+5

Tạo ứng dụng đơn giản với React Router v4.

React Router v4 được viết lại từ một package nổi tiếng bằng React. Ở phiên bản trước, React Router sử dụng cấu hình ngụy trang như một pseudo-component, làm cho chúng ta khó để hiểu được chúng.Với v4, mọi thứ bây giờ chỉ là components.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xây dựng website đơn giản qua các bước:

 1. Chọn loại router
 2. Tạo routes.
 3. Điều hướng giữa các routes.

Khởi tạo project mới bằng lệnh $ create-react-app my-app

Cài đặt React Router

React Router được chia nhỏ thành ba package: react-router, react-router-dom, và react-router-native. Vì chúng ta xây dựng một website cho nên chúng ta sẽ cài react-router-dom.

npm install --save react-router-dom

Chọn Router

Khi bắt đầu project mới, bạn cần phân tích xem nên sử dụng loại router nào. Với project chạy trên trình duyệt, bạn nên sử dụng <BrowserRouter><HashRouter> component. BrowserRouter nên được sử dụng khi server của bạn xử lý các dynamic request, trong khi <HashRouter> nên được sử dụng cho các static website.

Với project trong bài viết, chúng ta chọn router component là <BrowserRouter>.

History trong React Router

Mỗi router tạo ra một history object riêng dùng để giữ các lịch sử điều hướng, location hiện tại và re-render website khi có bất kỳ thay đổi nào. Bạn có thể xem bài viết này để hiểu về history.

Rendering a Router

Router component chỉ nhận một element con. Để làm việc trong giới hạn này, cách tốt nhất là tạo <App> component để render ứng dụng.

import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
ReactDOM.render((
 <BrowserRouter>
  <App />
 </BrowserRouter>
), document.getElementById('root'))

Bây giờ sau khi chúng ta đã chọn được router, chúng ta có thể tiến hành render ứng dụng.

<App>

Ứng dụng của chúng ta được định nghĩa bên trong <App> component. Để đơn giản hóa, chúng ta chia ứng dụng thành hai phần là <Header> component chứa các link để điều hướng website, <Main> component là phần nội dung cần render.

// this component will be rendered by our <___Router>
const App = () => (
 <div>
  <Header />
  <Main />
 </div>
)

<Main>

Trong component <Main> , chúng ta sẽ render component <Switch><Route>, chúng ta cần đặt HTML cần generate tương ứng với route bên trong tag <main>.

import React from 'react'
import { Switch, Route } from 'react-router-dom'
import Home from './Home'
import Roster from './Roster'
import Schedule from './Schedule'

const Main = () => (
  <main>
    <Switch>
      <Route exact path='/' component={Home}/>
      <Route path='/members' component={Roster}/>
      <Route path='/schedule' component={Schedule}/>
    </Switch>
  </main>
)

export default Main

<Roster>

Bên trong <Roster> component chúng ta sẽ render routes cho 2 đường dẫn:

 1. /members: Đường dẫn này tương ứng với chính xác pathname /members nên chúng ta bổ sung element exact cho nó
 2. /members/:number: Đường dẫn này sử dụng path param.
import React from 'react'
import { Switch, Route } from 'react-router-dom'
import FullRoster from './FullRoster'
import Member from './Member'

const Roster = () => (
  <Switch>
    <Route exact path='/members' component={FullRoster}/>
    <Route path='/members/:number' component={Member}/>
  </Switch>
)

export default Roster

Path Params

Đôi khi bạn cần lấy ra các tham số được truyền trong pathname. Ví dụ với route của member, bạn muốn lấy ra member number. Việc bạn cần làm là thêm path param vào chuỗi route path .

Trong path /members/:number, :number là phần bạn cần lấy ra, nó được lưu như match.params.number. Ví dụ với pathname là: /members/6 sẽ tạo ra một object là:

{ number: '6' } // Giá trị bạn nhận được sẽ là một string

<Member> component sẽ sử dụng object props.match.params để nhận ra, member nào cần được render.

import React from 'react'
import MemberAPI from '../api'
import { Link } from 'react-router-dom'

const Member = (props) => {
  const member = MemberAPI.get(
    parseInt(props.match.params.number, 10)
  )
  if (!member) {
    return <div>Sorry, but the player was not found</div>
  }
  return (
    <div>
      <h1>{member.name} (#{member.number})</h1>
      <h2>Position: {member.position}</h2>
      <Link to='/members'>Back</Link>
    </div>
  )
}

export default Member

Bên cạnh <Member> component, còn có thêm <FullRoster>, <Schedule><Home> components.

 • <FullRoster>
import React from 'react'
import MemberAPI from '../api'
import { Link } from 'react-router-dom'

const FullRoster = () => (
  <div>
    <ul>
      {
        MemberAPI.all().map(p => (
          <li key={p.number}>
            <Link to={`/members/${p.number}`}>{p.name}</Link>
          </li>
        ))
      }
    </ul>
  </div>
)

export default FullRoster
 • <Schedule>
import React from 'react'

const Schedule = () => (
  <div>
    <ul>
      <li>13/03 @ Evergreens</li>
      <li>14/03 vs Kickers</li>
      <li>15/03 @ United</li>
    </ul>
  </div>
)

export default Schedule
 • <Home>
import React from 'react'

const Home = () => (
  <div>
    <h1>Welcome to the my Website!</h1>
  </div>
)

export default Home

Links

Cuối cùng, website cần điều hướng giữa các trang. Nếu bạn tạo các link sử dụng anchor elements, khi click, toàn bộ trang sẽ phải reload lại. React Router cung cấp <Link> component để tránh điều này xảy ra. Khi click vào <Link>, URL sẽ cập nhật và render nội dung cần thiết mà không phải reload lại toàn bộ trang.

 • <Header> component
import React from 'react'
import { Link } from 'react-router-dom'

const Header = () => (
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <li><Link to='/'>Home</Link></li>
        <li><Link to='/members'>Members</Link></li>
        <li><Link to='/schedule'>Schedule</Link></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
)

export default Header

<Link> sử dụng prop to để mô tả location mà chúng điều hướng tới. Nó có thể là string hoặc location object (bao gồm pathname, search, hash, và state). Khi bạn truyền vào là 1 string, nó sẽ được convert sang location object.

<Link to={{ pathname: '/members/7' }}>Member #7</Link>

Kết luận

Như vậy chúng ta đã tạo ra một SPA đơn giản với React Router v4, các bạn có thể tham khảo source code tại đây.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.