+4

(Phần 2) Tìm hiểu về ansible.

Ở phần1 chúng ta được làm quen với những module đơn giản và playbook thuần. Phần tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ đi làm thêm về Item, handles, facts, variables, (OS ubuntu)

A. Item

Phần trước, thay vì viết module apt cho từng gói cài đặt. Giờ ta sẽ nhóm vào Item để chạy 1 lần luôn.

---
- hosts: all
 sudo: yes

 tasks:
  - name: Install Apache.
   apt:
    name: "{{ item }}"
    state: present
   with_items:
    - apache2
    - mysql-server
    - php
    - php-mysql
  - name: Restart Apache and Mysql
   service:
    name: "{{item}}"
    state: running
   with_items:
     - apache2
     - mysql

B. Handlers

Handlers giúp chúng ta gọi lại hành động thực thi nhiều lần (notify) mà không cần phải viết lại.

---
- hosts: all
 sudo: yes tasks:
  - name: Install Apache.
   apt:
    name: "{{ item }}"
    state: present
   with_items:
    - apache2
    - mysql-server
    - php
    - php-mysql

  - name: deploy html file
   template:
    src: /tmp/index.html
    dest: /var/www/html/index.html
   notify: restart web

 handlers:
  - name: restart web
   service:
    name: "{{ item }}"
    state: running
   with_items:
     - apache2
     - mysql

Nếu handlers không chạy (do file không có sự thay đổi), bạn hãy thử sửa file /tmp/index.html và chạy lại. Ansible nhận ra sự thay đổi của file index nên sẽ thực thi Handlers.

C.Variables và Template

Đặt giá trị cho biến cố định

---
- hosts: all
 sudo: yes


 vars:
   - domain_name: "tuanduong.com"
   - index_file: "index.html"
   - config_file: "tuanduong.conf"


 tasks:
  - name: Install Apache.
   apt:
    name: "{{ item }}"
    state: present
   with_items:
    - apache2
    - mysql-server
    - php
    - php-mysql

  - name: deploy html file
   template:
    src: /tmp/{{ index_file }}
    dest: /var/www/html/index.html
   notify: restart web

 handlers:
  - name: restart web
   service:
    name: "{{ item }}"
    state: running
   with_items:
     - apache2
     - mysql

Sử lại file index.html ở trên server ansible.

vim /tmp/index.html

This is <BR>
FILE_NAME: {{ index_file }} <BR>
DOMAIN NAME: {{ domain_name }} <BR>

Ta có kết quả như sau

kết quả cho ta biết là Variable có thể ăn đến tận file được deploy nhờ Template.

D.Fact và when

Ở phần 1 tôi đã hứa với các bạn là hướng dẫn ansible tự detect được OS và lựa chọn cài yum/apt. Ở đây ta sẽ dùng Fact để lấy thông tin và dùng when để thiết lập varriable. Ta có nhìn qua thông tin của Fact client bằng lệnh sau

#ansible 192.168.1.59 -m setup
---
- hosts: all
 sudo: yes tasks:
  - name: Define Red Hat.
   set_fact:
     package_name: "httpd"
   when:
     ansible_os_family == "Red Hat"

  - name: Define Debian.
   set_fact:
     package_name: "apache2"
   when:
     ansible_os_family == "Debian"

  - name: Stop apache
   service:
    name: "{{ package_name }}"
    state: stopped

Phần 3: Phần tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Role, Ansible galaxy.

Nếu có lỗi trong bài viết, mong các bạn comment góp ý. Cảm ơn.


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí