+1

Tạo livesearch đơn giản trên Rails sử dụng ransack, JavaScript

Phần 1. Giới thiệu

Hiện tại hầu như trang web nào cũng có một khung tìm kiếm để tìm các thông tin từ nó. Và chắc hẳn nhiều bạn vừa mới tìm hiểu về web không biết nên bắt đầu từ đâu để làm ra một khung search như thế đúng không?

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một khung search đơn giản bằng Rails và Jquery.

Giao diện sẽ được trình bày như sau:

Giao diện khung search Screen Shot 2016-10-22 at 8.00.58 PM.png

Giao diện khung search lúc hiển thị kết quả Screen Shot 2016-10-22 at 8.00.36 PM.png

Nào chúng ta bắt đầu thôi.

Phần 2. Chuẩn bị

2.1. Tạo một ứng dụng Rails mới

Cái này thì chắc ai cũng làm được nhỉ 😄

2.2. Thêm các gem để hỗ trợ việc cài đặt

gem "bootstrap-sass"
gem "font-awesome-rails"
// Để tạo các biểu thức search nhanh hơn
gem "ransack"
// Tạo dữ liệu ảo để test
gem "faker"

2.3. Thêm Search plugin

Các bạn hãy copy nội dung dưới đây và tạo ra file "searchbox.js" hoặc tên gì cũng được trong folder "app/assets/javascripts/"

// Author: Ryan Heath
// http://rpheath.com
// Mirs edited

(function($) {
 function HSearchBox(options){
  var defaults = {
   url: '/search',
   param: 'query',
   dom_id: '#livesearch_results',
   delay: 250,
   minChars: 2,
   loading_css: '#livesearch_loading',
   del_id: '#livesearch_del',
   form_id: '#livesearch_form',
   dataType: 'text',
   onInitSearch: function(){},
   onStartSearch: function(){},
   onFinishSearch: function(){}u
  }

  this.settings = $.extend({}, defaults, options || {})

  this.loading = function() {
   $(this.settings.loading_css).show()
  }

  this.idle = function() {
   $(this.settings.loading_css).hide()
  }

  this.start = function() {
   this.loading()
   this.settings.onStartSearch()
  }

  this.stop = function() {
   this.idle()
   this.settings.onFinishSearch()
  }

  this.kill = function() {
   $(this.settings.dom_id).fadeOut(50)
   $(this.settings.dom_id).html('')
   $(this.settings.del_id).fadeOut(100)
  }

  this.reset = function() {
   $(this.settings.dom_id).html('')
   $(this.settings.dom_id).fadeOut(50)
   $(this.settings.form_id).val('')
   $(this.settings.del_id).fadeOut(100)
  }

  this.resetTimer = function(timer) {
   if (timer) clearTimeout(timer)
  }

  this.process = function(terms) {
   var currentSearchBox = this
   if (/\S/.test(terms)) {
    $.ajax({
     type: 'GET',
     dataType : currentSearchBox.settings.dataType,
     url: currentSearchBox.settings.url,
     data: {
      search: terms.trim()
     },
     complete: function(data) {
      $(currentSearchBox.settings.del_id).fadeIn(50)
      $(currentSearchBox.settings.dom_id).html(data.responseText)
      if (!$(currentSearchBox.settings.dom_id).is(':empty')) {
       $(currentSearchBox.settings.dom_id).fadeIn(100)
      }
      currentSearchBox.stop()
     }
    })
    return false
   } else {
    currentSearchBox.kill()
   }
  }
 }

 $.fn.hsearchbox = function(configs) {
  var hsearchbox = new HSearchBox(configs)
  hsearchbox.settings.onInitSearch()
  hsearchbox.idle()

  return this.each(function() {
   var $input = $(this)
   $input
    .keyup(function() {
     if ($input.val() != this.previousValue) {
      if (/\S/.test($input.val().trim()) && $input.val().trim().length > hsearchbox.settings.minChars) {
       hsearchbox.resetTimer(this.timer)
       this.timer = setTimeout(function() {
        hsearchbox.start()
        hsearchbox.process($input.val())
       }, hsearchbox.settings.delay)
      } else {
       hsearchbox.kill()
      }
      this.previousValue = $input.val()
     }
    })
  })
 }
})(jQuery)

Các bạn có thể vào link sau để xem hướng dẫn cách dùng plugin này. https://github.com/hoangmirs/searchbox/

Đây là một plugin của Ryan Heath và mình lấy về tùy biến thêm các phần cho phù hợp.

