Làm game cờ caro với reactjs

Introduction

 • Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng game cờ caro (x/o) đơn giản.
 • Kết quả cuối cùng trông sẽ như thế này

 • Giờ thì bắt đầu code thôi

Content

 • Ở trong bài này mình sẽ sử dụng create-react-app để tạo project react.

  create-react-app demo-caro
  
 • Đầu tiên chúng ta sẽ có 1 bàn cờ gồm 9 ô, ở bước này mình sẽ để nó là 1 component gọi là Square.

 • Ta có code như sau

  // Square.js
  
  import React from "react";
  
  export default function Square({ onClick, value }) {
   return (
    <button className="square" onClick={onClick}>
     {value}
    </button>
   );
  }
  
  • Component này sẽ phục vụ mục đích render ra 1 ô vuông tức là 1 ô bàn cờ. Ở component này mình sẽ có 2 props valueonClick. value sẽ dùng để hiển thị số từ 0->8 còn onClick sẽ dùng để handle sự kiện người dùng click vào các ô khi chơi cờ.
 • Tiếp theo thì mình sẽ tạo thêm 1 component là Board để chưa toàn bộ bàn cờ.

  // Board.js
  
  import React from "react";
  
  import Square from "./Square";
  
  export default function Board({ squares, onClick }) {
   const renderSquares = numbs => {
    return numbs.map(num => (
     <Square value={squares[num]} onClick={() => onClick(num)} />
    ));
   };
  
   return (
    <div>
     <div className="board-row">{renderSquares([0, 1, 2])}</div>
     <div className="board-row">{renderSquares([3, 4, 5])}</div>
     <div className="board-row">{renderSquares([6, 7, 8])}</div>
    </div>
   );
  }
  
  
  • Bảng này mình chia làm 3 hàng nên sẽ render như trên.
  • Như ở trên mình nói thì component này sẽ là cả bàn cờ, sự kiện onClick khi người dùng chơi cờ sẽ được tiếp tục truyền lên component chính để handle ở đó.
 • Bây giờ sẽ đến component chính, ở đây mình có sử dụng 1 tips nho nhỏ để kiểm tra người chơi nào đã win.

 • Mình đặt tên nó là checkWinner

  function checkWinner(squares) {
   const lines = [
    [0, 1, 2],
    [3, 4, 5],
    [6, 7, 8],
    [0, 3, 6],
    [1, 4, 7],
    [2, 5, 8],
    [0, 4, 8],
    [2, 4, 6]
   ];
   for (let i = 0; i < lines.length; i++) {
    const [a, b, c] = lines[i];
    if (squares[a] && squares[a] === squares[b] && squares[a] === squares[c]) {
     return squares[a];
    }
   }
   return null;
  }
  
  • lines ở đây sẽ là các khả năng đã có người dành chiến thắng, ví dụ trên bàn cơ mình sắp xếp các số như sau

   0 1 2
   3 4 5
   6 7 8
  • Nếu như có người dành chiến thắng bằng việc nối 3 x hoặc 3 o thẳng hàng nhau nghĩa là 3 x hoặc 3 o sẽ nằm trùng với các cặp số ở trên

  • squares ở đây mình sẽ lưu là các giá trị người chơi click trên bàn cờ, có dạng như sau[x, o, x, 3, x, 5, 6, 7, o].

  • Tương đương trên bàn cờ sẽ hiển thị như này:

   x o x
   3 x 5
   6 7 o
  • Bây giờ ta sẽ lặp qua các phần tử của squares và thấy nếu có 3 x hoặc 3 o thoả mãn các cặp số trên nghĩa là có người dành chiến thắng.

 • Component chính mình sẽ lưu các state như sau

  // App.js
  
  import React, { useState } from "react";
  
  import Board from "./Board";
  import "./index.css";
  
  export default function App() {
   const [squares, setSquares] = useState(Array(9).fill(null));
   const [xIsNext, setXIsNext] = useState(true);
  }
  
  
 • squares chính là nơi mình lưu các giá trị khi người dùng chơi cờ, mình để default là 1 mảng có 9 gía trị null

 • Còn xIsNext là để lưu text hiển thị đến lượt của ai chơi, ở đây mình để default là true để x đánh trước còn nếu muốn o đánh trc hay để default là false.

