+2

Laravel View Composer

Giới thiệu

 • Nếu bạn đã quen làm với cấu trúc MVC trong lập trình web, chúng ta đều hiểu rằng, mọi dữ liệu có trong view có thể được render xuống từ controller. Và trong laravel cũng tuân theo cấu trúc này. Tuy nhiên trong laravel, chúng ta có thể tái cấu trúc lại view để làm code sạch hơn, rõ ràng hơn và tránh cho việc lặp đi lặp lại một số code nhất định đó là sử dụng kế thừa view (extend view) hoặc sử dụng include view (ví dụ @include('layouts.includes.header'). Tuy nhiên, với hai hướng tiếp cận trên, thì chúng ta chỉ hạn chế việc phải lặp đi lặp lại đoạn code html (chính xác hơn là code .blade), còn những dữ liệu được truyền xuống view, thì vẫn phải lặp lại từ mọi controller muốn render view.
 • Câu hỏi đặt ra là, có cách nào chúng ta gom các xử lý logic gắn như là một phần của view, mà mỗi lần view được render thì logic đó được tích hợp sẵn ? View Composer được đưa ra để giải quyết vấn đề này.

Các bước tạo một view composer

Tạo mới một ServiceProvider

 • Laravel không thêm thư mục ViewComposers trong cấu trúc của một project, do vậy chúng ta trước hết cần tạo ra một thư mục App\Http\ViewComposers.
 • Chúng ta sẽ tạo ra một service provider để handle mọi view composer của chúng ta. Sử dụng php artisan
    php artisan make:provider ComposerServiceProvider`
  
 • ComposerServiceProvider sẽ như các service Provider khác, phải được thêm vào trong phần providers trong config/app.php
   'provides' => [App\Providers\ComposerServiceProvider::class,]
  
 • Cập nhật lại phương thức boot trong ComposerServiceProvider, thêm phương thức composer , kế thừa từ view
  /**
     * Bootstrap the application services.
     *
     * @return void
     */
    public function boot()
    {
      view()->composer(
        'app',
        'App\Http\ViewComposers\MovieComposer'
      );
    }
  
  Laravel sẽ thực thi phương thức MovieComposer@compose mỗi lần render app.blade.php. Bạn có thể thay thế phương thức (có thể không phải là composer mà là loadData), view không phải là app.blade.php mà bất kỳ mọi file .blade.php nào đó, và tên của ViewComposer.

Tạo một ViewComposer

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một MovieComposer

 <?php
 namespace App\Http\ViewComposers;

 use Illuminate\View\View;

 class MovieComposer
 {
   public $movieList = [];
   /**
   * Create a movie composer.
   *
   * @return void
   */
   public function __construct()
   {
     $this->movieList = [
       'Shawshank redemption',
       'Forrest Gump',
       'The Matrix',
       'Pirates of the Carribean',
       'Back to the future',
     ];
   }

   /**
   * Bind data to the view.
   *
   * @param View $view
   * @return void
   */
   public function compose(View $view)
   {
     $view->with('latestMovie', end($this->movieList));
   }
 }

Phương thức compose được định nghĩa ở composerview service provider được định nghĩa ở trên. Trong phương thức compose, chúng ta sẽ đưa vào xử lý logic và dữ liệu được gắn vào với file .blade.php. Như code ở trên, chúng ta sẽ luôn có biến latestMovie mỗi lần render view app.blade.php

Mở rộng

 • Một ViewComposer có thể share nhiều view. Thay vì app.blade.php trong định nghĩa serviceProvider, chúng ta có thể đính kèm viewcomposer trong nhiều view. Cụ thể
  /**
     * Bootstrap the application services.
     *
     * @return void
     */
    public function boot()
    {
      view()->composer(
        ['app', 'movie.index'],
        'App\Http\ViewComposers\MovieComposer'
      );
    }
  

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.