Phần 3. Chiến thôi

3.1. Tạo ra các model để test

Mình tạo 2 models để test, đó là User và Badge tương ứng như dưới.

User

class CreateUsers < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  create_table :users do |t|
   t.string :username
   t.string :fullname
   t.string :email
   t.string :avatar

   t.timestamps
  end
 end
end

Badge

class CreateBadges < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  create_table :badges do |t|
   t.string :name
   t.string :image
   t.references :user, foreign_key: true

   t.timestamps
  end
 end
end

Sau đó chạy Seed như sau để có dữ liệu test:

Seed

puts "Creating users...."
10.times do |n|
 fullname = Faker::Name.name
 username = Faker::Internet.user_name
 email = Faker::Internet.email
 avatar = "/assets/user-#{n%6 + 1}"
 User.create! fullname: fullname, username: username, email: email, avatar: avatar
end
puts "Created users!"
puts "Creating badges...."
10.times do |n|
 name = Faker::Book.title
 image = "/assets/user-#{n%6 + 1}"
 user_id = rand(User.count) + 1
 Badge.create! name: name, image: image, user_id: user_id
end
puts "Created badges!"

Mình có để sẵn 6 cái hình ở trong thư mục app/assets/images nên có phần này: avatar = "/assets/user-#{n%6 + 1}". Các bạn muốn thì cứ lên mạng kiếm 6 cái hình đặt tên dạng user-num cũng ok.

3.2. Tạo controllers

Mình sẽ làm 3 khung tìm kiếm, khung đầu tiên sẽ tìm cả Users lẫn Badges, khung thứ nhìn tìm Users và khung thứ ba tìm Badges. File routes.rb của mình sẽ có dạng như sau:

Rails.application.routes.draw do
 get "search(/:search)", to: "searches#index", as: :search
 resources :badges
 resources :users
end

Tạo SearchesController để tìm cả Users lẫn Badges SeachesController

class SearchesController < ApplicationController
 def index
  q = params[:search]
  users = User.search(fullname_or_username_or_email_cont: q).result
  badges = Badge.search(name_or_user_fullname_cont: q).result
   .includes(:user)
  @items = users + badges
  respond_to do |format|
   format.js
   format.html
  end
 end
end

Ở đây mình dùng các pattern search của gem Ransack nên có khó hiểu thì tìm hiểu gem này nhé. Mình cũng trả về chung 1 mảng dữ liệu là @items, sau đó sẽ xử lí dưới view sau.

UsersController

class UsersController < ApplicationController
 before_action :set_user, only: [:show, :edit, :update, :destroy]

 # GET /users
 # GET /users.json
 def index
  q = params[:search]
  if q
   @users = User.search(fullname_or_username_or_email_cont: q).result
  else
   @users = User.all
  end
  respond_to do |format|
   format.js
   format.html
  end
 end

 # GET /users/1
 # GET /users/1.json
 def show
 end

 # GET /users/new
 def new
  @user = User.new
 end

 # GET /users/1/edit
 def edit
 end

 # POST /users
 # POST /users.json
 def create
  @user = User.new(user_params)

  respond_to do |format|
   if @user.save
    format.html { redirect_to @user, notice: 'User was successfully created.' }
    format.json { render :show, status: :created, location: @user }
   else
    format.html { render :new }
    format.json { render json: @user.errors, status: :unprocessable_entity }
   end
  end
 end

 # PATCH/PUT /users/1
 # PATCH/PUT /users/1.json
 def update
  respond_to do |format|
   if @user.update(user_params)
    format.html { redirect_to @user, notice: 'User was successfully updated.' }
    format.json { render :show, status: :ok, location: @user }
   else
    format.html { render :edit }
    format.json { render json: @user.errors, status: :unprocessable_entity }
   end
  end
 end

