+5

[Laravel] Chứng thực URL với Signed Routes

Giới thiệu

Chúng ta đều biết Laravel là một framework mạnh mẽ, với khả năng tuỳ biến URL qua routes , ngoài khả năng bảo vệ URL bằng CSRF Token, từ phiên bản 5.6.12, Laravel cung cấp thêm một phương thức bảo vệ URL nữa là Signed routes. Thực chất của Signed routes sẽ sinh ra một URL kèm theo một signature hash, sau đó sẽ kiểm tra đoạn hash này bằng một Middleware.

Ví dụ

Giả sử có một URL https://www.laravel.com/articles/96/unsubscribe User bỏ theo dõi một bài viết, mọi thứ đều bình thường cho đến khi User sửa giá trị của params $postId, lúc này với việc sử dụng Signed routes chúng ta có thể hạn chế được các request lên server từ các URL giả mạo này.

Thực hiện

Đăng ký middleware

Để sử dụng, chúng ta cần đăng ký middleware ValidateSignature tại /app/Http/Kernel.php, với các phiên bản sau 5.6.12, Laravel đã đăng ký sẵn giúp chúng ta rồi vì vậy có thể bỏ qua bước này.

protected $routeMiddleware = [
    'auth' => \App\Http\Middleware\Authenticate::class,
    'auth.basic' => \Illuminate\Auth\Middleware\AuthenticateWithBasicAuth::class,
    'bindings' => \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
    'cache.headers' => \Illuminate\Http\Middleware\SetCacheHeaders::class,
    'can' => \Illuminate\Auth\Middleware\Authorize::class,
    'guest' => \App\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated::class,
    'signed' => \Illuminate\Routing\Middleware\ValidateSignature::class,
    'throttle' => \Illuminate\Routing\Middleware\ThrottleRequests::class,
    'verified' => \Illuminate\Auth\Middleware\EnsureEmailIsVerified::class,
  ];

Trước khi chứng thực

Trước khi sử dụng Signed routes, chúng ta có một route:

Route::get('articles/{$postId}/unsubscribe', function($postId) {
 //Logic code
})->name('users.unsubscribe');

URL Sinh ra bởi Facades:

Url::route('articles.unsubscribe', ['postId' => '96']);

https://www.laravel.com/articles/96/unsubscribe. Như đã trình bày ở trên chúng ta sử dụng Signed routes để giảm thiểu những hành động không mong muốn từ những URL không được chứng thực. Để tạo một URL được chứng thực, chúng ta sử dụng phương thức signedRoute của facades URL

Sử dụng

Sử dụng thông thường

Set middleware vừa đăng ký ở trên cho route

Route::get('articles/{$postId}/unsubscribe', function($postId) {
 //Logic code
})-> name('articles.unsubscribe')->middleware('signed');

Sử dụng facades URL

Url::signedRoute('articles.unsubscribe', ['postId' => '96']);

URL lúc này sẽ có dạng https://www.laravel.com/articles/69/unsubscribe?signature=30b3458d01860dfg0f7ca45fH2c6657ur16a98d23478dgc9789de3c21es13ff3

Giới hạn về thời gian

Trong một số trường hợp, ví dụ như gửi URL các sản phẩm được khuyến mãi hay URL reset password, mỗi URL sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian nhất định từ khi được tạo ra. Sử dụng method temporarySignedRoute facades URL

Url::temporarySignedRoute('articles.unsubscribe', now()->addHour(), ['postId' => '96']);

https://www.laravel.com/articles/69/unsubscribe?expires=1524636982signature=30b3458d01860dfg0f7ca45fH2c6657ur16a98d23478dgc9789de3c21es13ff3 URL mới được tạo ra sẽ có thêm param là expires có giá trị là một timestamp.

Xử lý URL

Để hiểu rõ hơn Laravel xử lý thế nào, hãy xem thử nội dung của middleware ValidateSignature 😀

class ValidateSignature
{
  /**
   * Handle an incoming request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Closure $next
   * @return \Illuminate\Http\Response
   *
   * @throws \Illuminate\Routing\Exceptions\InvalidSignatureException
   */
  public function handle($request, Closure $next)
  {
    if ($request->hasValidSignature()) {
      return $next($request);
    }

    throw new InvalidSignatureException;
  }
}

Tại middleware này, Laravel sẽ xác thực URL thông qua phương thức hasValidSignature() của $request. Nếu URL không hợp lệ sẽ throw ra InvalidSignatureException với code 403, tương tự như AccessDeniedHttpException khi không qua được Policy.

class InvalidSignatureException extends HttpException
{
  /**
   * Create a new exception instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    parent::__construct(403, 'Invalid signature.');
  }
}

Vì xác thực URL dựa vào phương thức $request->hasValidSignature() nên chúng ta có thể kiểm tra được URL từ request ở nhiều nơi thay vì chỉ ở trong middleware. Ví dụ kiểm tra ngay trong route

Route::get('articles/{$postId}/unsubscribe', function(Request $request, $postId) {
  if (!$request-> hasValidSignature()) {
    abort(403);
  }
})->name('articles.unsubscribe');

Tổng kết

Trên đây là những thông tin cơ bản mình tìm hiểu được, hy vọng mọi người có thể áp dụng vào trong các tình huống thực tế, để tìm hiểu rõ hơn các bạn có thể tham khảo tại [đây] 😜😀(https://laravel.com/docs/5.8/urls#urls-for-named-routes)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.