0

Spring Batch - Series - 2 - JobRepository

Tại bài báo này mình sẽ thực hiện tạo một JobRepository.

JobRepository là gì ?

1. Khái niệm.

 • CRUD trong SQL:

  Operation   SQL
  Create INSERT
  Read SELECT
  Update UPDATE
  Delete DELETE
 • JobRepository

  Repository responsible for persistence of batch meta-data entities.

  Nhiệm vụ thực hiện lưu trữ và đưa thông tin đôi tượng (object) vào đúng bản cài đặt của Spring Batch.

  Table Object
  BATCH_JOB_INSTANCE JobInstance
  BATCH_JOB_EXECUTION JobExecution
  BATCH_JOB_EXECUTION_PARAMS JobParameters
  BATCH_STEP_EXECUTION StepExecution
  BATCH_JOB_EXECUTION_CONTEXT ExecutionContext
  BATCH_STEP_EXECUTION_CONTEXT ExecutionContext

2. Tạo một project demo.

Truy cập vào spring initializr để tạo một project

 • Add các thư viện cần thiết vào project:

  Tables

 • Click chọn:

  Tables

3. Cài dặt resource.

 • Tại file application.properties thực hiện config khởi tạo tables.

  spring.batch.initialize-schema=always
  
 • Tạo một class config connect database MySQL

  @Configuration
  public class DataSourceConfiguration {
  
    @Bean
    public DataSource dataSource() {
      return DataSourceBuilder
            .create()
            .username("root")
            .password("root")
            .url("jdbc:mysql://localhost:3306/testdb")
            .build();
    }
  }
  
 • Tạo config cho jobRepository

  @Configuration
  @EnableBatchProcessing
  @Import({DataSourceConfiguration.class})
  public class BatchConfig implements BatchConfigurer {
  
    @Autowired
    private DataSource dataSource;
  
    @Bean
    public JobRepository jobRepository() throws Exception {
      return getJobRepository();
    }
  
    @Bean
    public PlatformTransactionManager platformTransactionManager() throws Exception {
      return getTransactionManager();
    }
  
    @Override
    public JobRepository getJobRepository() throws Exception {
      return createJobRepository();
    }
  
    protected JobRepository createJobRepository() throws Exception {
      JobRepositoryFactoryBean factory = new JobRepositoryFactoryBean();
      factory.setDataSource(dataSource);
      factory.setTransactionManager(getTransactionManager());
      factory.afterPropertiesSet();
      return factory.getObject();
    }
  
    @Override
    public PlatformTransactionManager getTransactionManager() throws Exception {
      return new DataSourceTransactionManager(this.dataSource);
    }
  
    ....
  }
  
 • Thực hiện run lần dầu ta được một nhóm tables hệ thống của Spring Batch

  Tables

4. Class Controller

 • Tiếp theo tạo một class controller gửi một request url để thực hiện tạo một JobExecution

  @Controller
  public class RequestRepositoryExample {
  
    @Autowired
    private JobRepository jobRepository;
  
    @Autowired
    private DefaultBatchConfigurer defaultBatchConfigurer;
  
    @RequestMapping(value = "/jobRepository", method = RequestMethod.GET)
    @ResponseBody
    public String execute() throws Exception {
      // Creating params
      JobParametersBuilder jobParametersBuilder = new JobParametersBuilder();
      jobParametersBuilder.addString("firstParamter", "1");
  
      // Register
      defaultBatchConfigurer.getJobRepository()
                 .createJobExecution("jobName", jobParametersBuilder.toJobParameters());
  
      return "<h1>Batch Success</h1>";
    }
  }
  

5. Kiểm tra

 • Thực hiện gửi một request "/jobRepository"

  Tables

 • Kiểm tra Job với tên "jobName" đã được đăng ký được chưa.

  Tables

 • Đã đang ký params ở của job thành công chưa.

  Tables

Vậy là đã thực hiện đăng ký thành thành công một Job thông qua class jobRepository.

Có gì không đúng mong mọi người góp ý.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.