+4

Swagger - Viết API Document with Ruby On Rails

Giới thiệu

Swagger là 1 tool hỗ trợ trong việc thiết kế Api 1cách dễ dàng. Swagger cho phép bạn miêu tả cấu trúc Api của bạn, nó sẽ giúp cho cấu trúc Api của bạn được xây dựng 1 cách đẹp và có thể tương tác với tài liệu API.

Bạn thử tưởng tượng việc bạn phải viết 1 đống Api bằng tay, rất dễ nhầm lẫn mà không có cách kiểm tra tự động nào ngoài việc bạn phải tự ngồi check xem params, method, type... có đúng hay chưa. Chưa kể khi bạn phải viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau nữa.

Quá nhiều việc để làm phải không nào? Swagger sẽ giúp bạn làm những việc đó : từ việc tạo tài liệu api cũng như tự động đến việc test cấu trúc api...

Cài đặt

Mình cũng chưa có dự án nào để áp dụng Swagger vào cả. Nên mình cũng chỉ giới thiệu 1 cách cơ bản và dễ hiểu nhất những gì mình đã tìm hiểu thôi nhé đủ để các bạn có áp dụng được (hihi) ^^

Bài viết này mình hướng dẫn với env Ruby On Rails

Lúc đầu mình chọn gem swagger-docs tuy nhiên sau khi đọc trên https://github.com/richhollis/swagger-docs thì thằng này nó chỉ hỗ trợ swagger 1.2 thôi. và nó khuyên nếu muốn sử dụng version 2.0 của swagger thì sử dụng gem swagger-blocks.

OK fine. Cái j mới chả thích. Mình lượn qua bên swagger-blocks luôn.

Giờ mình bắt đầu vào làm luôn nhé

 1. Tạo nhanh 1 project rails + model User nhé ^^

  • rails new Swagger-API-Rails
  • cd Swagger-Api-Rails
  • rails g model User name:string email:string age:integer address:string gender:boolean
  • rake db:migrate
 2. add gem vào gemfile

  • gem "swagger-blocks" // như mình đã giải thích ở trên, ở bài viết này mình sẻ sử dụng gem swagger-block thay thì swagger-docs
  • gem "swagger-ui-engine" // gem này để hiển thị UI nhé. mình sẽ hướng dẫn config nó sau.
  • bundle install
 3. settings routes

  • namespace :api do
    namespace :v1 do
     resources :users
     get "api_docs" => "api_docs#index"
    end
   end
   mount SwaggerUiEngine::Engine, at: "/api_docs"
   
  • rails s
 4. Tạo file swagger_ui_engine.rb

  # config/initialzers/swagger_ui_engine.rb
  unless Rails.env.production?
   SwaggerUiEngine.configure do |config|
    config.swagger_url = {
     v1: "/api/v1/api_docs"
    }
  
    config.validator_enabled = false
    config.json_editor = true
    config.request_headers = true
   end
  end
  
 5. tạo file api_docs_controller.rb để config swagger

  module Api::V1
  class ApiDocsController < BaseApiController
   include Swagger::Blocks
   skip_before_action :authorzation_user
  
   swagger_root do
    key :swagger, '2.0'
    info do
     key :version, '1.0'
     key :title, 'Title'
     key :description, "Description \
     "demonstrate features in the swagger-2.0 specification"
    end
   end
  
   SWAGGERED_CLASSES = [
    Api::V1::UsersController,
    self,
   ].freeze
  
   def index
    render json: Swagger::Blocks.build_root_json(SWAGGERED_CLASSES)
   end
  end
  end
  
 6. User Controller

    include Swagger::Blocks
    swagger_path '/users/{id}' do #link path request to server
     operation :get do # method get
      key :summary, 'Find User by ID' # summary
      key :description, 'Returns a single user if the user has access' # description
      # định nghĩa params
      parameter do
       key :name, :id # name hiển thị là id 
       key :in, :path # phương thức add params vào path. VD: lúc request lên sẽ là users/1
       key :description, 'ID of user to fetch'
       key :required, true # validate 
       key :type, :integer # type params
       key :format, :int64 # format params
      end
      response 200 do
       # when get user succes
       key :description, 'user response'
       schema do
        key :'$ref', :user_info
       end
      end
      response :default do
       # when get user failed
       key :description, 'unexpected error'
       schema do
        key :'$ref', :ErrorModel
       end
      end
     end
    end
    
    # create schema return response 
    swagger_schema :user_info do
     key :required, [:id]
     property :token do
      key :email, :string
      key :name, :string,
      key :age, :integer,
      key :address, :string,
      key :gender, :boolean
     end
     property :uid do
      key :type, :string
     end
    end
    
    swagger_path '/users' do
     operation :post do # method post
      key :description, 'Creates a new user. Duplicates are allowed'
      parameter do
       key :name, :email
       key :in, :body 
       key :description, 'User Email'
       key :required, true
       schema do
        key :'$ref', :EmailInput
       end
      end
      response 200 do
       key :description, 'email response'
       schema do
        key :'$ref', :User
       end
      end
      response :default do
       key :description, 'unexpected error'
       schema do
        key :'$ref', :ErrorModel
       end
      end
     end
    end
  

Cấu trúc khá dễ hiểu phải không nào?

Cấu trúc thư mục

Bước đầu init project + setup gem + môi trường đã ok rồi. Giờ mình sẽ miêu tả thêm về cấu trúc

Thông thường mình sẽ tách riêng logic của api riêng cụ thể ở đây để cho user_controller không bị phình to và code dễ dàng hơn

Cụ thể ở đây là controllers/api/v1/users_controller.rb

Theo Document của Swagger thì sẽ viết api doc trong user_controller. Tuy nhiên nó dễ phình to và việc viết doc trong controller nghe cũng không được được lý tưởng lắm. Do vậy mình sẽ tạo 1 module rồi import vào user controller

Cụ thể ở đây là : controllers/concerns/swagger/users_api.rb

Tiện thể tạo luôn 1 file paramters.rberror_responses.rbtrong trong thư mục swagger luôn

Giải thích các file trong controllers: user_controller.rb sẽ là nơi sử lý và trả về dữ liệu users_api.rb sẽ là nơi config để swagger có thể render ra document api parameters.rb là nơi sẽ định nghĩa các params có thể gọi ở nhiều nơi error_response.rb cũng là nơi định nghĩa các errors có thể gọi ở nhiều nơi hỗ trợ việc DRY code đẹp hơn ý mà

Tạo 1 file models/concerns/swagger/user_schema.rb để định nghĩa response và type trong model

Như vậy cấu trúc thư mục của ta sẽ có

-controllers
 - api
  - v1
   - user_controller.rb
 - concerns
  - swagger
   - user_api.rb
   - parameters.rb
 
- models
 - concerns
  - swagger
   - user_schema.rb

Từ cấu trúc này các bạn thử refactor lại code ở trên nhé.

Kết Luận

Vậy là mình đã giới thiệu xong Swagger cũng như cấu trúc thư mục để viết 1 swagger dễ đọc và dễ hiểu.

Tài liệu tham khảo:

https://github.com/fotinakis/swagger-blocks

https://github.com/richhollis/swagger-docs

https://github.com/zuzannast/swagger_ui_engine


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.