+8

(Phần 2) Tìm hiểu về ansible.

Ở phần1 chúng ta được làm quen với những module đơn giản và playbook thuần. Phần tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ đi làm thêm về Item, handles, facts, variables,

A. Loop Item

Phần trước, thay vì viết module apt cho từng gói cài đặt. Giờ ta sẽ nhóm vào Item để chạy 1 lần luôn.

cat /etc/ansible/hosts
[allone]
192.168.88.88
### VD cho Ubuntu###
---
- hosts: allone
 become: yes

 tasks:
  - name: Install Apache.
   apt:
    name: "{{ item }}"
    state: present
   loop:
    - apache2
    - mysql-server
    - php
    - php-mysql
  - name: Restart Apache and Mysql
   service:
    name: "{{item}}"
    state: running
   loop:
     - apache2
     - mysql


### VD cho Centos7###
--
- hosts: allone
 become: yes

 tasks:
  - name: Install Apache.
   yum:
    name: "{{ item }}"
    state: present
   loop:
    - nginx
    - redis
  - name: Restart Apache and Mysql
   service:
    name: "{{item}}"
    state: restarted
   loop:
     - nginx
     - redis

B. Handlers

Handlers giúp chúng ta gọi lại hành động thực thi nhiều lần (notify) mà không cần phải viết lại.

---
- hosts: allone
 become: yes

tasks:
  - name: Install Apache.
   apt:
    name: "{{ item }}"
    state: present
   loop:
    - apache2
    - mysql-server
    - php
    - php-mysql

  - name: deploy html file
   template:
    src: /tmp/index.html
    dest: /var/www/html/index.html
   notify: restart web

 handlers:
  - name: restart web
   service:
    name: "{{ item }}"
    state: running
   loop:
     - apache2
     - mysql


### Ví dụ handlers cho Centos
---
- hosts: allone
 become: yes

 tasks:
  - name: Install Apache.
   yum:
    name: "{{ item }}"
    state: present
   loop:
    - nginx
    - redis
   notify: restart service

 handlers:
  - name: restart service
   service:
    name: "{{ item }}"
    state: restarted
   loop:
    - nginx
    - redis

Nếu handlers không chạy (do file không có sự thay đổi), bạn hãy thử sửa file /tmp/index.html và chạy lại. Ansible nhận ra sự thay đổi của file index nên sẽ thực thi Handlers.

C.Variables và Template

Đặt giá trị cho biến cố định

---
- hosts: allone
 become: yes

 vars:
   - domain_name: "tuanduong.com"
   - index_file: "index.html"
   - config_file: "tuanduong.conf"

 tasks:
  - name: Install Apache.
   apt:
    name: "{{ item }}"
    state: present
   loop:
    - apache2
    - mysql-server
    - php
    - php-mysql

  - name: deploy html file
   template:
    src: /tmp/{{ index_file }}
    dest: /var/www/html/index.html
   notify: restart web

 handlers:
  - name: restart web
   service:
    name: "{{ item }}"
    state: running
   loop:
     - apache2
     - mysql

Sử lại file index.html ở trên server ansible.

vim /tmp/index.html

This is <BR>
FILE_NAME: {{ index_file }} <BR>
DOMAIN NAME: {{ domain_name }} <BR>

Ta có kết quả như sau

kết quả cho ta biết là Variable có thể ăn đến tận file được deploy nhờ Template.

D.Fact và when

Ở phần 1 tôi đã hứa với các bạn là hướng dẫn ansible tự detect được OS và lựa chọn cài yum/apt. Ở đây ta sẽ dùng Fact để lấy thông tin và dùng when để thiết lập varriable. Ta có nhìn qua thông tin của Fact client bằng lệnh sau

#ansible 192.168.1.59 -m setup
---
- hosts: allone
 become: yes

 tasks:
  - name: Define Red Hat.
   set_fact:
     package_name: "httpd"
   when:
     ansible_os_family == "Red Hat"

  - name: Define Debian.
   set_fact:
     package_name: "apache2"
   when:
     ansible_os_family == "Debian"

  - name: Stop apache
   service:
    name: "{{ package_name }}"
    state: stopped

Phần 3: Phần tiếp theo, Long sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Role, Ansible galaxy. https://viblo.asia/p/tim-hieu-ansible-phan-3-yMnKMN0aZ7P

Cảm ơn Mai Gia Long (cùng team group) tiếp tục phần 3 của bộ Ansible.

Nếu có lỗi trong bài viết, mong các bạn comment góp ý. Cảm ơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.