+4

Ruby on Rails API with Vue.js - Adding Sample Data - 04

Lại là mình đây!!! 〜( ̄▽ ̄〜)

Phần này chúng ta sẽ hoàn thiện nốt các controller trong Rails API, config một chút để front-end có thể truy cập và thao tác với dữ liệu, sau đó tạo dữ liệu để test xem API này đã hoạt động ổn chưa nhé!!

Update controllers to add access request

JWT cung cấp phương thức tương tự authorizeuser! của Devise:

# app/controllers/api/v1/artists_controller.rb

module Api
 module V1
  class ArtistsController < ApplicationController
    before_action :authorize_access_request!, except: [:show, :index]
   ...
   end
  end
 end
end

Records controller:

# app/controllers/api/v1/records_controller.rb

module Api
 module V1
  class RecordsController < ApplicationController
    before_action :authorize_access_request!, except: [:show, :index]
   ...
   end
  end
 end
end

Creating current_user

Tương tự Devise, chúng ta cần một helper cho người dùng đã đăng nhập. Chúng ta cần tự thiết lập nó trong application controller.

# app/controllers/application_controller.rb

class ApplicationController < ActionController::API
 include JWTSessions::RailsAuthorization
 rescue_from JWTSessions::Errors::Unauthorized, with: :not_authorized

 private

 def current_user
  @current_user ||= User.find(payload['user_id'])
 end

 def not_authorized
  render json: { error: 'Not authorized' }, status: :unauthorized
 end
end

Đảm bảo cấp quyền truy cập cho Cross-Origin requests

Tạo cors.rb trong thư mục config/initializers/. Trong file này, chúng ta có thể chỉ định "origins" cụ thể được phép gửi hoặc nhận các requests. Front-end của chúng ta sẽ chạy trong một local server khác và sẽ được khai báo trong "origins" của file này. Khi ứng dụng chạy ở production, bạn có thể chỉ định "origins" là domain/subdomain. Thêm gem rack-cors vào Gemfile và chạy bundle install. Khởi động lại server nếu nó đang chạy.

# config/initializers/cors.rb

Rails.application.config.middleware.insert_before 0, Rack::Cors do
 allow do
  origins 'http://localhost:8081'

  resource '*',
   headers: :any,
   credentials: true,
   methods: [:get, :post, :put, :patch, :delete, :options, :head]
 end
end

"origin" sẽ là địa chỉ cổng mà front-end của bạn đang chạy. Trong trường hợp này là cổng 8081, bạn cũng có thể chỉ định nhiều "origins" được phép truy cập an toàn.

Moar Routing!

Thêm các dòng sau vào routes.rb

Rails.application.routes.draw do
 namespace :api do
  namespace :v1 do
   resources :artists do
    resources :records
   end
  end
 end

 post 'refresh', controller: :refresh, action: :create
 post 'signin', controller: :signin, action: :create
 post 'signup', controller: :signup, action: :create
 delete 'signin', controller: :signin, action: :destroy
end

Data

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một chút data bằng rails c, một vài bản ghi artists để hiển thị khi test với front-end.

Artist.create!(name: "AC/DC")
Artist.create!(name: "Jimi Hendrix")
Artist.create!(name: "Alice in Chains")
....
# thêm bao nhiêu tùy ý

Check data với Postman

Dưới đây là dữ liệu trả về dạng json:

Vậy là chúng ta đã cơ bản tạo xong API và có dữ liệu trong database, phần sau là bắt đầu với front-end rồi đấy!!! Hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo ^ヮ^

Nguồn tham khảo: https://web-crunch.com/ruby-on-rails-api-vue-js/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.