 # DELETE /users/1
 # DELETE /users/1.json
 def destroy
  @user.destroy
  respond_to do |format|
   format.html { redirect_to users_url, notice: 'User was successfully destroyed.' }
   format.json { head :no_content }
  end
 end

 private
  # Use callbacks to share common setup or constraints between actions.
  def set_user
   @user = User.find(params[:id])
  end

  # Never trust parameters from the scary internet, only allow the white list through.
  def user_params
   params.require(:user).permit(:username, :fullname, :email, :avatar)
  end
end

Cái này mình generate scaffold nên nó nhìu như vậy. Tương tự badges cũng thế. Hai cái này mình chỉ sửa lại action index thôi 😄

BadgesController

class BadgesController < ApplicationController
 before_action :set_badge, only: [:show, :edit, :update, :destroy]

 # GET /badges
 # GET /badges.json
 def index
  q = params[:search]
  if q
   @badges = Badge.search(name_or_user_fullname_cont: q).result
  else
   @badges = Badge.all
  end
  respond_to do |format|
   format.js
   format.html
  end
 end

 # GET /badges/1
 # GET /badges/1.json
 def show
 end

 # GET /badges/new
 def new
  @badge = Badge.new
 end

 # GET /badges/1/edit
 def edit
 end

 # POST /badges
 # POST /badges.json
 def create
  @badge = Badge.new(badge_params)

  respond_to do |format|
   if @badge.save
    format.html { redirect_to @badge, notice: 'Badge was successfully created.' }
    format.json { render :show, status: :created, location: @badge }
   else
    format.html { render :new }
    format.json { render json: @badge.errors, status: :unprocessable_entity }
   end
  end
 end

 # PATCH/PUT /badges/1
 # PATCH/PUT /badges/1.json
 def update
  respond_to do |format|
   if @badge.update(badge_params)
    format.html { redirect_to @badge, notice: 'Badge was successfully updated.' }
    format.json { render :show, status: :ok, location: @badge }
   else
    format.html { render :edit }
    format.json { render json: @badge.errors, status: :unprocessable_entity }
   end
  end
 end

 # DELETE /badges/1
 # DELETE /badges/1.json
 def destroy
  @badge.destroy
  respond_to do |format|
   format.html { redirect_to badges_url, notice: 'Badge was successfully destroyed.' }
   format.json { head :no_content }
  end
 end

 private
  # Use callbacks to share common setup or constraints between actions.
  def set_badge
   @badge = Badge.find(params[:id])
  end

  # Never trust parameters from the scary internet, only allow the white list through.
  def badge_params
   params.require(:badge).permit(:name, :image, :user_id)
  end
end

3.3. Tạo views

Ở file _header.html.erb mình làm 3 thanh navbar:

<nav class="navbar navbar-default">
 <div class="row">
  <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
  <div class="col-md-2">
   <a class="navbar-brand" href="#">All</a>
  </div>

  <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
  <div class="col-md-8">
   <%= form_tag search_path, method: :get,
    class: "navbar-form search-form", id: "livesearch_form" do %>
    <div class="form-group dropdown">
     <%= text_field_tag :search, params[:search],
      class: "form-control dropdown-toggle",
      placeholder: "Search...",
      "data-toggle": "dropdown", "aria-hidden": :true,
      autocomplete: :off, required: true, id: "livesearch_input" %>
     <ul class="dropdown-menu">
      <div id="livesearch_dom"></div>
     </ul>
    </div>
    <%= button_tag type: :submit, class: "btn btn-default" do %>
     <i class="fa fa-search"></i>
    <% end %>
   <% end %>
  </div><!-- /.navbar-collapse -->
 </div><!-- /.container-fluid -->
</nav>

<nav class="navbar navbar-default">
 <div class="row">
  <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
  <div class="col-md-2">
   <a class="navbar-brand" href="#">Users</a>
  </div>

