+1

Authentication từ Scratch với Ruby on Rails

Authentication từ Scratch

Đã bao giờ bạn thấy gem Devise quá lớn và nhiều khi khó để customize để tạo 1 authentication đơn giản chưa?

Thường thì mọi người sử dụng devise để thực hiện việc xác thực người dùng, hỗ trợ hầu hết trong việc quản lý và xác thực người dùng trong hệ thống của bạn. Nhưng có vẻ như mất khá nhiều thời gian khi cần phải custom theo các nhu cầu cụ thể của ứng dụng đó. Vì vậy chúng ta thử mã hóa session (session encryption) với 1 ứng dụng của rails xem sao nhé ^^

Cài đặt môi trường

 1. rails new shop

 2. cd shop

 3. Tạo controller và add routes

  rails g controller home index

  Rails.application.routes.draw do
   root ‘home#index’
  end
  
 4. Thêm html cho home

  <h1>Shop</h1>
  <p>This is home page</p>
  
 5. Thêm gem 'bcrypt' vào Gemfile

  Gem bcrybt sẽ giúp chúng ta mã hóa mật khẩu dựa trên các thuật toán mã hóa Blowfish và đây là mã hóa 1 chiều bạn không thể lấy lại mật khẩu khi đã biết chuỗi mật khẩu trong database. Nghĩa là dù có bị đánh cắp dữ liệu cũng không thể biết được mật khẩu của bạn. (Quá an toàn phải không nào, và Devise cũng đang sử dụng bcrypt) vì bcrypt sẽ sử dụng salt là 1 chuối hash được sinh ra ngẫu nhiên

  Nhớ bundle install và chạy lại server nhé ^^

 6. scaffold User model

  Bạn có thể thêm các trường trong bảng user tùy chỉnh nhé. ở đây mình chỉ cần địa chỉ email và password:digest để tạo password_digest filed trong bảng user

  Tạo sao lại là password_digest chứ không phải password, vì do gem bcrypt cần có sắn trường password_digest để lưu password đã được mã hóa.

  rails g scaffold User email:uniq password:digest

  Nhớ rake lại db: rails db:migrate

 7. Add has_secure_password và valid email trong user.rb

  class User < ApplicationRecord
   has_secure_password
  
   validates :email, presence: true, uniqueness: true
  end
  

  has_secure_password sẽ tạo ra 2 fields là pass và password_confirmmation

  validate email là duy nhât và required

 8. start server

  rails s

Tạo User và kiểm tra

 1. Tạo User

 2. Kiểm tra

Session

Session là gì?

Session hay còn gọi là 1 "phiên" làm việc. Nó là cách giao tiếp giữa client và server. 1 Session được tạo khi client gửi request tới server và nó được lưu trên server. Nó tồn tại xuyên suốt từ trang này tới trnag khác trong ứng dụng và chỉ kết thúc khi timeout và khi close ứng dụng.

Hoạt động của session?

 1. Client gửi request lên server
 2. Server tạo session ID
 3. Server sau đó sẽ trả về view và cookies có chứa session ID.
 4. Khi client gửi request lên server sẽ gửi session ID được lưu ở cookie lên server
 5. Trên server sẽ so sánh session ID ở client có giống vs session ID ở server hay không?

Áp dụng vào login

Khi 1 user login thì sẽ tạo ra 1 session. Và khi user logout thì sẽ xóa session đó.

 1. Tạo Session

Do đó chúng ta tạo session controller với 3 actions new, create, destroy

rails g controller sessions new create destroy

 1. Thêm code vào session controller

  class SessionsController < ApplicationController
   def new
   end
  
   def create
    user = User.find_by_email(params[:email])
    if user && user.authenticate(params[:password])
     session[:user_id] = user.id
     redirect_to root_url, notice: "Logged in!"
    else
     flash.now[:alert] = "Email or password is invalid"
     render "new"
    end
   end
  
   def destroy
    session[:user_id] = nil
    redirect_to root_url, notice: "Logged out!"
   end
  end
  
 2. Tạo form đăng nhập

   <h1>Login</h1>
   <%= form_tag sessions_path do |form| %>
    <div class="field">
     <%= label_tag :email %>
     <%= text_field_tag :email %>
    </div>
    <div class="field">
     <%= label_tag :password %>
     <%= password_field_tag :password %>
    </div>
    <div class="actions">
     <%= submit_tag “Login” %>
    </div>
   <% end %>
  
  1. Setting Routes
  Rails.application.routes.draw do
   root "home#index"
  
   resources :users
   resources :sessions, only: [:new, :create, :destroy]
   get "signup", to: "users#new", as: "signup"
   get "login", to: "sessions#new", as: "login"
   get "logout", to: "sessions#destroy", as: "logout"
  end
  

  OK vậy là đã xong. Mọi người có thể đăng nhập và đăng xuất user ra khỏi hệ thống

  http://localhost:3000/loginhttp://localhost:3000/logout

  OK Như vậy là chúng ta đã hoàn thành đăng nhập rồi

Current User

Khi chúng ta đăng nhập, chúng ta có thể tạo current user để có thể phần quyền với từng user đăng nhập như gem cancancan, pudpit,..

 1. Thêm code vào application_controller
  helper_method :current_user
  
  def current_user
   if session[:user_id]
    @current_user ||= User.find(session[:user_id])
   else
    @current_user = nil
   end
  end
  
 2. Sửa view khi chúng ta đã đăng nhập thành công
  <% if current_user %>
    Logged in as <%= current_user.email %>.
    <%= link_to "Log Out", logout_path %>
   <% else %>
    <%= link_to "Sign Up", signup_path %> or
    <%= link_to "Log In", login_path %>
   <% end %>
   <h1>Shop</h1>
   <p>This is home page</p>
  

Kết luận

Nếu bạn muốn 1 thứ j đó đơn giản trong việc authentication mà không muốn sử dụng devise gem thay vào đó có thể sử dụng bcrypt gem và tạo 1 session đơn giản hơn rất nhiều phải ko nào? ^^


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.