+3

Cách tạo Resource Controller trong Laravel

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cách sử dụng resource controller bằng cách sử dụng resource route trong ứng dụng laravel 5, laravel 6, laravel 7 và laravel 8.
Laravel resource controller là tính năng khá thú vị để tạo ứng dụng CRUD nhanh chóng trong laravel.
Bình thường khi mình tạo ứng dụng CRUD mình sẽ phải truy cập vào route và mất thời gian khai báo các routes insert, update, view, delete như bên dưới.

CRUD Route:

Route::get('items',['as'=>'items.index','uses'=>'[email protected]']);

Route::post('items/create',['as'=>'items.store','uses'=>'[email protected]']);

Route::get('items/edit/{id}',['as'=>'items.edit','uses'=>'[email protected]']);

Route::patch('items/{id}',['as'=>'items.update','uses'=>'[email protected]']);

Route::delete('items/{id}',['as'=>'items.destroy','uses'=>'[email protected]']);

Route::get('items/{id}',['as'=>'items.view','uses'=>'[email protected]']);

Resource Route:

Với khai báo routes ở trên, mình sẽ phải tạo 6 routes cho ứng dụng CRUD. Nhưng mình sẽ tạo 6 routes đó bằng cách sử dụng resource route bên dưới:

Route::resource('items', 'ItemController');

Bây giờ, mình có thể chạy lệnh dưới đây và kiểm tra tạo danh sách routes:

php artisan route:list

Output:


+--------+-----------+---------------------+-----------------------------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------+
| Domain | Method  | URI         | Name            | Action                           | Middleware                |
+--------+-----------+---------------------+-----------------------------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------+
|    | GET|HEAD | /          | generated::XBEZcUfEGj63UYJf | Closure                          | web                   |
|    | GET|HEAD | api/user      | generated::i9vdaYkfbCjVyzB1 | Closure                          | api                   |
|    |      |           |               |                              | App\Http\Middleware\Authenticate:sanctum |
|    | GET|HEAD | items        | items.index         | App\Http\Controllers\[email protected]         | web                   |
|    | POST   | items        | items.store         | App\Http\Controllers\[email protected]         | web                   |
|    | GET|HEAD | items/create    | items.create        | App\Http\Controllers\[email protected]         | web                   |
|    | GET|HEAD | items/{item}    | items.show         | App\Http\Controllers\[email protected]          | web                   |
|    | PUT|PATCH | items/{item}    | items.update        | App\Http\Controllers\[email protected]         | web                   |
|    | DELETE  | items/{item}    | items.destroy        | App\Http\Controllers\[email protected]        | web                   |
|    | GET|HEAD | items/{item}/edit  | items.edit         | App\Http\Controllers\[email protected]          | web                   |
|    | GET|HEAD | sanctum/csrf-cookie | generated::aARefmQCMyRZY8wA | Laravel\Sanctum\Http\Controllers\[email protected] | web                   |
+--------+-----------+---------------------+-----------------------------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------+

Tiếp theo mình sẽ tạo resource controller bằng cách sử dụng command bên dưới,và kiểm tra ItemController trong thư mục app.

Resource Controller Command:

php artisan make:controller ItemController --resource --model=Item

Sau khi chạy thành công lệnh trên, bạn có thể thấy ItemController của mình với phương thức resource sau.

app/Http/Controllers/ItemController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Item;
use Illuminate\Http\Request;

class ItemController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    //
  }

  /**
   * Show the form for creating a new resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function create()
  {
    //
  }

  /**
   * Store a newly created resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function store(Request $request)
  {
    //
  }

  /**
   * Display the specified resource.
   *
   * @param \App\Models\Item $item
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function show(Item $item)
  {
    //
  }

  /**
   * Show the form for editing the specified resource.
   *
   * @param \App\Models\Item $item
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function edit(Item $item)
  {
    //
  }

  /**
   * Update the specified resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \App\Models\Item $item
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function update(Request $request, Item $item)
  {
    //
  }

  /**
   * Remove the specified resource from storage.
   *
   * @param \App\Models\Item $item
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function destroy(Item $item)
  {
    //
  }
}

Với cách này bạn có thể đơn giản sử dụng resource route và controller, để tạo nhanh chức năng CRUD trong ứng dụng của bạn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.