 • Tiếp theo mình sẽ hiển thị bàn cờ ra

  // App.js
  
  import React, { useState } from "react";
  
  import Board from "./Board";
  import "./index.css";
  
  export default function App() {
   const [squares, setSquares] = useState(Array(9).fill(null));
   const [xIsNext, setXIsNext] = useState(true);
  
   const status = "Next player: " + (xIsNext ? "X" : "O");
  
   return (
    <div className="game">
     <div className="game-board">
      <Board squares={squares} onClick={() => {}} />
     </div>
     <div className="game-info">
      <div>{status}</div>
     </div>
    </div>
   );
  }
  
  
 • Tiếp theo sẽ cần 1 hàm để handle việc người chơi click vào các ô cờ.

  // App.js
  
  ...
  const handleClick = i => {
  if (checkWinner(squares) || squares[i]) {
   return;
  }
  squares[i] = xIsNext ? "X" : "O";
  setSquares(squares);
  setXIsNext(!xIsNext);
  };
  ...
  
 • Ở đây đầu tiên mình sẽ check là nếu chưa có ai win thì mới handle còn nếu win rồi thì return luôn.

 • Rất đơn giản là nếu đang lượt chơi của x thì giá trị đc thêm vào sẽ là x, mình pass param là index của ô được click nên nếu click vào ô có index là 2 thì squares sẽ trở thành [null, null, x, null, null, null, null, null, null].

 • Rồi còn một việc cuối cùng nữa đó là khi có người giành chiến thắng thì ô hướng dẫn sẽ không hiển thị Next player nữa là sẽ hiển thị Winner, ta sửa như sau

  // App.js
  
  ...
  const winner = checkWinner(squares);
  
  let status;
  if (winner) {
   status = "Winner: " + winner;
  } else {
   status = "Next player: " + (xIsNext ? "X" : "O");
  }
  ...
  
 • Vậy là xong rồi, cuối cùng thì file component của mình sẽ trở thành như sau

  // App.js
  
  import React, { useState } from "react";
  
  import Board from "./Board";
  import "./index.css";
  
  export default function App() {
   const [squares, setSquares] = useState(Array(9).fill(null));
   const [xIsNext, setXIsNext] = useState(true);
  
   const handleClick = i => {
    if (checkWinner(squares) || squares[i]) {
     return;
    }
    squares[i] = xIsNext ? "X" : "O";
    setSquares(squares);
    setXIsNext(!xIsNext);
   };
  
   const winner = checkWinner(squares);
  
   let status;
   if (winner) {
    status = "Winner: " + winner;
   } else {
    status = "Next player: " + (xIsNext ? "X" : "O");
   }
  
   return (
    <div className="game">
     <div className="game-board">
      <Board squares={squares} onClick={i => handleClick(i)} />
     </div>
     <div className="game-info">
      <div>{status}</div>
     </div>
    </div>
   );
  }
  
  function checkWinner(squares) {
   const lines = [
    [0, 1, 2],
    [3, 4, 5],
    [6, 7, 8],
    [0, 3, 6],
    [1, 4, 7],
    [2, 5, 8],
    [0, 4, 8],
    [2, 4, 6]
   ];
   for (let i = 0; i < lines.length; i++) {
    const [a, b, c] = lines[i];
    if (squares[a] && squares[a] === squares[b] && squares[a] === squares[c]) {
     return squares[a];
    }
   }
   return null;
  }
  
  
 • File index.css mình sửa như sau

  // index.css
  
  body {
   font: 34px "Century Gothic", Futura, sans-serif;
   margin: 20px;
  }
  
  ol,
  ul {
   padding-left: 50px;
  }
  
  .board-row:after {
   clear: both;
   content: "";
   display: table;
  }
  
  .status {
   margin-bottom: 10px;
  }
  
  .square {
   background: #fff;
   border: 1px solid #999;
   float: left;
   font-size: 54px;
   font-weight: bold;
   line-height: 64px;
   height: 64px;
   margin-right: -1px;
   margin-top: -1px;
   padding: 0;
   text-align: center;
   width: 64px;
  }
  
  .square:focus {
   outline: none;
  }
  
  .kbd-navigation .square:focus {
   background: #ddd;
  }
  
  .game {
   display: flex;
   flex-direction: row;
  }
  
  .game-info {
   margin-left: 20px;
  }
  
  

3. Conclusion

 • Hi vọng với game đơn giản trên mọi người sẽ hiểu thêm về React và thấy làm game cũng dễ thôi đúng không =)))

All Rights Reserved