+4

Share some array functions in javascript

I. Chunk

Chuyển 1 mảng thành 1 mảng chứa các mảng con nhỏ hơn với số lượng element định sẵn

Chúng ta sẽ dùng Array.from() để tạo mảng mới có số lượng element khớp với size ta mong muốn.

Sử dụng Array.slice() để map các element của array mới thành 1 mảng có length = size

const chunk = (arr, size) =>
  Array.from({ length: Math.ceil(arr.length / size) }, (_n, i) =>
    arr.slice(i * size, i * size + size)
  );

II. compact

Loại bỏ các giá trị false, null, 0, "", undefined, NaN khỏi mảng

Sử dụng Array.filter() để filter các giá trị false, null, 0, "", undefined, NaN

const compact = arr => arr.filter(Boolean);

Examples:

compact([0, 1, false, 2, '', 3, 'a', 'e' * 23, NaN, 's', 34]); // [ 1, 2, 3, 'a', 's', 34 ]

III. countOccurrences

Đếm số lần xuất hiện của 1 giá trị trong 1 mảng

Sử dụng Array.reduce() để tăng giá trị biến đêm lên khi gặp giá trị đó trong mảng

const countOccurrences = (arr, value) => arr.reduce((a, v) => (v === value ? a + 1 : a + 0), 0);

Examples:

countOccurrences([1, 1, 2, 1, 2, 3], 1); // 3

IV: Flatten

Chuyển tất cả các mảng con trong 1 mảng thành 1 mảng thống nhất

const flatten = arr => [].concat(...arr.map(v => (Array.isArray(v) ? flatten(v) : v)));

Examples:

flatten([1, [2], [[3], 4], 5]); // [1,2,3,4,5]

V: isSorted

Trả về 1 nếu array đã được sort theo ascending order, trả về -1 nếu array đã được sort theo descending order và trả về 0 nếu array chưa được sort

const isSorted = arr => {
  const direction = arr[0] > arr[1] ? -1 : 1;
  for (let [i, val] of arr.entries())
    if (i === arr.length - 1) return direction;
    else if ((val - arr[i + 1]) * direction > 0) return 0;
};

Examples:

isSorted([0, 1, 2, 3]); // 1
isSorted([0, 1, 2, 2]); // 1
isSorted([4, 3, 2]); // -1
isSorted([4, 3, 5]); // 0

VI: union

Trả về 1 mảng mới chưa tất cả các phần tử có trong 2 mảng đã uniq

const union = (a, b) => Array.from(new Set([...a, ...b]));

Examples:

union([1, 2, 3], [4, 3, 2]); // [1,2,3,4]

VII: take

Trả về 1 mảng chứa số phần tử yều cầu tính từ phần tử đầu tiên

const take = (arr, n = 1) => arr.slice(0, n);

Examples:

take([1,2,3,4,5,6,7,8]); // [1]
take([1,2,3,4,5,6,7,8], 0); // []
take([1,2,3,4,5,6,7,8], 2); // [1,2]
take([1,2,3,4,5,6,7,8], 10); // [1,2,3,4,5,6,7,8]

Thanks for you watching****


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.