+3

Hướng dẫn vẽ ngôi sao bằng SVG


Đầu tiên, mình sẽ tạo một khung bao bằng thẻ svg như sau:

<svg width='300' height='200' style='background: #B71C1C'></svg>

Tiếp theo, mình sẽ tạo hình ngôi sao bằng thẻ polygon, tại điểm bắt đầu là x = 150, y = 30:

<svg width='300' height='200' style='background: #B71C1C'>
   <polygon points='150,30 105,165' stroke='#FFD600'/>
</svg>

<svg width='300' height='200' style='background: #B71C1C'>
   <polygon points='150,30 105,165 215,80' stroke='#FFD600'/>
</svg>

<svg width='300' height='200' style='background: #B71C1C'>
   <polygon points='150,30 105,165 215,80 85,80' stroke='#FFD600'/>
</svg>

<svg width='300' height='200' style='background: #B71C1C'>
   <polygon points='150,30 105,165 215,80 85,80 195,165' stroke='#FFD600'/>
</svg>

Cuối cùng, mình sẽ thay đổi màu nền của ngôi sao:

<svg width='300' height='200' style='background: #B71C1C'>
   <polygon points='150,30 105,165 215,80 85,80 195,165' fill='#FFD600'/>
</svg>

Bây giờ, bạn có thể tạo một hình ngôi sao bằng SVG thật dễ dàng!

Nguồn: www.naututs.com


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.