+10

Laravel Collective Form/Html


 Chào các bạn. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về Laravel Collective xem nó là gì và cách dùng ra sao nhé. Bắt đầu thôi.

1. Giới thiệu

  Thông thường khi chúng ta làm xây dựng trang admin thì việc tương tác với html/form là khá nhiều. Trong trường hợp như vậy chúng ta sẽ sử dụng khá nhiều thẻ html với form làm ta nhìn khá rắc rối. Ít thì không sao chứ nhiều thì tìm khá vất vả. Nhìn lằng nhằng ko dễ đọc chút nào. 😃 Những kiểu như vậy thì maintance lại nhìn nản lắm 😄 Vậy có cách nào sử dụng cú pháp ngắn gọn hơn không? 😎
 Có đó là Laravel Collective. Laravel collective là một package cung cấp cho chúng ta cách viết form, html với cú pháp ngắn gọn hơn, dễ nhìn hơn. Bạn có thể nhìn vào ví dụ sau để compare:

// sửa category cho một bài post ta viết như sau:
// Không dùng Laravel collective
    <form action="{{ route('posts.update', $post->id) }}" method="POST">
      @csrf
      @method('PUT')
      <div class="form-group">
        <label>Category:</label>
        <select class="form-control" name="category">
          @foreach ($categories as $category)
            <option value="{{ $category->id }}" {{ $category->id == $post->category->id ? 'selected' : '' }}>
              {{ $category->name }}
            </option>
          @endforeach
        </select>
      </div>
    </form>
// Dùng Laravel collective
  {!! Form::open(['method' => 'PUT', 'route' => ['posts.update', $post->id]) !!}
    <div class="form-group">
      {!! Form::label('category', 'Category:') !!}
      {!! Form::select('category', $categories, $post->category, ['class' => 'form-control']) !!}
    </div>
  {!! Form::close() !!}

2. Install

 • Install qua composer với câu lệnh:
composer require laravelcollective/html
 • Tiếp theo ta cần config để sử dụng:
  Bạn vào config/app.php và thêm ProviderAliases sau:
 ...
  'providers' => [
    // ...
    Collective\Html\HtmlServiceProvider::class,
    // ...
  ],
  // ...
  'aliases' => [
    // ...
    'Form' => Collective\Html\FormFacade::class,
    'Html' => Collective\Html\HtmlFacade::class,
    // ...
  ],
...

 Vậy là xong. so easy. 😃

3. Cách sử dụng thao tác với Form

3.1 Mở đóng thẻ form

{!! Form::open(['method' => 'PUT', 'route' => ['posts.update', $post->id]) !!}
  ...
{!! Form::close() !!}

 Đoạn code trên sẽ generate ra đoạn code như sau:

 <form method="POST" action="http:/localhost:8000/post/1" accept-charset="UTF-8">
   <input name="_method" type="hidden" value="PUT">
   <input name="_token" type="hidden" value="77wax3zPfi85eZ5ICi6k9G4z8svlmaUEMQTabaM4">
 </form>

 Với phương thức là PUT/PATH/DELETE thì Collective sẽ tự động generate thêm csrf token. Vì sao lại cần cái này thì bạn có thể tham khảo qua bài viết này của mình 😄 ở đây.
Ngoài sử dụng route như trên các bạn có thể sử dụng actionurl như sau:

Form::open(['method' => 'POST', 'url' => 'foo/bar'])

Form::open(['method' => 'POST', 'route' => 'foo.bar'])

Form::open(['method' => 'POST', 'action' => 'FooController@method'])

Với form cần truyền biến thì ta làm như sau:

Form::open(['method' => 'POST', 'url' => ['foo/bar', $parameter]])

Form::open(['method' => 'DELETE', 'route' => ['foo.bar', $parameter]])

Form::open(['method' => 'PUT', 'action' => ['FooController@method', $parameter]])

Tips: Khuyển khích các bạn nên sử dụng route hơn vì route name sẽ không thay đổi nhiều, ít khi bị thay đổi. Còn actionurl sẽ có thể bị thay đổi nhiều hơn.
 Để có thể upload file thì bạn cần thêm 'file' => true:

  Form::open(['url' => 'foo/bar', 'files' => true])

3.2 Với các HTML Input và Label

 • Với Label:
  Form::label('name', 'Description')
  
  Form::label('name', 'Description', ['class' => 'foo'])
  
