Xây dựng server graphql sử dụng AWS AppSync

1. Introduction

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và tương tác với GraphQL bằng AWS AppSync. Với AppSync chúng ta sẽ dễ dàng xây dựng một server realtime và cả offline nữa.

Việc graphql là gì hay nó mạnh mẽ ra sao thì trong bài này tôi sẽ không đề cập, nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn hay so sánh nó khác gì với REST API các bạn có thể tìm kiếm ngay trên viblo đây tôi nghĩ khá là đầy đủ rồi.

Hôm nay chúng ta sẽ thử xây dựng một server đơn giản nhất với appsync bao gồm chức năng CRUD task (thêm sửa xóa và hiển thị).

2. Content

 • Đầu tiên nếu chưa có account amazon các bạn cần đăng ký 1 cái để có thể truy cập vào console của amazon => AWS Sign Up
 • Nếu các bạn đã có account rồi thì các bạn truy cập vào Amazon Console và tìm Mobile Services

 • Tiếp theo chọn AWS AppSync và giao diện sẽ hiển thị ra như sau:

 • Rồi giờ bạn hãy chọn Create API và chọn Build from scratch, đặt tên ứng dụng là TaskCRUD.
 • Sau khi tạo thành công bạn sẽ ra giao diện như này

 • Tiếp theo bạn chọn Edit Schema để tạo ra một schema cho server graphql của chúng ta

  type Task {
    id: ID!
    content: String!
  }
  
  type Query {
    getAllTasks: [Task]
  }
  
  type schema {
    query: Query
  }
  
 • Giải thích một chút ở trên thì schema của graphql có các khái niệm cơ bản như là Query, Mutation, Subscription, Query là thực hiện câu truy vấn lấy dữ liệu ra, Mutation để thực hiện mutate(thay đổi) dữ liệu như là thêm sửa xóa, còn subscription để lắng nghe trigger từ database.

 • Trong phạm vi bài giới thiệu này của tôi thì chúng ta sẽ chỉ implement QueryMutation.

 • Schema ở trên ta định nghĩa Task như là định nghĩa 1 bảng trong database vậy, có 2 field là id và content vs các kiểu dữ liệu tương ứng là IDString, dấu ! để biểu trưng 2 field đó là required không được để rỗng khi chúng mutate record.

 • type Query là định nghĩa tất cả các câu truy vấn ở trong đó, ở đây ta có câu truy vấn getAllTasks có kiểu dữ liệu là [Task] (tương đương 1 mảng task) để lấy ra tất cả các task trong database.

 • Cuối cùng là schema, trong đó ta khai báo các câu query để định nghĩa schema cho server.

 • Sau khi ta định nghĩa schema thành công thì bên phải sẽ hiển thị như sau

 • Tiếp theo các bạn chọn Create Resources rồi chọn

 • Sau đó chọn Save để AppSync tạo ra các table trong database cũng như relationship và cả tự động generate query, mutation, subscription vào trong schema của chúng ta nữa.

 • Tiếp theo ta vào click vào tab Queries để truy vấn thử xem sao

 • Ở đây ta gõ vào editor như sau:

  query {
   listTasks {
    items {
     id
     content
    }
   }
  }
  
 • Đây là cú pháp khi truy vấn vs graphql, bạn chỉ ra đây là câu query và ở trong bạn gọi câu query bạn đã định nghĩa bên schema vào đây, ở trong đó là dữ liệu bạn muốn lấy về của từng record (ở đây ta lấy về hết id và content hoặc nếu muốn bạn có thể chỉ lấy về id hoặc chỉ lấy về content).

 • Ấn run và kết quả trả về

 • Kết quả là mảng rỗng bởi trong database của chúng ta chưa có task nào cả. Giờ ta sẽ thử thêm 1 vài record vào database.

 • Quay lại với tab Queries ta gõ như sau

    mutation {
     createTask(input: {content: "Finish this tutorial"}) {
      id
      content
     }
    }
  
 • Kết quả trả về sẽ là record bạn vừa tạo mới

 • Rồi giờ khi query listTasks lại như trên ta sẽ thấy record mà ta vừa tạo được hiển thị ra ở đấy.

 • Giờ ta thử delete record vừa tạo được

    mutation {
     deleteTask(input: {id: "02215c6b-82af-46a1-a79b-6893122544a4"}) {
      id
      content
     }
    }
  
 • Giờ khi query listTasks ta sẽ thấy mảng kết quả lại rỗng.

3. Conclusion

 • Ở trên là các thao tác cơ bản khi bạn làm việc với AppSync. Hi vọng sẽ giúp ích được với ai đang tìm hiểu GraphQL cũng như muốn xây dựng một server GraphQL realtime cho dự án của mình.
 • Ngoài AppSync các bạn cũng có thể sử dụng Prisma.

All Rights Reserved