  <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
  <div class="col-md-8">
   <%= form_tag users_path, method: :get,
    class: "navbar-form search-form", id: "livesearch_user_form" do %>
    <div class="form-group dropdown">
     <%= text_field_tag :search, params[:search],
      class: "form-control dropdown-toggle",
      placeholder: "Search users...",
      "data-toggle": "dropdown", "aria-hidden": :true,
      autocomplete: :off, required: true, id: "livesearch_user_input" %>
     <ul class="dropdown-menu">
      <div id="livesearch_user_dom"></div>
      <div id="livesearch_user_loading"></div>
     </ul>
    </div>
    <%= button_tag type: :submit, class: "btn btn-default" do %>
     <i class="fa fa-search"></i>
    <% end %>
   <% end %>
  </div><!-- /.navbar-collapse -->
 </div><!-- /.container-fluid -->
</nav>

<nav class="navbar navbar-default">
 <div class="row">
  <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
  <div class="col-md-2">
   <a class="navbar-brand" href="#">Badges</a>
  </div>

  <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
  <div class="col-md-8">
   <%= form_tag badges_path, method: :get,
    class: "navbar-form search-form", id: "livesearch_badge_form" do %>
    <div class="form-group dropdown">
     <%= text_field_tag :search, params[:search],
      class: "form-control dropdown-toggle",
      placeholder: "Search badges...",
      "data-toggle": "dropdown", "aria-hidden": :true,
      autocomplete: :off, required: true, id: "livesearch_badge_input" %>
     <ul class="dropdown-menu">
      <div id="livesearch_badge_dom"></div>
      <div id="livesearch_badge_loading"></div>
     </ul>
    </div>
    <%= button_tag type: :submit, class: "btn btn-default" do %>
     <i class="fa fa-search"></i>
    <% end %>
   <% end %>
  </div><!-- /.navbar-collapse -->
 </div><!-- /.container-fluid -->
</nav>

Ban đầu chỉ định thêm một cái thôi, nhưng nhác quá nên quất cả 3 cái trong này luôn.

Bây giờ ình sẽ làm view kết quả để hiển thị:

Mình tạo folder app/views/shared và tạo file _search.html.erb. Mục đích là định nghĩa cái view kết quả khi tìm kiếm ở khung tìm kiếm cả Users và Badges.

<% if items.blank? %>
 <li>
  <%= link_to search_path(params[:search]),
   class: "btn btn-default btn-block" do %>
   <%= "No results for #{params[:search]}" %>
  <% end %>
 </li>
<% else %>
 <div class="scrollable-menu">
  <% items.each do |item| %>
   <% if item.is_a? User %>
    <%= render "users/search_item", user: item %>
   <% elsif item.is_a? Badge %>
    <%= render "badges/search_item", badge: item %>
   <% end %>
  <% end %>
 </div>
 <li class="divider"></li>
 <li>
  <%= link_to search_path(params[:search]),
   class: "btn btn-default btn-block" do %>
   <%= "See more #{items.size} for #{params[:search]}" %>
  <% end %>
 </li>
<% end %>

Như khi nãy mình có nói là mình truyền về @items, thì trong này mình sẽ check xem từng từng item đó là gì và hiển thị partial tương ứng.

Tiếp theo sẽ đến tạo partial.

Mình tạo thêm partial search_item cho users bằng cách tạo file _search_item.html.erb trong folder app/views/users _search_item.html.erb

<li class="search-item">
 <%= link_to user do %>
  <div class="col-md-3">
   <%= image_tag user.avatar, class: "img-responsive" %>
  </div>
  <div class="col-md-9">
   <div class="row">
    <strong><%= user.fullname %></strong>
   </div>
   <div class="row">
    <div class="col-md-8">
     <%= user.email %>
    </div>
   </div>
   <div class="row">
    <i><%= User.name %></i>
   </div>
  </div>
  <div class="clearfix"></div>
 <% end %>
</li>

Tương tự cho Badges, tạo file _search_item.html.erb trong folder app/views/badges

_search_item.html.erb

<li class="search-item">
 <%= link_to badge do %>
  <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3">
   <%= image_tag badge.image, class: "img-responsive" %>
  </div>
  <div class="col-xs-12 col-sm-9 col-md-9">
   <div class="row">
    <strong><%= badge.name %></strong>
   </div>
   <div class="row">
    <div class="col-md-8">
     <%= badge.user.fullname %>
    </div>
   </div>
   <div class="row">
    <i><%= Badge.name %></i>
   </div>
  </div>
  <div class="clearfix"></div>
 <% end %>
</li>

Vậy là xong cho view. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm vài đoạn JS để nó chạy nào.

