+1

How to pod Library with Custom Code.

Đôi khi, thư viện không cung cấp đủ thông tin. (protocol, variable)... Buộc lòng chúng ta phải đi sửa thư viện và chèn thêm 1 số thông tin vào đó. Ở đây, mình sẽ lấy thư viện "PryntTrimmerView" để demo. Trong thư viện này, nó chỉ cung cấp protocol chỉ với 2 function. Nhưng chừ này lại không đủ để phục vụ mục đích của mình.

Nên mình quyết định custom lại thư viện này một chút... (chỉ chút thôi). Ở đây, mình có thể download thư viện về, tự import vào project, thực sự thì mình đã làm thế nhưng mình muốn làm thử cách này cho biết.

Đó là fork repo của thư viện đó về action github của mình. Tiến hành thay đổi lại protocol đó 1 chút.

Đẩy commit lên repo fork của mình. Vào github, tiến hành copy SHA Code của Commit đó.

Vào file pod của dự án, thêm link github fork của bạn vào đuôi, thêm commit SHA vào thêm form như sau.: pod 'PryntTrimmerView', :git => 'https://github.com/dangnguyenvu8893/PryntTrimmerView.git', :commit => 'd358791c7f593d6ea7d6f8c2cac2cf8fae582bc1'

Chỉ cần chạy hàm pod update thì lúc này pod sẽ trỏ tới ngay commit của mình để pod về, khỏi cần import vào project... P.s: Nhưng nên fork về github khách hàng để đảm bảo sercutiy + sau này mình tự xóa fork thì chết khách hàng.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.