+4

Fast JSON API trong Ruby On Rails

Chúng ta cùng bắt đầu nhé 😉

Fast JSON API gem cung cấp tất cả các chức năng chính mà Active Model Serializer (AMS) có cung cấp, nhưng nó nhấn mạnh về tốc độhiệu suất hơn bằng cách đáp ứng yêu cầu benchmark nhanh gấp 25 lần. Trong khi AMS bắt đầu chậm lại khi một model có nhiều relationships. Gem fast_jsonapi cũng thực hiện performance testing như một nguyên tắc.

Một số thông số chứng minh tính vượt trội về tốc độ của fast_jsonapi

Các bài test hiệu năng cho thấy tốc độ tăng 25-40 lần so với AMS, về cơ bản làm cho thời gian tuần tự hóa không đáng kể đối với các model phức tạp. Hiệu suất đạt được là đáng kể khi số lượng các bản ghi tuần tự tăng.

Benchmark times for 250 records

$ rspec
Active Model Serializer serialized 250 records in 138.71 ms
Fast JSON API serialized 250 records in 3.01 ms

Tại sao lại tối ưu hóa serialization?

Việc tuần tự hóa JSON API thường là một trong những phần chậm nhất của nhiều API Rails. Vậy tại sao chúng ta lại không cung cấp tất cả các chức năng chính mà AMS có nhưng với tốc độ cao hơn?

Tính năng

 1. Cú pháp khai báo tương tự Active Model Serializer
 2. Hỗ trợ cho cả belongs_to, has_many và has_one
 3. Hỗ trợ các document ghép (included)
 4. Tối ưu tuần tự hóa các document ghép
 5. Caching
 6. Theo dõi với tích hợp Skylight (tùy chọn)

Cài đặt

Thêm dòng này vào Gemfile:

gem 'fast_jsonapi'

Chạy

$ bundle install

Cùng sử dụng nào 😃

Có thể khởi tạo một serializer sử dụng Rails Generator:

rails g serializer Movie name year

Nó sẽ tạo ra một serializer mới trong app/serializers/movie_serializer.rb

Định nghĩa Model

class Movie
 attr_accessor :id, :name, :year, :actor_ids, :owner_id, :movie_type_id
end

Viết một serializer bằng cách sử dụng Fast JSONAPI?

Cú pháp khai báo của fast_jsonapi tương tự như AMS.

class MovieSerializer
 include FastJsonapi::ObjectSerializer
 attributes :name, :year
 has_many :actors
 belongs_to :owner, record_type: :user
 belongs_to :movie_type
end

Ở đây có khác một chút so với AMS là include FastJsonapi::ObjectSerializer thay vì extends ActiveModelSerializer, nhưng nó vẫn hỗ trợ các quan hệ như thường.

Ví dụ:

movie = Movie.new
movie.id = 232
movie.name = 'Superman!'
movie.actor_ids = [1, 2, 3]
movie.owner_id = 3
movie.movie_type_id = 1
movie

Một số Object Serialization

Return a hash

hash = MovieSerializer.new(movie).serializable_hash

Return Serialized JSON

json_string = MovieSerializer.new(movie).serialized_json

Serialized Output

{
 "data": {
  "id": "3",
  "type": "movie",
  "attributes": {
   "name": "Superman!",
   "year": null
  },
  "relationships": {
   "actors": {
    "data": [
     {
      "id": "1",
      "type": "actor"
     },
     {
      "id": "2",
      "type": "actor"
     }
    ]
   },
   "owner": {
    "data": {
     "id": "3",
     "type": "user"
    }
   }
  }
 }
}

Format JSON trả về chỉ có một kiểu duy nhất, khi muốn thay đổi thì chúng ta phải edit code 😦. Nó không linh hoạt như AMS, có vài kiểu adapter cho phép người dùng tùy chọn.

Attributes

Sử dụng method attributes để định nghĩa attributes trong FastJsonapi. Method này cũng có bí danhattribute phù hợp khi định nghĩa một thuộc tính đơn.
Theo mặc định, các thuộc tính được đọc trực tiếp từ thuộc tính mô hình có cùng tên.

class MovieSerializer
 include FastJsonapi::ObjectSerializer

 attribute :name
end

Có thể định nghĩa những thuộc tính custom với khai báo sử dụng cú pháp block của Ruby:

class MovieSerializer
 include FastJsonapi::ObjectSerializer

 attributes :name, :year

 attribute :name_with_year do |object|
  "#{object.name} (#{object.year})"
 end
end

Cũng có thể ghi đè các thuộc tính đã có với cú pháp trên:

class MovieSerializer
 include FastJsonapi::ObjectSerializer

 attribute :name do |object|
  "#{object.name} Part 2"
 end
end

Các thuộc tính cũng có thể sử dụng một tên khác bằng cách truyền method gốc hoặc accessor bằng shortcut proc:

class MovieSerializer
 include FastJsonapi::ObjectSerializer

 attributes :name

 attribute :released_in_year, &:year
end

Thú vị đúng không nào 😉


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí