+2

Tìm hiểu Vue Composition API

Giới thiệu.

Ở phần trước, mình đã viết sơ qua về Vue Composition API, nói về tại sao lại có có Vue composition api, động lực nào dẫn đến những thay đổi đó. Và những thay đổi đó có thể mang đến những hiệu quả ra sao. Bài viết này mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về function setup của Vue composition, phần khác biệt nhất của vue composition api với bản vue 2.x

Nội dung

setup

setup là một option mới của component. Nó đóng vai trò là vị trí để sử dụng composition api trong các component của vue.

Thời gian được gọi

setup được gọi ngay sau khi init các biến props và thể hiện vue được tạo ra. Trong life-cycle hook, thì setup được gọi ở beforeCreate .

Sử dụng với template

Nếu hàm setup trả về một object (đối tượng) thì các thuộc tính của nó hoàn toàn có thể sử dụng trên template như thông thường

<template>
 <div>{{ count }} {{ object.foo }}</div>
</template>

<script>
 import { ref, reactive } from 'vue'

 export default {
  setup() {
   const count = ref(0)
   const object = reactive({ foo: 'bar' })

   // expose to template
   return {
    count,
    object
   }
  }
 }
</script>

Chú ý là, các biến trả về bởi hàm setup sẽ có thể truy cập các thuộc tính mà không cần sử dung .value

Sử dụng với các hàm render

import { h, ref, reactive } from 'vue'

export default {
 setup() {
  const count = ref(0)
  const object = reactive({ foo: 'bar' })

  return () => h('div', [count.value, object.foo])
 }
}

Các tham số

Function setup có thể nhận props như là tham số đầu tiên của nó

export default {
 props: {
  name: String
 },
 setup(props) {
  console.log(props.name)
 }
}

Chú ý là propsrelative, nên chúng ta cũng có thể sử dụng watch, hoặc watchEffect để tracking sự thay đổi

export default {
 props: {
  name: String
 },
 setup(props) {
  watchEffect(() => {
   console.log(`name is: ` + props.name)
  })
 }
}

Nhưng chúng ta không thể phá hủy cấu trúc của props vì khi đó biến sẽ không còn relative nữa

export default {
 props: {
  name: String
 },
 setup({ name }) {
  watchEffect(() => {
   console.log(`name is: ` + name) // Will not be reactive!
  })
 }
}

Chú ý rằng, các biến props là không nên được thay đổi trên vue component. Chúng ta sẽ cảnh báo warning nếu thay đổi trực tiếp các giá trị props. Chúng ta có thể thực hiện emit giá event nếu cần thiết có sự thay đổi.

Tham số thứ hai là context, nó có tương tự các thuộc tính như biến this trong các phiên bản vue 2.x

const MyComponent = {
 setup(props, context) {
  context.attrs
  context.slots
  context.emit
 }
}

attrsslots đều là những proxy để truy cập những giá trị của một thể hiện vue, và theo từng thể hiện vue, nên chúng ta có thể phá vỡ cấu trúc của nó mà vẫn tracking sự thay đổi

const MyComponent = {
 setup(props, { attrs }) {
  // a function that may get called at a later stage
  function onClick() {
   console.log(attrs.foo) // guaranteed to be the latest reference
  }
 }
}

Dưới đây là một số lý do mà props lại là tham số đầu tiên, chứ nó không được bao gồm trong biến context.

 • Có rất nhiều component sử dụng props, props được sử dụng nhiều hơn rất nhiều so với những thuộc tính khác. Có nhiều trường hợp component chỉ sử dụng props.
 • Có props, sẽ dễ dàng check type, và reference hơn trong type script

Sử dụng với this

this không khả dụng trong function setup. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng tham số thứ hai context để thay thế biến this. Có một số lý do để this không được phép sử dụng trong function setup. Sử dụng biến this trong setup có thể gây lỗi và là cạm bẫy lớn cho những người mới bắt đầu. Họ không hiểu rõ, this ở đây là chỉ thực thể vue, hay function, hay gì đó.

Tham khảo thêm Tài liệu về vue composition api


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.