+23

Cơ bản về history trong React Router.

A little bit of history

Nếu bạn muốn thành thạo về React Router, đầu tiên bạn nên tìm hiểu về history. Cụ thể là history package, gói cung cấp các hàm chức năng chính cho React Router. Nó cho phép project dễ dàng thêm location dựa vào điều hướng trên client-side, và rất cần thiết cho quá trình phát triển Single Page Applications.

Để bắt đầu sử dụng package này, ta chạy lệnh:

npm install --save history

Có ba loại history là: browser, hash và memory. history package sẽ trả về các method tương ứng với loại history được tạo.

import {
 createBrowserHistory,
 createHashHistory,
 createMemoryHistory
} from 'history'

Nếu bạn sử dụng React Router, nó sẽ tự động tạo ra đối tượng history, trong thực tế bạn không cần tương tác trực tiếp với history. Tuy vậy, hiểu được sự khác nhau giữa các loại history vẫn cực kỳ quan trọng, để bạn có thể chọn được loại history tốt nhất cho dự án.

History là gì?

Cho dù bạn tạo history là loại nào đi nữa, bạn vẫn sẽ nhận được một object chứa cùng một loại thuộc tính và phương thức.

Location

Thuộc tính quan trọng nhất của một history object là location. location phản án vị trí hiện tại của ứng dụng. Nó bao gồm rất nhiều các thuộc tính có nguồn gốc từ URL như: pathname, searchhash.

Ngoài ra, mỗi location lại sở hữu một thuộc tính unique key tương ứng. key có thể định danh và lưu dữ liệu riêng của mỗi location.

Cuối cùng, một location có thể có state tương ứng. Nó cung cấp phương tiện để đính kèm data đến location, cái mà không hiển thị trên URL.

{
 pathname: '/here',
 search: '?key=value',
 hash: '#extra-information',
 state: { modal: true },
 key: 'abc123'
}

Khi object history được tạo, nó sẽ cần khởi tạo location. Điều này được xác định khác nhau như thế nào đối với từng loại history.

Một location điều khiển toàn bộ?

Trong khi bạn chỉ có thể truy cập một location hiện tại, history object lại lưu giữ một loạt các location. history cho phép thêm location, di chuyển giữa các location. Nếu history chỉ biết về location hiện tại, nó được gọi là present.

Ngoài 1 array chứa các location, history lưu trữ giá trị index, giá trị của vị trí location hiện tại trong array.

Với memory history, index được định nghĩa rỗ ràng. Với cả browserhash, array và index được điều khiển bởi trình duyệt và không thể truy cập trực tiếp.

Navigation

Một object khác là property của location ít thú vị hơn đó là navigation. Các method củanavigationcho phép thay đổilocation` hiện tại.

Push

Phương thức push cho phép bạn đi tới location mới. Nó sẽ thêm một location mới vào array sau location hiện tại. Khi điều này xảy ra, bất cứ future location (Những location tồn tại trong array sau location hiện tại bởi vị bạn sử dụng nút Back) sẽ bị xóa.

Mặc định khi bạn click vào <Link> trong React Router, nó sẽ sử dụng history.push để điều hướng.

history.push({ pathname: '/new-place' })

Replace

Phương thức replace cũng tương tự với push, nhưng thay vì thêm location mới, nó sẽ thay thế locationindex hiện tại. "Future" location sẽ không bị xóa.

Redirect là thời điểm tốt nhất để sử dụng replace. Đó là phương thức mà React Router sử dụng trong component <Redirect>.

Ví dụ, bạn đang ở trang thứ nhất và click vào link chỏ tới trang thứ hai, ở trang thứ hai có thể sẽ redirect về trang thứ ba. Nếu việc redirect sử dụng push, khi click vào nút back ở trang thứ ba sẽ đưa bạn về trang thứ hai. Thay và đó, khi sử dụng replace, việc back sẽ đưa bạn từ trang thứ ba về trang thứ nhất.

history.replace({ pathname: '/go-here-instead' })

Go

Cuối cùng, có 3 phương thức nữa là : goBack, goForward, và go.

goBack giúp lùi về một trang trước. Nó sẽ làm giảm index trong mảng location đi 1.

history.goBack()

goForward ngược lại với goBack. Nó chỉ hoạt động khi tồn tại "future" location để đi tới, hay cụ thể hơn là khi người dùng clock vào nút back.

history.goForward()

go kết hợp của goBackgoForward. Khi truyền vào một giá trị âm ( < 0 ) sẽ đưa về sau, và giá trị dương sẽ đưa về trước.

history.go(-3)

Listen.

History được thiết kế dựa trên Observer pattern , cho phép thông báo khi location thay đổi ở bên ngoài.

Mỗi history object có một listen method. Hàm này sẽ thêm một mảng các hàm listener - cái được lưu bởi history. Bất cứ khi nào location thay đổi, history object sẽ gọi toàn bộ các hàm listener. Điều này cho phép bạn cài đặt code sẽ update bất cứ khi nào location thay đổi.

const youAreHere = document.getElementById('youAreHere')
history.listen(function(location) {
 youAreHere.textContent = location.pathname
})

Linking things together.

Mỗi loại history sở hữu createHref method có thể lấy location object và trả về URL.

Nội bộ, history có thể điều hướng sử dụng location object. Tuy nhiên, bất cứ code unaware of history package , ví dụ như element <a>, sẽ không hiểu được location object là gì!. Để tạo ra HTML điều hướng mà không cần history, trước tiên bạn phải tạo ra URL thật:

const location = {
 pathname: '/one-fish',
 search: '?two=fish',
 hash: '#red-fish-blue-fish'
}
const url = history.createHref(location)
const link = document.createElement('a')
a.href = url
// <a href='/one-fish?two=fish#red-fish-blue-fish'></a>

Kết luận

Những điều được trình bày trên cơ bản đã bao quát được những điều cần thiết về history API. Còn nhiều property và method khác, tuy nhiên những điều trên chắc chắn đủ để bạn hiểu về các hoạt động của history object.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.