modern C++. O'Reilly Media.
 7. Alur, D., Crupi, J., & Malks, D. (2003). Core J2EE Patterns: Best Practices and Design Strategies. Prentice Hall.
 8. Wikipedia. (n.d.). Proxy pattern. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_pattern

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.