0

Selenium Series - 1 - Selenium - Các bước tạo một test case trên Selenium IDE.

Ở đây mình giới thiệu qua một số kiến thức cơ bản và hoạt động của Selenium IDE, một số bước cơ bản khi sử dụng Selenium IDE trên browsers.

1. Selenium IDE.

Selenium IDE là một Chrome và Firefox extension để dễ ghi lại(record) và phát lại(playback) test trong browser.

 • Record
 • Generate (Selenese)
 • Play

1.1. Record

 • Lưu từng bước hoạt động tương tác trên website.

1.2. Generate (Selenese)

 • Các lên chạy trong Selenium IDE, tập lệnh kiểm thử của bạn.

1.3. Play

 • Thực hiện chạy từng bước tương tác trên website và thực hiện assert và verify.

1.4. Test

 • Test case là mô tả một dữ liệu
  1. Input (dữ liệu đầu vào).
  2. Action, Event (hành động, sự kiện).
  3. Output (kết quả đầu ra).
 • Test case nhằm kiểm tra từng chức năng của ứng dụng phần mềm hoạt động có đúng hay không.

1.5. Assert và Verify.

 • Assert là thực hiện kiểm tra kết quả, nếu sai (False, Faluire) lập tức kết thúc thực thi (abort).
 • Verify là thực hiện kiểm tra kết quả, nếu sai (False, Faluire) vẫn tiếp tục thực thi.

2. Practices

2.1. Install extension trên Chrome.

2.2. Tạo một Selenese.

2.2.1. Record: REC

 • Tạo selenese.

Các bước tạo selenese

 • Command được tạo ra như sau:

 • Save record

 • Thực run test:

 • Kết thúc test:

Bạn đã thực hiện xong các bước cơ bản của Selenium IDE. Ở phần tiếp theo mình sẽ đi sâu vào thành phần của command của Selenium IDE.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.