+2

Khám phá Sandbox với OpenSim - iOS Simulator

Đôi khi chúng ta cần phải mở Finder để check file được lưu data trong app iOS, nhưng tìm được địa chỉ folder lưu file đó trong Finder thật không dễ dàng gì. Chúng ta thường phải in địa chỉ lưu path đó ra, sau đó lần theo Finder, đôi khi nó ẩn, chúng ta lại phải tắt ẩn mới tìm thấy được. (Cực vkl). Các Folder chứa thông tin app trên Simulator được gọi là SandBox. Điều ức chế nhất là Xcode hay Simulator không hỗ trợ bất cứ chức năng gì để tìm thấy được Sandbox của app.

Và bây giờ, mình mới khám phá ra ứng dụng OpenSim, ứng dụng này quản lý các Sandbox của Simulator.

Installation

Cài đặt rất dễ dàng, Chỉ cần Clone lại repo và mở project. Build app là được.

git clone https://github.com/luosheng/OpenSim.git 

Exploring Simulators

OpenSim rất đơn giản để sử dụng, và cung cấp những chức năng mà Xcode không hề có. Mở OpenSim ở thành menu bar phải, khi mở, chúng ta sẽ có danh sách iOS và Device mà chúng ta có. Bạn có thể sử dụng Xcode command Tool để lấy dữ liệu danh sách simulator đối với trường hợp bạn sử dụng nhiều version của Xcode. Bạn có thể change tại Locations tab.

Chức năng lớn nhất và hữu ích của Open Sim là tìm mở thư mục của App dựng mà mình lựa chọn. bằng cách chọn ứng dụng và click vào Reveal Sandbox in Finder


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.