  // Nó sẽ generate đoạn html sau
  
  <label for="name">Description</label>
  
  <label for="name" class="foo">Description</label>
 • Với thẻ text thông thường:
  Form::text('name')
  <input name="name" type="text">
  
  Form::text('name', 'Framgia')
  <input name="name" type="text" value="Framgia">
  
  Form::text('name', 'Framgia', ['class' => 'name'])
  <input name="name" type="text" value="Framgia" class="name">
 • Với textarea:
  Form::textarea('name')
  
  Form::textarea('name', $value)
  
  Form::textarea('name', $value, ['class' => 'name'])
 • Với password:
  Form::password('password')
  
  Form::password('password', ['placeholder' => 'Password'])
 • Với checkbox và radio
  Form::checkbox('name', 'value')
  // Generating một checkbox được checked
  Form::checkbox('name', 'value', true, ['class' => 'name'])
  
  Form::radio('name', 'value')
  // Generating một radio input được selected
  Form::radio('name', 'value', true, ['class' => 'name'])
 • Với file, email, number, date, hidden form
  Form::hidden('foo', $value)

  Form::email('name', $value, ['class' => 'name'])
  
  Form::number('number', $value, ['class' => 'name'])
  
  Form::file('name', ['class' => 'name'])
  
  Form::date('date', \Carbon\Carbon::now())
 • Với thẻ select:
  Form::select('name', ['key' => 'value'])
  
  Form::select('name', ['key' => 'value], ['class' => 'name'])
  
  Form::select('name', $value, $selected, ['class' => 'name'])
 • Với các thẻ select range và select ngày tháng:
  Form::selectRange('range', 1, 10)
  
  Form::selectYear('year', 2011, 2015)
  
  Form::selectMonth('month')
 • Với button, submit, button reset:
  Form::submit('Submit', ['class' => 'name'])
  <input type="submit" value="Submit">
  
   Form::reset('Reset', ['class' => 'name'])
  <input type="reset" value="Reset">
  
   Form::button('Save', ['class' => 'name'])
  <button type="button">Save</button>
 • Chúng ta cũng có thể binding dữ liệu vào form như sau:
// Bind dữ liệu bằng form model. 
// Các attributes value của thẻ input sẽ tự động match với các value của key tương ứng trong model $user
  {!! Form::model($post, ['method' => 'PATCH', 'route' => ['post.update', $post->id]]) !!}
    {!! Form::text('title') !!}
    {!! Form::text('content') !!}
  {!! Form::close() !!}
 • Ngoài các thẻ trên các bạn cũng có thể tự đinh nghĩa một cái Form mà bạn muốn.
  Form::macro('framgia', function()
  {
    return '<input type="awesome">';
  })
 • Sử dụng:
  Form::framgia();
 • Nếu bạn dùng đi dùng lại 1 component nhiều lần thì bạn cũng có thể định nghĩa 1 component. Để làm được điểu này ta cần đăng ký trong method boot của Service Provider .
  Form::component('framgia', 'components.form.text', ['name', 'value' => null, 'attributes' => []])
 • Tạo một view như sau:
// resources/view/components/form/text.blade.php
  <div class="form-group">
    {{ Form::label($name, null, ['class' => 'control-label']) }}
    {{ Form::text($name, $value, array_merge(['class' => 'form-control'], $attributes)) }}
  </div>

Sử dụng:

  {{ Form::framgia('first_name') }}

4. Cách sử dụng thao tác với Html

 • Với Html thì ta thường với các thẻ thông dụng như sau:
  // Generate ra một link tới một file Js
  HTML::script($url, $attributes)
  
  // Generate ra một link tới một file CSS
  HTML::style($url, $attributes)
  
  // Generate ra một HTML image
  HTML::image($url, $alt, $attributes)
  
  // Generate ra một HTML link
  HTML::link($url, 'title', $attributes, $secure)
 • Ngoài ra còn generate ra một ul, ol:
  // Generate ra một danh sách item theo thứ tự
  HTML::ol($list, $attributes)
    <ol>
     <li>Coffee</li>
     <li>Tea</li>
     <li>Milk</li>
    </ol> 
  // Generate ra một danh sách không theo thứ tự
  HTML::ul($list, $attributes)
    <ul>
     <li>Coffee</li>
     <li>Tea</li>
     <li>Milk</li>
    </ul

 Trên đây là những gì mình giới thiệu về Laravel collective. Mong rằng qua bài này các bạn có thể áp dụng luôn được vào project của mình.
 Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.