+4

Tìm hiểu về mảng trong javascript

1. Introduction

Class Array cung cấp rất nhiều các phương thức hữu ích để chúng ta làm việc với mảng trong javascript. Trong bài hôm này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các phương thức sẵn có đó để giúp việc lập trình vs javascript trở nên dễ dàng hơn.

2. Content

1. Array

 • Array trong javascript cũng giống như trong các ngôn ngữ lập trình khác, là một tập hợp các giá trị như số, chữ... Trong javascript thì chúng ta có thể tạo ra một biến mảng bằng cách gán cho nó một mảng như sau:
  const arr = ['javascript', 'ruby'];
  
  hoặc bằng cách chỉ định nó là một instance của class Array như sau:
  const arr = new Array('javascript', 'ruby');
  
  và chúng ta có một kết quả tương tự nhau. Sau đó thì chúng ta có thể truy cập vào các phần tử trong mảng để lấy ra hoặc gán dữ liệu theo cùng một cách như nhau:
  const firstElem = arr[0];
  // firstElem = 'javascript';
  // Hoặc nếu muốn gán giá trị phần tử thứ 2 trong mảng bằng một giá trị khác:
  arr[1] = 'php';
  // arr sẽ bằng ['javascript', 'php'];
  

2. Array Methods

 • Tiếp theo ở phần này tôi sẽ liệt kê cũng như giới thiệu qua các method hữu ích mà sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào từng method ở các phần sau:
Tên hàm Giới thiệu hàm
Array.from() Tạo một mảng mới
Array.isArray() Trả về true nếu đối tượng trong ngoặc là mảng và false nếu ngược lại
Array.of() Tạo một mảng mới từ các giá trị trong dấu ()
Array.prototype.fill() Fill các giá trị của mảng bằng giá trị được truyền vào
Array.prototype.filter() Trả về một mảng mới thỏa mãn điều kiện truyền vào
Array.prototype.find() Trả về phần tử đầu tiên thỏa mãn điều kiện truyền vào
Array.prototype.forEach() Lặp qua các phần tử trong mảng với một hàm callback
Array.prototype.indexOf() Trả về giá trị index của tham số truyền vào trong mảng
Array.prototype.map() Trả về một mảng mới sau khi thực hiện hàm callback được truyền vào với từng phần tử trong mảng
Array.prototype.reduce() Hàm reduce sẽ biến đổi một mảng trở thành một số hoặc một kết quả rút gọn của mảng ban đầu

4. Static Methods

1. Array.isArray()

 • Đây là một hàm rất đơn giản nhưng cũng rất hữu ích khi chúng ta muốn kiểm tra xem đối tượng đó có phải là một mảng hay không.
 • Như ở trên ta có mảng arr = ['javascript', 'ruby'];
 • Ta sẽ sử dụng hàm isArray() để kiểm tra
  Array.isArray(arr);
  // true
  Array.isArray(1);
  // false
  

2. Array.from()

 • Đây là cú pháp đầy đủ của hàm from
  Array.from(collection, mapFunction?, thisArgument?)
  
 • Tham số đầu tiên là object dùng để tạo ra mảng mới, 2 tham số phía sau là tùy chọn. Tham số thứ 2 là một hàm callback chạy qua mỗi phần tử của collection trước khi được tạo thành mảng mới. Tham số thứ 3 là một giá trị sẽ được sử dụng như là this trong callback function.
 • Xem ví dụ sau:
  function createArrayFromFunction() {
    return Array.from(arguments);
  }
  
  console.log(createArrayFromFunction(1, 2, 3));
  // (3) [1, 2, 3]
  
  // Hoặc ta có thể tạo trực tiếp
  console.log(Array.from([1, 2, 3]));
  // (3) [1, 2, 3]
  
  // Nếu muốn khi tạo mảng mới các phần tử sẽ được nhân đôi thì ta làm như sau
  console.log(Array.from([1, 2, 3], function(elem) {
    return elem * elem;
  }));
  // (3) [1, 4, 9]
  

3. Array.of()

 • Đây là cú pháp đầy đủ của hàm of
  Array.of(args0?, args1?, ...)
  
 • Hàm này cho phép ta tạo ra mảng mới từ các phần tử được truyền vào trong ngoặc ().
 • Hàm này khác với hàm Array.new() ở chỗ trong khi Array.new(17) sẽ tạo ra 1 mảng với 17 phần tử undefined còn Array.of(17) sẽ tạo ra 1 mảng có 1 phần tử là 17;
 • Xem ví dụ sau:
  console.log(Array.of(1, 2, '3'));
  // (3) [1, 2, "3"]
  

5. Array Prototype Methods

Các methods dưới đây sẽ được sử dụng với thể hiện của mảng.

1. Array.prototype.fill()

 • Đây là cú pháp đầy đủ của hàm fill
  Array.prototype.fill(value, startPosition?, endPosition?)
  
