0

Phusion Passenger

Passenger

Passenger là 1 mã nguồn mở web application server cho ruby. Nó đảm nhận việc handle các HTTP request, quản lý các processes và resources. Nó cũng cho phép chúng ta xem và phân tích các vấn đề. Passenger rất dễ sử dụng và deploy lên production.

Passenger là 1 app server kiểu như (puma, unicorn, torquebox). Nginx, Apache là 1 web server.

Khi đó passenger sẽ giúp bạn tự động kết nối giữa web apps và web server

Nếu như trước kia ta hay dùng unicorn để kết nối rails apps với web server và capistrano để tự động compile assets, đóng gói code ... thì nay bạn có thể sử dụng passerger bởi nó hiện đại và triển khai dễ dàng hơn nhiều. Dưới đây là bẳng so sánh tốc độ. Có thể nói passenger chạy nhanh gấp 4 lần so với các ruby web server khác.

Chúng ta đều biết Unicorn, Puma, Torquebox đều khác nhanh vì vậy để nhanh hơn 2 -> 4 lần là điều hết sức khó khăn. Tuy vậy có khá nhiều lý do giúp cho Phusion Passenger nhanh hơn.

https://www.rubyraptor.org/how-we-made-raptor-up-to-4x-faster-than-unicorn-and-up-to-2x-faster-than-puma-torquebox/

các bạn có thể tham khảo tại link trên.

Deploy với phusion passenger và nginx

 1. Cài đặt nginx và start nginx

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install nginx
  sudo service nginx start
  

  Nginx như nói ở trên sẽ là 1 web server, có tác dụng sẽ gửi request từ user lên app server. Nếu request không thay đổi thưởng xuyên như css, js thì web server có thể giải quyết được mà không cần tương tác với app. Như vậy tốc độ xử lý sẽ nhanhhown.

 2. Cài đặt passenger

  Bạn có thể cài đặt thông qua gem passenger

  gem install passenger
  

  kết nối module với nginx

  rvmsudo passenger-install-nginx-module
  

  Hoặc cài qua apt

  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 561F9B9CAC40B2F7
  

  tiếp đến tạo một APT file:

  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/passenger.list
  

  Cấp quyền cho file và save lại

  sudo chown ubuntu: /etc/apt/sources.list.d/passenger.list
  sudo chmod 600 /etc/apt/sources.list.d/passenger.list
  

  Update và cài đặt passenger với nginx

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install nginx-extras passenger
  

  OK vậy là đã cài đặt thành công passenger

 3. Config nginx

  Mở file /etc/nginx/nginx.conf và bỏ comment ở 2 dòng

  # passenger_root /usr/lib/ruby/vendor_ruby/phusion_passenger/locations.ini;
  # passenger_ruby /usr/bin/ruby;
  

  Nếu không thấy thì ta có thể thêm vào trong block http

  http {
   passenger_root /usr/lib/ruby/vendor_ruby/phusion_passenger/locations.ini;
   passenger_ruby /usr/bin/ruby;
  }
  
 4. Restart nginx

  sudo service nginx restart
  
 5. Kiểm tra validate installation

  rvmsudo passenger-config validate-install
  * Checking whether this Phusion Passenger install is in PATH... ✓
  * Checking whether there are no other Phusion Passenger installations... ✓
  
 6. Kiểm tra các tiến trình

  rvmsudo passenger-memory-stats
  Version: 5.0.8
  Date  : 2015-05-28 08:46:20 +0200
  ...
  
  ---------- Nginx processes ----------
  PID  PPID  VMSize  Private Name
  -------------------------------------
  12443 4814  60.8 MB 0.2 MB  nginx: master process /usr/sbin/nginx
  12538 12443 64.9 MB 5.0 MB  nginx: worker process
  ### Processes: 3
  ### Total private dirty RSS: 5.56 MB
  
  ----- Passenger processes ------
  PID  VMSize  Private  Name
  --------------------------------
  12517 83.2 MB  0.6 MB  PassengerAgent watchdog
  12520 266.0 MB 3.4 MB  PassengerAgent server
  12531 149.5 MB 1.4 MB  PassengerAgent logger
  ...
  
 7. Tạo các môi trường rails app, database, bundle, gem

  VD app /var/www/html/passenger-app/public chứa source code của app

 8. Config web server Tạo 1 file config kết nối với rails app của bạn passenger-app

  sudo vi /etc/nginx/sites-available/passenger-app
  

  Thêm config

  server {
    listen 80 default_server;
    server_name www.xxx.com;
    passenger_enabled on;
    root /var/www/html/passenger-app/public;
   }
  

  Save và tạo symlink

  sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/passenger-app /etc/nginx/sites-enabled/passenger-app
  
 9. Reset lại nginx và xem thành quả

  sudo service nginx restart
  

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.