3.4. Tạo các đoạn JavaScript

3.4.1. Khởi tạo searchbox

Chúng ta sẽ khởi tạo các searchbox bằng cách tạo 1 file js ở app/assets/javascripts và đặt tên tùy ý. Ở đây mình đặt là header.js vì mấy khung search của mình để ở header 😃)

header.js

$(document).ready(function() {
 $('#livesearch_input').hsearchbox({
  url: $('#livesearch_form').attr('action'),
  param: 'search',
  dom_id: '#livesearch_dom',
  loading_css: '#livesearch_loading',
  onInitSearch: function() {
   console.log("search init:" + this.url);
  },
  onStartSearch: function() {
   console.log("search start");
  },
  onFinishSearch: function() {
   console.log("search finish");
  }
 });
 $('#livesearch_user_input').hsearchbox({
  url: $('#livesearch_user_form').attr('action'),
  param: 'search',
  dom_id: '#livesearch_user_dom',
  loading_css: '#livesearch_user_loading',
  onInitSearch: function() {
   console.log("user init:" + this.url);
  },
  onStartSearch: function() {
   console.log("user start");
  },
  onFinishSearch: function() {
   console.log("user finish");
  }
 });
 $('#livesearch_badge_input').hsearchbox({
  url: $('#livesearch_badge_form').attr('action'),
  param: 'search',
  dom_id: '#livesearch_badge_dom',
  loading_css: '#livesearch_badge_loading',
  onInitSearch: function() {
   console.log("badge init:" + this.url);
  },
  onStartSearch: function() {
   console.log("badge start");
  },
  onFinishSearch: function() {
   console.log("badge finish");
  }
 });
});

Phần config này các bạn có thể tìm hiểu thêm ở link github của plugin mình gửi ở trên.

3.4.2. Các file JS để render kết quả

Mình có 3 files JS tất cả, tương ứng với 3 action index của 3 controllers phía trên. Những files này để trả về kết quả cho plugin và hiển thị ra.

app/views/searches/index.js.erb

<%= render "shared/search", items: @items %>

app/views/users/index.js.erb

<%= render "shared/search", items: @users %>

app/views/badges/index.js.erb

<%= render "shared/search", items: @badges %>

3.5. Bonus thêm css

Mình có tạo file app/assets/stylesheets/livesearch.scss để custom cái khung search cho dễ nhìn tí. Các bạn có thể copy về để thử.

**livesearch.scss

.scrollable-menu {
 height: auto;
 max-height: 500px;
 overflow-x: hidden;
}

li.search-item {
 height: 75px;
 margin: 10px;
 &:hover {
  background-color: #ecf0f1;
  cursor:pointer;
 }
 a:link {
  color:inherit;
 }
}

#livesearch {
 a {
  color: #66757f;
 }
}

.search-form {
 display: table;
 width: 500px;
 background-color: #fff;
 padding: 0;
 .form-group {
  display: table-cell;
  width: 100%;
  .form-control {
   width: 100%;
  }
 }
  button {
   display: table-cell;
   width: 70px;
  }
}

.dropdown-menu {
 padding: 0;
 border: none;
 width: 100%;
}

Vậy là xong. Chúng ta đã có bộ 3 khung tìm kiếm ngon lành rồi (chuckle)

Phần 3. Kết luận

Qua bài chia sẻ bên trên, mình mong các bạn sẽ có thể tự tùy biến được cho mình một khung tìm kiếm đơn giản. Nếu thấy bài viết bổ ích, các bạn hãy ủng hộ cho mình nhé. Dưới đây mình note lại link github của cái plugin và example mình làm mẫu. Các bạn có thể lấy về vọc thử: https://github.com/hoangmirs/searchbox/ https://github.com/hoangmirs/hsearchbox-example

Nếu thấy hay thì nhớ Star cho mình. Cảm ơn các bạn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.