 • Hàm fill sẽ thay đổi tất cả phần tử của mảng trở thành giá trị nó được truyền vào, hoặc thay đổi một phần theo tham số thứ 2 và thứ 3 nhận được.
 • Xem ví dụ sau
  // Ta có mảng sau
  const arr = ['javascript', 'ruby', 'php'];
  // Giờ tôi muốn đổi `ruby` và `php` thành `react` thì như lúc đầu giới thiệu ta có thể đổi trực tiếp bằng cách truy cập vào phần tử và đổi giá trị nhưng nếu nhiều phần tử thì cách đó sẽ không hiệu quả, nên tôi dùng hàm fill như sau
  console.log(arr.fill('react', 1, 3));
  // (3) ["javascript", "react", "react"]
  

2. Array.prototype.filter()

 • Đây là cú pháp đầy đủ của hàm filter
  Array.prototype.filter(callbackFunction, thisArgument?)
  
 • Trong trường hợp bạn muốn lọc mảng ban đầu theo một điều kiện nào đó bạn có thể sử dụng hàm filter này, nó sẽ trả ra một mảng mới với điều kiện bạn muốn lọc.
 • Xem ví dụ sau
  const arr = ['javascript', 'ruby', 'php'];
  // Giờ nếu ta muốn mảng mới chỉ có phần tử `ruby` thì ta làm như sau
  const newArr = arr.filter(function(elem) {
    return elem === 'ruby';
  });
  console.log(newArr);
  // ["ruby"]
  
 • Hàm này mình hay sử dụng khi muốn làm ô search bằng javascript.

3. Array.prototype.find()

 • Đây là cú pháp đầy đủ của hàm find
  Array.prototype.find(callbackFunction, thisArgument?)
  
 • Hàm find sẽ trả về phần tử đầu tiên tìm thấy theo điều kiện được truyền vào.
 • Xem ví dụ sau
  const arr = ['javascript', 'ruby', 'php'];
  arr.find(function(elem) {
    return elem == 'ruby';
  });
  // ['ruby']
  

4. Array.prototype.forEach()

 • Đây là cú pháp đầy đủ hàm forEach
  Array.prototype.forEach(callbackFunction, thisArgument?)
  
 • Hàm forEach cho phép chúng ta lặp hàm callback qua từng phần tử cuả mảng.
 • Chú ý là trong forEach ta không thể break out được ra ngoài mà chỉ có thể throw ra được exception nên nếu cần thiết break ta nên dùng hàm for.
 • Xem ví dụ sau
  const arr = ['javascript', 'ruby', 'php'];
  // Giả sử giờ ta muốn các phần tử đều có thêm chữ `programing language` ta làm như sau
  arr.forEach(function(elem) {
    return console.log(elem + ' programing language');
  });
  // javascript programing language
  // ruby programing language
  // php programing language
  

5. Array.prototype.indexOf()

 • Cú pháp đầy đủ của hàm indexOf
  Array.prototype.indexOf(elementToFind, start?)
  
 • Hàm indexOf trả về chỉ số index của phần tử được tìm thấy trong mảng theo giá trị nhận được. Nếu không tìm thấy hàm sẽ trả về -1.
 • Ta còn có thể truyền vào vị trí để bắt đầu tìm kiếm bằng tham số thứ 2 của hàm.
 • Xem ví dụ sau
  const arr = ['javascript', 'ruby', 'php'];
  // Giờ ta muốn tìm index của phần tử `ruby` trong mảng trên
  const rubyIndex = arr.indexOf('ruby');
  // 1
  

6. Array.prototype.map()

 • Đây là cú pháp đầy đủ của hàm map
  Array.prototype.map(callbackFunction, thisArgument?)
  
 • Hàm map trả về một mảng mới sau khi chạy hàm callbackFunction với mỗi phần tử.
 • Xem ví dụ sau
  const arr = ['javascript', 'ruby', 'php'];
  
  // Giờ ta muốn trả ra 1 mảng mới với các phần tử đều được thêm chữ `language`
  const newArr = arr.map(function(elem) {
    return elem + ' language';
  });
  // (3) ["javascript language", "ruby language", "php language"]
  

7. Array.prototype.reduce()

 • Cú pháp đầy đủ của hàm reduce
  Array.prototype.reduce(callbackFunction, initialValue?)
  
 • Hàm reduce thực hiện callbackFunction 1 lần cho mỗi phần tử trong mảng. Sau đó sẽ tính toán, xử lý và trả về một kết quả.
 • Hàm reduce sẽ không thực hiện callbackFunction với các phần tử không có giá trị.
 • Hàm callback sẽ có 4 tham số previousValue, currentValue, currentIndex, arr.
 • Nếu khi chạy tham số initialValue không được truyền thì previousValue sẽ bằng phần tử đầu tiên còn currentValue sẽ bằng phần tử thứ 2 của mảng.
 • Xem ví dụ sau
  const arr = [1, 20, 34, 11];
  
  // Giờ ta muốn tính tổng của mảng trên bằng hàm reduce, ta làm như sau
  const total = arr.reduce(function(a, b) {
    return a + b;
  });
  // 66
  
  

3. Conclusion

Trên đây mình đã giới thiệu một vài hàm mình hay gặp trong quá trình làm việc với javascript. Hi vọng có thể giúp ích cho các bạn trong khi lập trình.

4. References

 1. https://www.webucator.com/tutorial/advanced-javascript/index.cfm

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.